Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с офисна техника

Настоящата инструкция е разработена за изпълнение изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ, бр.124 от 1997г. /, Наредба 7 за минималните изискавания за здравословни и безопасни условияна труд на работните места и при използване на работното оборудване / ДВ, бр.88 от 1999г. /, Наредба 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи /ДВ, бр.70 от 2005г./.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

I.1. Термини и определения.

“Офис техника” - съвкупност от компютърна конфигурация снабдена с клавиатура, входно устройство, периферни устройства, аксесоари по избор, телефон, работен стол и работна маса или работно бюро, телефон, факс, копирна техника, касов апарат и др.
"Видеодисплей" означава екран за текстово или графично изображение на информация, независимо от начина на представянето й.
"Работно място за работа с видеодисплей" е съвкупност от видеодисплей, кaто част от компютърна конфигурация снабдена с клавиатура, входно устройство, софтуер, периферни устройства, аксесоари по избор - устройство за дискети, държател на документи, работен стол и работна маса или работна повърхност, заобикаляща работна среда.
"Лице, работещо с видеодисплей" е всеки работещ, който обичайно работи с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време.

I.2. Права, задължения, отговорности и пълномощия на длъжностни лица или звена в дейностите по прилагане на инструкцията.

  • Работодателя извършва оценка на риска на работните места за работа с офис техника за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността на работещите, особено по отношение на зрението, мускулно-скелетната система, възникването на психичен стрес и др.
  • Работодателят предприема необходимите мерки за предотвратяване или намаляване на установените рискове, отчитайки възможностите за тяхното допълнително и/или комбинирано действие.
  • Работодателят осигурява на лицата, работещи с офис техника, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение.
  • Работещите спазват изискванията на инструкциите за експлоатация на машините и оборудването.
  • Работещите спазват разработения физиологичен режим на труд и почивка, съобразен с особеностите на изпълняваната работа

I.3. Условия за използване на работното помещение.

I.3.1. Изисквания към работната среда

1. Работното място да е проектирано и оразмерено по начин, осигуряващ достатъчно пространство на лицето, работещо с офис техника, за промяна на работната поза и работните движения. Офис мебелите трябва да са ергономични, микроклимата, осветеността и нивото на шума трябва да отговарят на съответните нормативни изисквания.
2. Подове:
- Подовете да са равни, покрити с противоплъзгащи материали като паркет, балатум, мокет и др.
- Не се допуска разпиляване на канцеларски материали / моливи, химикали, гуми и хартия/ по пода, които могат да причинят подхлъзване и падане.
- Килимите и пътеките следва да бъдат закрепени за пода.
3. Шкафове:
- Шкафовете трябва да бъдат разположени така, че чекмеджетата да не се отварят в пространството на пътеките в помещенията.
- За по-голяма стабилност шкафовете да се закрепят към пода или към стената.
- По правило шкафовете се запълват от долу нагоре за осигуряване на максимална стабилност.
- Върху високи шкафове не се поставят тежки предмети.
- За достигане на високите места да се използва подходяща стълба или приспособление за стъпване. Не трябва да се използват кутии, столове на колела или др. неподходящи предмети.
- Чекмеджетата на шкафовете да бъдат прибрани, когато не се използват.
- Не се препоръчва едновременно отваряне на повече от едно чекмедже.
- Чекмеджетата на шкафовете трябва да имат дръжки, които да се използват при отваряне и затваряне, за да се избегне захващане на пръстите.

4. Офис-оборудване.

- Химикалите и моливите да се съхраняват с върха надолу или в хоризонтално положение.
- Острите предмети /ножици, ножове за хартия и др./ се съхраняват, така че да няма открити режещи части.
- Да се използва приспособление за изваждане на телбод.
5. Осветление:
- общото и/или локалното осветление да осигуряват достатъчно осветеност и подходящ контраст между екрана на видеодисплея и заобикалящата го среда. Да се отчитат видът работа и състоянието на зрението на лицето, работещо с офис техника;
- смущаващите зрението блясък и отражение от екрана на видеодисплея да се отстранят чрез подходящо съответствие между разположението и подреждането на работното място и разположението и техническите характеристики на източниците на изкуствено осветление.
6. Отражения и блясък:
- работното място да е организирано така, че източниците на светлина, като прозорци и други отвори, прозрачни или полупрозрачни стени и ярко оцветени повърхности или стени, да не предизвикват директен блясък, както и отражения от екрана на видеодисплея;
- прозорците да имат завеси или щори, които при нужда намаляват дневната светлина, падаща на работното място.
7. При оборудване на работното място да се взема под внимание излъчвания от оборудването шум, който не трябва да нарушава вниманието или речевата комуникация на работещия.
8. Оборудването на работното място да не води до отделяне на допълнителна топлина, която би могла да предизвика дискомфорт на работещия.
9. В работните помещения да се осигурява и поддържа подходящо ниво на влажност.
10. Копирната техника да се монтира в добре проветряеми помещения, понеже същата при нормална си работа отделя озон, който е по-тежък от въздуха. Количеството му зависи от обема на извършената работа (копиране). Озонът убива микроорганизмите и в по-голяма концентрация е отровен и за хората.
11. Всички видове лъчения, с изключение на видимата част на електромагнитния спектър, да бъдат с пренебрежимо ниски нива от гледна точка защита на здравето и безопасността на работещите.

I.3.2. Изисквания към оборудването.

1. Използваното оборудване да не предизвиква рискове за лицата, работещи с офис техника.
- Всички контакти, ключове, уреди, удължители и арматура на осветителни тела трябва да бъдат занулени.

- Офис техниката да се включва в ел.мрежата само посредством предоставените от доставчика оригинални ел.захранващи кабели, без каквато и да е повреда / термична, механична, химична/ на повърхностния изолационен слой на кабела или счупен корпус на щепсела ;
- Ел.захранващите кабели трябва да са надеждно фиксирани в корпусите на присъединителните елементи / щепсели / на офис техниката.
- Ел.захранването на принтерите да се осъществява от контакти, които не са в същата верига с копирни апарати и със системи за кондициониране на въздуха, които периодично се включват и изключват.

2. Екран на видеодисплея :
- знаците върху екрана да са добре и ясно оформени, с подходящ размер и разстояние между знаци и редове;
- изображението на екрана да е стабилно, без трептене или други форми на смущения;
- яркостта и/или контрастът между знаците и фона да могат да се регулират от лицето, работещо с видеодисплеи и да се променят лесно в зависимост от условията на средата;
- екранът да е подвижен, да може лесно и свободно да се накланя, повдига или върти в зависимост от нуждите на лицето, работещо с видеодисплей;
- да няма отражения или отразен блясък върху екрана, причиняващи дискомфорт на лицето, работещо с видеодисплей;
- да има възможност за ползване на отделен плот за екрана или регулируема маса.

3. Клавиатура на компютъра :
- клавиатурата да може да се накланя и да е отделена от монитора, за да позволява заемането на удобна работна поза и да не предизвиква умора на ръцете и китките;
- пространството пред клавиатурата да е достатъчно и да дава възможност за опора на ръцете и китките на лицето, работещо с видеодисплей;
- клавиатурата да е с матова повърхност за предотвратяване на отразения блясък;
- начинът на подреждане и характеристиките на клавишите да улесняват ползването на клавиатурата;
- знаците върху клавишите да са контрастни и четливи при обичайна работна поза.

4. Лазери използвани в офис техниката
Лазерното излъчване от лазери използвани в офис техниката да съответства на експлоатационните стандарти, определени от правителствени, национални и международни агенции, като за лазерно устройство от клас 1. То да не излъчва опасна светлина, когато лъчът остава в напълно затвореното пространство на офис техниката през всички фази на експлоатация и обслужване.

5. Работна маса и работно бюро:
- работната маса или работното бюро да са достатъчно широки, с ниска отразителна способност и да позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване;
- държателят на документи да е стабилен, да се регулира и да е поставен в положение, което да намалява причиняващите дискомфорт движения на главата и очите при работа;
- работното място да осигурява достатъчно пространство, за да може лицето, работещо с видеодисплей, да заема най-удобната за него работна поза.

6. Работен стол:
- работният стол да е стабилен и да позволява на лицето, работещо с видеодисплей, свобода на движенията и удобна работна поза;
- седалката да се регулира на височина;
- облегалката на стола да се регулира на височина и наклон;
- да има възможност за поставяне на опора за краката при желание на лицето, работещо с видеодисплей.

І.4. Пожарна безопасност

- Тютюнопушене се разрешава само на определените за целта места, оборудвани с негорими пепелници, съгласно заповедта на Изп.директор.
-На работното място да не се задържат горими отпадъци и течности , които могат да предизвикат пожар. Препоръчително е кошчетата за боклук да са от негорима материя.
-Целият персонал следва да е запознат с Плана за действия при бедствия и аварии.
-Целият персонал да е запознат с разположението и начина на действие на пожарогасителите.
-Целият персонал да е запознат с плана за евакуация и евакуацианните изходи.

I.5. С офис техника могат да работят лица :
- преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
- преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция ;
- преминали обучение на работното място за работа с офис техниката, съгласно технологичните инструкции на всеки уред ;
- запознати с правилника за вътрешния трудов ред ;
- медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност ;
- с необходимите лични предпазни средства – очила с антирефлексно покритие за работа с видеодисплей.

II. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

1. Преди да използвате офис техника прочетете внимателно всички технологични инструкции, за да сте сигурни, че я използвате безопасно и ефективно. Спазвайте всички предупреждения и технологични инструкции за съответната офис техника.
2. Работа с нови електроуреди да започва само след обстойно проведен инструктаж за правилните и безопасни начини на експлоатация.
3. Поставете всеки уред от офис техниката върху плоска повърхност. Тя няма да работи правилно, ако е наклонена или е поставена под ъгъл.
4. Не поставяйте офис техниката върху нестабилна повърхност, както и близо до радиатор или източник на топлина.
5. Не поставяйте офис техниката на място, където ел.захранващия кабел може да бъде настъпен. Пазете кабела за ел.захранване от повреда и изтриване.
6. Ако използвате удължител за захранване на офис техниката трябва да се уверите, че общият ампераж на устройствата, захранвани от удължителя, не превишава неговия капацитет. Проверете също така дали общият ампераж на всички устройства, захранвани от стенния контакт, не превишават неговия капацитет.
7. Преди започване на работа с електроуреди проверете изправността на захранващият кабел и щепсела .

8. За да осигурите на офис техниката подходяща защита от късо съединение и претоварване, инсталацията трябва да е защитена от 10 до 16-амперов предпазител.

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА.

1. Пред компютъра да се седи удобно, без напрежение на тялото.
2. Работата с видеодисплей се извършва само с очила с антирефлексно покритие предоставени от работодателя.
3. Видеодисплея трябва да бъде на нивото на очите. Разстоянието между очите и дисплея — минимум 500 mm, между очите и клавиатурата — минимум 450 mm.
4. Мониторите да се нагласяват така, че да няма отблясъци и отражения.
5. Да не се гледа в мониторите постоянно, за да отпочиват очите. Да се спазва физиологичния режим на труд и почивка: 45 мин. работа, 15 мин. почивка.
6. Касетата с мастило е деликатно електронно устройство – не я изпускайте, драскайте или използвате неправилно.
7. Регулирайте само онези органи за управление на всеки уред от офис техниката, описани в инструкциите за работа!
8. При наличие на движещи се машини в офиса е необходимо специално внимание от страна на работещите, които са с дълги коси и носят бижута / дълги гердани, колиета и пръстени/.
9. Преди почистване откачете кабела за ел.захранване на всеки уред от офис техниката. Почиствайте само с влажна кърпа. Не разливайте течности върху офис техниката. Не използвайте вода или други течности или аерозолни почистващи препарати. Препоръчителна е употребата на оригинални консумативи за почистване. Използването на други продукти може да доведе до повреда на всеки уред от офис техниката, която не се покрива от евентуална гаранция.
10. Профилактиката на работното оборудване се извършва съгласно предписанията на производителя и утвърдения график.
11. Периодично се извършва почистване на осветителните тела и подменяне на изгорелите осветителни лампи, за да се поддържа необходимата осветеност.
12. Не се опитвайте да ремонтирате офис техника, освен в специално упоменатите и обяснени в документацията на всеки уред от офис техниката случай.
13. Откачете всеки уред от офис техниката от ел.контакта и уведомете незабавно прекия си ръководител при следните случаи:
- мирис на изгоряло, повишен шум от работеща офис техника, размазано или трептящо изображение на дисплея;
- неизправни компютри;
- Ако ел.захранващият кабел или куплунгът е повреден.
- Ако съответния уред от офис техниката е бил изложен на дъжд при транспортиране или полят с вода.
- Ако в уреда от офис техниката е проникнала течност.
- Ако уреда от офис техниката е бил изпуснат или кутията е повредена.
- Ако уреда от офис техниката не работи нормално или се наблюдава съществена разлика в експлоатационните му качества.
- всяка необичайна ситуация.
14. Всички ремонтни работи и контролни проверки по ел. инсталациите, ел.таблата и ел. съоръженията да се извършват от електротехници с необходимата квалификация.
15. Всеки работник забелязал запалване или пожар трябва незабавно да съобщи на ведомствената служба ПБС и да започне пожарогасене с наличните пожарогасители.
16. След завършване на работа приведете работното си място в пълен порядък. Изхвърлете всички отпадъци на определените за целта места.
17. Всеки работник в края на работното време е длъжен да провери и остави в пожаробезопасно състояние работното си място, компютрите и съоръженията, с които работи, като ел.уредите се изключват от гл.прекъсвач, а при по-дълго отсъствие и от ел.мрежата чрез видимо разединяване на щепсела от контакта.

IV. ЗАБРАНЕНО Е:

1. Поставянето и складирането на инвентар и други материали по коридорите, стълбищата, аварийните изходи, входовете и изходите на офис помещенията на сградата. Същите да бъдат винаги свободни за преминаване.
2. Включването и работа с апарати, съоръжения и инсталации, чието действие ви е непознато и не сте инструктирани за безопасна работа с тях.
3. Включване на офис техниката в контакти от удължители и разклонители положени на пода с открити клемни отвори, в които могат да попаднат проводими течности / вода, кафе и др. / или проводим прах и метални елементи / телбод, кламери и др. /, чрез които при включването им може да предизвикате ел.дъга, пожар или токов удар.
4. Поставянето върху или в съседство с ел.уредите на цветя и съдове с течности / кафе, чай, и др. /, които могат да бъдат неволно разляти и да доведат до нейното повреждане.
5. Работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел;
6. Работа с нестандартни удължители.
7. Включване на щепсела в ел.контакта с мокри ръце.
8. През време на работа ел.уредите да се покриват с покривала, за да не се влошава режимът им на охлаждане.
9. Офис техниката не бива да се вгражда, освен ако не е осигурена необходимата вентилация.
10. Ремонт и други действия по електрическата, водопроводната, климатичната и други инсталации и системи освен от съответните оторизирани специалисти.
11. Отваряне, настройка и ремонт на електроуреди, апарати, устройства и поправки на захранващите ги кабели, промяна в конфигурацията на компютрите и размяна на компонентите им освен от оторизираните технически лица;
12. Изключването на щепселите чрез издърпване на ел.кабел. Това трябва да става чрез издърпване на щепсела, като същевременно се придържа капачката на контакта;
13. Стъпването върху захранващите ел.кабели или застъпването им с бюра или други тежки предмети;
14. Усукването, връзването и пречупването на захранващите ел.кабели;
15. Покриването и блокирането отворите в кутията на всеки уред от офис техниката. Те са предвидени, за да се осъществява вентилация осигуряваща надеждна експлоатация и защита от прегряване.
16. Вкарването на предмети през жлебовете, за избягване на електрически удар.
17. Използването на органи за управление, извършването на настройки или изпълнението на процедури, различни от описаното тук, които могат да доведат до опасно излагане на светлинно излъчване от лазерите в офис техниката.
18. Използването на аерозолни почистващи средства. Използването на средства за почистване, които не са одобрени, може да причини влошаване на експлоатационните характеристики на машината, както и да създаде опасни ситуации. Използвайте консумативи и почистващи материали само както е описано в потребителската документация. Пазете всички тези материали далеч от деца.
19. Използването на прахосмукачка за изчистване на разсипан тонер. Използвайте метла или влажна кърпа. Пазете контейнера с тонер далеч от деца.
20. Забранява се ползването на противопожарните уреди за други цели освен по предназначение, преместването от постоянните им места и препречването на достъпа до тях с материали.

V. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА И НАКАЗАНИЯ.

Нарушителите на настоящата инструкция носят административна отговорност съгласно КТ и Правилника за вътрешния трудов ред .

VI. ЕКОТОКСИЧНОСТ; ФРАЗИ НА РИСК Директива 1999/45/ЕС

В съответствие с критериите за оценка на опасните вещества в Европейския съюз (Директива 67/548 / ЕИО, изменена), тонер формулировките не са класифицирани като опасни и не изискват предпазливост и етикиране. В тази връзка, тонерите не са класифицирани или етикирани като токсични, канцерогенни, корозивни, мутагенни или вредни за околната среда.

При контакт с кожата
Тонерите не са кожни дразнители или сенсибилизатори в съответствие с приложимите регламенти и стандарти, определени от Европейския съюз и Съединените щати. Затова случаен контакт на кожата с тонери не трябва да предизвика дразнене на кожата или алергична реакция. При разсипване на тонера избягвайте контакт с облеклото, кожата, очите и устата, както и вдишването на тонер.

При контакт с очите
Тонерите не са очни дразнители в съответствие с приложимите разпоредби, установени от Европейския съюз и Съединените щати. Затова случайни контакти на очите с тонери не трябва да водят до значително дразнене на очите. Избягвайте контакт с очите !

Инхалация
Тонерите не са вредни, токсични, канцерогенни, или чувствителността при вдишване е в съответствие с приложимите регламенти и признати стандарти. Както при всяко неудобство при вдишване на прах, вдишването на праха на тонера в големи количества може да предизвика дразнене на горните дихателни пътища.

Мастилото за принтер може да бъде опасно, ако се погълне.
Избягвайте контакт на очите с мастило ! Съхранявайте далеч от деца .

R36 – Мастилото за принтер е дразнещо очите
R51/53 – Мастилото за принтер е токсично за водните организми. Moже да причини дълготрайни вредни ефекти във водната среда.

Копирната техника при нормална работа отделя озон, който е по-тежък от въздуха. Количеството му зависи от обема на извършената работа (копиране). Озонът е нестабилно химически вещество и е много силен окислител. При взаимодействие с повечето окисляеми химични вещества реагира с взрив. Използва се за обеззаразяване на питейни води. Убива микроорганизмите и в по-голяма концентрация е отровен и за хората.

Ксерокопирния апарат е изделие от клас А, което генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия, ако не е инсталирано и експлоатирано в съответствие с ръководството. За да се допусне това изделие да работи в непосредствена близост до промишлено, научно и медицинско оборудване, може да се наложи ограничаване на външното излъчване на апарата или предприемане на специални мерки за потискането му. Може да причини вредни смущения в радиочестотните комуникации, при което от потребителя може да се изиска вземане на подходящи мерки за своя сметка.

VII. ФРАЗИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ
S25 – Да се избягва контакт на очите с тонер и мастило за принтер.
S26 - При контакт с очите на тонер или мастило за принтер незабавно изплакнете с много вода в продължение на не по-малко от 15 минути. По възможност отстранете контактните лещи, ако използвате такива и продължете изплакването. При наличие на постоянни симптоми потърсете медицинска помощ от лекар офталмолог.

Ако тонерът се разсипе върху вашата кожа или облеклото, измийте ги със сапун и вода.
Вдишване - При вдишване на парченца тонер преместете се на място с чист въздух и промийте устата с вода.

Поглъщане - В случай на поглъщане на тонер изплюйте го, изплакнете устата и изпийте голямо количество вода. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Незабавно потърсете медицинска помощ !

НЕ предизвиквайте повръщане, освен ако не сте инструктирани от медицински персонал.

При продължителна работа на копирната техника, за да се отстрани отделения при нормалната и работа озон, който е по-тежък от въздуха, да се проветри помещението.

S35 – Излязла от употреба офис техника и опаковките от консумативи за нея да се отстраняват по безопасен начин.
S57 – Да се използва специален контейнер, за да се избегне замърсяване на околната среда.

VIII. ОРГАНИЗИРАНЕ ПРЕДАВАНЕТО ЗА ОТПАДЪЦИ НА ИЗЛЯЗЛА ОТ УПОТРЕБА ОФИС ТЕХНИКА И ПРАЗНИ ОПАКОВКИ ОТ КОНСУМАТИВИ.

При организиране предаването за отпадъци на излязла от употреба офис техника трябва да се има в предвид, че тя може да съдържа лампа или лампи с живак, както и олово, перхлорати и други материали, чието предаване за отпадъци е нормативно регулирано с оглед опазването на околната среда. Наличието на тези вещества е в пълно съответствие със световните нормативи, действащи в момента на излизане на устройството на пазара.

Предаването за отпадъци на излязла от употреба офис техника, да се осъществява само на сертифицирани фирми за изкупуване и обработка на такива отпадъци.

Празните опаковки от тонер и мастило за принтер се изхвърлят в контейнера за разделно събиране на отпадъци.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ