Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи

1. „Огневи работи” са дейности, свързани със заваряване, наваряване, запояване и рязане на метали и техните сплави при използване на заваръчни уредби, съоръжения и абразивни машини и инструменти, течни горива, както и топенето (загряването) на битуми, смоли и други подобни, с употребата на твърдо, течно и газообразно гориво.

2. Огневите работи се извършват на постоянни и временни места.

3. Огневите работи се извършват от правоспособни лица съгласно Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване (обн., ДВ, бр. 100 от 2002 г.; изм., бр. 95 от 2003 г., бр. 37 от 2006 г. и бр. 9 от 2009 г.).

4. Огневите работи на определените постоянни места, да се извършват при спазване на вътрешните разпоредби, инструкции и нормативни актове по пожарна безопасност.

5. Огневите работи на временните места, се извършват само след издаване на „Акт за извършване на огневи работи на временни места“ от Отговорник ПБ, по установения ред на обекта и при спазване на вътрешните разпоредби, инструкции и нормативни актове по пожарна безопасност.

6. Огневите работи започват след проверка от ръководителя на огневите работи за изпълнение на мероприятията за осигуряване на ПБ, което се удостоверява в акта за извършване на огневи работи.

7. Условия и ред за осигуряване на ПБ преди, по време и след извършване на огневи работи на временни места:
7.1. преди извършване на огневите работи:

Ръководителят на огневите работи, организира изпълнението на предварителните мероприятия за осигуряване на ПБ на времени места;
- почистване от горими материали, преместване или покриване на опаковки и/или съоръжения с горими или запалими материали, в радиус не по-малък от дадения в таблицата:

 

Височина на мястото на извършване на огневите работи, спрямо кота терен или пода на помещението, (m)

 

 

от 0 до 1

 

над 1 до 2

 

над 2 до 3

 

над 3 до 4

 

над 4 до 6

 

над 6 до 8

 

над 8 до 10

 

над

10

Радиус на зоната, (m) 
5
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14

Забележка: При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали, разстоянията се увеличават 1,5 пъти.

- подготовка на съоръженията, на които ще се извършват огневи работи, чрез измиване/пропарване, подсушаване, изключване от ел. захранване, изолиране от съседни инсталации и съоръжения и др.;
- поставяне в близост до мястото на огневите работи технически изправен и проверен пожарогасител;
- информиране на работещите в близост до предстоящите огневи работи;
7.2. по време на извършване на огневите работи:
Изпълнителите на огневите работи, са длъжни да:
- не допускат падане на искри, разтопен метал и остатъци от електроди, върху горими конструкции и материали;
- следят за изправността на уредите и съоръженията, с които се извършват огневите работи;
- преустановяват незабавно огневите работи при промяна в условията, при които е издаден актът за извършване на огневи работи; повторно започване на работата се допуска след осигуряване на условията за безопасност;
- изключват незабавно уредите и съоръженията, с които извършват огневите работи, при възникване на запалване или пожар;
- съобщават незабавно на телефон 112 или 160 при възникване на запалване или пожар и предприемат гасителни действия с наличните пожаротехнически средства, когато това не поставя в опасност живота и здравето им.
7.3. след приключване на работа:
- работещите, извършващи огневи работи, уведомяват ръководителя на ОР;
- ръководителят на ОР и изпълнителят на огневите работи проверяват работните места за осигуряване на ПБ, като обръщат внимание на района около и под мястото на огневите работи. Резултатите от проверката се регистрират в акта;
- временните места, на които се извършват огневи работи, се наблюдават в продължение на не по-малко от 3 часа след приключването им от определеното в акта лице.

8. Не се допуска извършване на огневи работи:
8.1. преди да са изпълнени всички мероприятия, предвидени в акта;
8.2. при неизправни заваръчни уредби и съоръжения;
8.3. когато в процеса на работа е възможно образуване на експлозивни концентрации на пари и газове;
8.4. когато изпълнителите не притежават правоспособност за съответния вид заваряване;
8.5. когато не са осигурени изискващите се пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

9. Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на електрозаваръчни работи:
9.1. преносимата или подвижната електрозаваръчна уредба се присъединява към стационарната електрическа мрежа чрез комутационни защитни апарати с щепселни или разглобяеми контактни връзки, изключващи възможността за искрене и нагряване;
9.2. електрическите проводници, които свързват заваръчния апарат със стационарната електрическа мрежа, се защитават срещу действието на висока температура и срещу механични въздействия;
9.3. забранява се използването за обратен проводник на заземителни мрежи или занулявания, както и на метални конструкции на сгради, тръбопроводи и технологични съоръжения.

10. Правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи горими течности (ГГ) и лесно-запалими течности (ЛЗТ):
10.1. при съхраняване, превозване или използване на бутилки с горими газове и кислород същите се защитават от действието на източници на топлина с оглед недопускане нагряването им над максималната стойност на температурата, определена в инструкцията за експлоатация на производителя;
10.2. бутилките с кислород и други газове се поставят на разстояние не по-малко от 1 m от отоплителни радиатори и на разстояние 5 m от мястото на огневите работи, печки и други източници на огън или топлина;
10.3. при извършване на огневи работи с използването на ЛЗТ се осигурява разстояние най-малко 5 m между бутилките с кислород и съдовете с ЛЗТ;
10.4. при манипулации (подреждане, местене, транспорт и др.) на празни бутилки за кислород и горими газове се спазват същите мерки за пожарна безопасност както за пълни бутилки;
10.5. работещите горелки и резачи за извършване на огневи работи се поставят на пожаробезопасни приспособления, когато не се държат в ръка;
10.6. горелките и резачите за извършване на огневи работи се използват съгласно инструкциите на производителя;
10.7. при прекъсване на работа пламъкът на горелките или резачите се гаси и вентилите се затварят;
10.8. маркучите за подаване на ГГ се предпазват от искри, пръски от разтопен метал, отрязани парчета метал, огън и тежки предмети и се разполагат така, че да са предпазени от стъпване върху тях, прегазване, прегъване, нагряване и други вредни въздействия;
10.9. не се разрешава:

  •  извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ, ако не е осигурено разстояние най-малко 5 m между горелката (горивното устройство) и работните бутилки (съдове);
  • работа с горелки и резачи с неуплътнени съединения;
  • съвместно съхраняване в едно помещение на бутилки с кислород, горими газове, бои, масла и други леснозапалими и горими течности;
  • съхраняване на бутилки с горими газове и съдове (освен работните) в местата, на които се извършват огневите работи;

10.10. при извършване на огневи работи с горелки и други уреди, използващи ГГ и ЛЗТ, не се разрешава оставянето на работещи горелки без наблюдение;
10.11. при извършване на огневи работи не се разрешава преминаването на захранващите проводи за горими газове:

  •  през битови, помощни, общественообслужващи, административни и складови помещения от класове на функционална пожарна опасност Ф1 (сградата на хотела), както и през електромашинни, електроразпределителни и трансформаторни помещения;
  • през вентилационни камери и отвори;
  • на разстояние, по-малко от 1 m, от повърхности с температура, по-висока от 150°С.

11. Извършване на огневи работи с употреба на течно гориво /бензин, керосин и др./:
11.1. работното място се организира, както при газозаваръчните работи;
11.2. преди започване на огневите работи се проверяват изправността на цялата арматура на горелката, плътността на съединенията на маркучите към нипелите, изправността на резбата в холендрите и главите на горелките;
11.3. за извършване на огневи работи се използват само еднородни горива без примеси;
11.4. всяка поялна /бензинова/ лампа трябва да притежава паспорт, в който се посочват резултатите от хидравличните изпитвания, извършени от производителя и допустимото работно налягане;
11.5. след работа поялните лампи се прибират и съхраняват на определени за целта места.

12. При извършване на огневи работи с течно гориво се забранява:
12.1. оставянето без наблюдение на горелки, които работят;
12.2. подгряване на горелката, чрез запалване на разлятото гориво;
12.3. рязане, ако налягането на въздуха в резервоара с горива е по-високо от работното налягане на кислорода в резача;
12.4. прегряване на изпарителя на резача до вишнев цвят, както и вертикално окачване на горелката с главата нагоре по време на работа;
12.5. притискане, преплитане или прегъване на маркучите, с които се подава кислород към горелката;
12.6. използване на маркучите за кислород за подаване на бензин или керосин към горелката и обратно.

13. За предотвратяване на взрив в поялните лампи се забранява:
13.1. използване на бензин или смес от бензин и керосин за гориво на лампите, които работят с керосин;
13.2. повишаване налягането в резервоарите на лампите над допустимото, посочено в паспорта;
13.3. напълване на резервоарите на лампите с гориво повече от 3/4 от обема им;
13.4. подгряване на горелките с гориво, източено чрез помпата от самите лампи;
13.5. отвиване на въздушния винт и на наливната пробка, както и зареждане с гориво по време на работа или ако лампите не са изстинали;
13.6. разглобяване, ремонт и зареждане на лампите, изливане на горивото близо до открит огън и до източници на огън;
13.7. използване на поялни лампи за размразяване на водопроводни тръби, нафтопроводи, мазутопроводи и на тръбите на отопление в сградите с горими конструкции или облицовки.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба № 8121з–647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Тя е задължителна за лицата,вкл. и външните специалисти, които извършват огневи работи на територията на обекта. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ