Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега

Инструкция за безопасен начин на оформяне на фигурите в складове за въглища

1. ЦЕЛ

Тази инструкция регламентира безопасния начин на оформяне на фигурите въглища и допустимите разстояния на машините от ръбовете, като се отчетат изискванията на действащите правилници и най-добрите технологии, както и ннеобходимите проверки свързани с тези дейности.

2. ОТГОВОРНОСТИ

Водачът на булдозера отговоря за спазването на тази инструкция, както и изготвянето на документите, удостоверяващи извършената работа.
Персоналът, работещ по разтоварването и оформянето на фигурите от въглища в складовото стопанство трябва да е запознат с изискванията на Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи, да бъдат обучени и инструктирани съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

На всички места в гориво-транспортното стопанство, представляващи потенциална опасност за живота и здравето на работещите, се поставят съответните предупреждаващи табели, а на местата за преминаване, влизане и излизане, слизане и качване - съответните разрешаващи табели, посочени в приложение № 7 на Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на ел. и топлофикационни централи.

Разтоварването на въглища се извършва на специално съоръжените открити и закрити разтоварища, пристанищни кейове и приемно-разтоварни пунктове под ръководството на отговорно длъжностно лице по разтоварването, определено със заповед на Управителя на фирмата.

Преди започване на работа да се проверява изправността на механизмите и приспособленията за разтоварване, сигнализацията, решетките на бункерните съоръжения и осветеността на работните места.

Забранява се разтоварване на въглища с неизправни съоръжения и при недостатъчна осветеност на работните места.

А. ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИГУРАТА ОТ ВЪГЛИЩА:

Разтоварваните на терена въглища се разстилат и пробутват само при придвижване на булдозера към ръба на откоса с лемежа напред.
При извършване на насипните работи се забранява навлизането на ходовата част на булдозера на по-малко от 1,5 м от горния ръб на откоса на стъпалото, поставянето на лемежа му извън ръба на откоса на фигурата и придвижването на булдозера на заден ход на този откос.
Допуска се съвместна работа на два и повече булдозера при насипообразуването, ако се спазва разстоянието между лемежите им най-малко 30-40 см, като на страничните им повърхности при възможност се заварят ограничители, предпазващи ги от зацепване.

1. За качване и слизане по фигурата се оформя ПОДХОД и РАМПА, които:
- се създават от материала (горивата), с възможно малък ъгъл на наклона;
- изграждат се така, че тези две движения (маневри) да се извършват перпендикулярно на купа;
- движенията се извършват с малка скорост и равномерно;
- за постигане на плътност (здравина) може да ползват други горива (въглища), които след завършване на дейностите се изгребват (отстраняват) и връщат на място, посочено от отговорника на обекта.

2. Оформяне на СТЪПАЛА или етажите на стифа :
Височината на стифа се определя съвместно от багериста и отговорника на обекта.
- височина на първото стъпало - не повече от 2 (два) метра;
- широчина - минималното разстояние между външните ръбове на веригите плюс два метра ( по един метър от всяка страна на багера)
- разстояние от веригата до ръба на бермата (ниската страна) не може да е по-малко от един метър, както при работа с кофата, така и при движения и маневри с багера.

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪХРАНЕНИЕТО НА ВЪГЛИЩАТА ВЪВ ФИГУРИТЕ

Въглищата в открити складове се съхраняват само на фигури, разделно за всяка марка въглища, при спазване на следните изисквания:
1. основата на фигурата е на разстояние най-малко 1,5 m от края на очертан транспортен път;
2. откосите на фигурата са с подходящ наклон против свличане на въглищата.

На складовете за въглища не се разрешава:
1. обработването на въглища при повреда на дренажни устройства, противопожарни водопроводи (летен период), хидранти и неизправно осветление;
2. затрупване с въглища, сняг и странични предмети на транспортните пътища до склада и зоните, временно определени като път между фигурите от въглища;
3. складиране на въглища, склонни към самозапалване, без да се оставят резервни площадки с площ най-малко 5 % от общата площ на въглищната фигура за обработване на нагрети или самозапалили се въглища;

Не се разрешава да се държи повече от две денонощия натрупано гориво на безформени купища. За целта се извършва валиране на фигурите, за да се увеличи компактността им, след оформяне се трамбова /уплътнява/ на слоеве не по-дебели от 1,5 м, при което се осъществява и шихтовката на на въглищата. При трамбоване да се минава минимум три пъти в една и съща следа до образуване на цялата площ. Горивото се складира във вид на пресечена пирамида с плътност приблизително 0,85.

Изземването на въглища от фигурите се извършва без образуване на сводове и опасни стръмни откоси (по-големи от ъгъла на естествения откос на въглищата).

На подстъпите към сводовете и опасните откоси се поставят осветявани през нощта табели с надписи: "Внимание! Опасна зона!", "Преминаването забранено!".

Забранява се преминаване на хора по насипани въглища върху приемни бункери на открит склад, както и върху тлеещи и самозапалили се въглища. Преминаването може да се извърши само, ако е осигурено подлагане на дъски/талпи.

Кабината на булдозер, работещ на склад за въглища, трябва да бъде обезопасена за предпазване на водача в случай на преобръщане на булдозера.

Не се разрешава с булдозер да се преминава:
1. върху въглищна фигура на разстояние между ръба на фигурата и гъсеничната верига, по-малко от 1,5 м при нетрамбована и по-малко от 1 м при трамбована фигура;
2. по склонове на въглищна фигура при страничен наклон на булдозера или стръмност на склона, по-големи от посочените в техническия паспорт на машината;
3. на разстояние, по-малко от 4 м от гъсеничната верига на машината до ръба на образуван вертикален откос на въглищна фигура.

При създаване на условия, застрашаващи здравето и живота на машиниста и устойчивостта на булдозера, водачът е длъжен да спре машината, да извърши оглед на мястото и само когато се убеди в безопасността да продължи работата.

Забранява се на водач на булдозер да:
1. слиза от булдозера по време на движение;
2. оставя булдозера по наклонена фигура с работещ двигател;
3. ремонтира или зарежда булдозера върху фигура с въглища;
4. използва открит огън върху фигура с въглища;
5. преглежда булдозерното устройство в повдигнато състояние, когато не е застопорено;
6. прави завой, когато булдозерното устройство е под товар или е затрупано с въглища;
7. работи с булдозера под лента с изсипващо се гориво.

Не се разрешава по време на работа във въглищни складове водачите на машини или операторите самоволно да напускат работните места.
Напускането се извършва само след уведомяване на ръководителя на смяната.

По време на работа, работещите задължително ползват определеното работно облекло и лични предпазни средства.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ