Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна експлоатация на мотокари за вътрешния транспорт

Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Мотокарите да се управляват само от правоспособни и оправомощени с вътрешна заповед лица, преминали инструктаж и обучение за правилата по безопасност.
2. По време на работа водачът е длъжен да носи свидетелството си за правоспособност.
3. Да се използват само по предназначение и при условията, за които са предвидени от производителя, както и в съответствие с установените организационни и технически мерки за безопасност и опазване здравето на работещите в дружеството.
4. Движението на карите с товар и без товар да се извършва с безопасна скорост.
5. Работните места, пътищата и проходите за движение, да се поддържат така, че да не се допуска натрупване на материали, суровини, агрегати и др.
6. Когато се налага повдигане на карите за натоварването и транспортирането им, да се захващат само на указаните от производителя места за окачване.
7. При използване едновременно на два кара за повдигане и пренасяне на товар, допълнително да се вземат специални мерки за безопасна работа.
8. Мотокарите да се поддържат в съответствие с техническата документация на производителя.
9. При преминаване на кара в близост до товарните автомобили, да се спазва безопасно разстояние до тях.
10. Водачът на кари е длъжен:
10.1. ежедневно преди започване на работа с кара да проверява техническото му състояние: (звуковата и светлинна системи, спирачните устройства, повдигателната уредба и др.); правилното и сигурно закрепване на акумулаторната батерия; завинтването на капачките на акумулаторната батерия и правилното затваряне на капака над нея;
10.2. при манипулиране на товари, да осигури тяхната стабилност и устойчивост;
10.3. да манипулира с изправни палети за съответния вид товар;
10.4. да предприема необходимите мерки за безопасността на работещите, които присъстват в работната зона;
10.5. да преминава в близост до машини, тръбопроводи и други съоръжения, спазвайки безопасно разстояние от тях;
10.6. да транспортира и манипулира само товари с тегло по-малко или равно на номиналната товароподемност и товароносимост на кара и сменяемите работни съоръжения;
10.7. да транспортира само правилно поставени, добре подредени или палетизирани товари;
10.8. да спазва съобразена безопасна скорост при движение на кара с товар и без товар;
10.9. да се движи с високоповдигнат товар, само в мястото на повдигането или свалянето му;
10.10. да повдига на максимална височина товарът наклонен напред, само в случаите, когато товарът се намира над мястото на разтоварване;
10.11. да поема товара с възможно най-отдалечени един от друг и симетрично разположени вилични рогове;
10.12. при движението на кара с товар по наклон, товарът да се ориентира към горната част на наклона;
10.13. да почиства ежедневно вентилационните отвори на пробките на акумулаторните батерии, за да се предотврати натрупване на газ в акумулаторните клетки;
10.14. да поддържа винаги суха горната част на елементите на акумулаторната батерия, а изводите и кабелните обувки – чисти и сигурно затегнати;
10.15. да предпазва акумулаторната батерия от къси съединения, като не допуска поставянето на метални предмети върху съединителните лостове и полюсните накрайници или навлажняването на батериите с електролит, което причинява непрекъснато разреждане;
10.16. да познава и да може да работи с осигурените противопожарни уреди и съоръжения.
11. Не се допуска:
11.1. отваряне на капака над акумулаторната батерия, ако наблизо има открит огън;
11.2. използване на акумулаторна батерия, по която има пукнатини и теч на електролит;
11.3. използване на открит пламък за проверка на нивото на електролита в батерията.
12. Не се допуска работа с мотокар, когато:
12.1. има неблагоприятни атмосферни условия-гъста мъгла, буря, поледица и др.;
12.2. частите му се намират под напрежение;
12.3. по акумулаторните батерии има пукнатини и теч на електролит;
12.4. пневматичните гуми имат пукнатини или износен протектор;
12.5. плътните гуми са разслоени, отчупени, отлепени от джантата или износени над допустимото;
12.6. са неизправни или са след поява на повреда или необичайни шумове;
12.7. са с неизправни сигнални (светлинни и звукови), кормилни, спирачни и осветителни системи;
12.8. се управляват от неправоспособни и неупълномощени лица.
13. Не се допуска по време на работа:
13.1. увеличаване на товароподемността, чрез прибавяне на допълнителна противотежест или по друг начин, освен ако такава възможност не е предвидена в инструкцията за експлоатация от производителя;
13.2. транспортиране и манипулиране на товари, които биха могли да повредят сменните съоръжения или каросерията на кара;
13.3. превоз на хора върху кара, виличните рогове, сменните съоръжения, ако те не са предвидени за тази цел от производителя;
13.4. стоене под вилиците или сменното работно съоръжение;
13.5. слизане на водача от кара при вдигнат товар;
13.6. повдигане на затрупани и с неуказано тегло товари.
14. След приключване на работа водачите:
14.1. поставят в долно крайно положение вилиците или сменяемото приспособление;
14.2. ги почистват и паркират на определеното за това място.
15. Преди напускане на кара:
15.1. повдигателната уредба се прибира, поставя се във вертикално положение и се спуска вертикалната количка до долно крайно положение;
15.2. всички командни органи и лостове се поставят в нулево положение и се затяга ръчната спирачка;
15.3. освобождава се разединителя и секретния ключ от ключа на оперативната верига се предава за съхранение на определеното лице;
15.4. се взимат мерки срещу самопридвижване, когато карът е на наклон.
16. Работа с мотокар с газова уредба се спира незабавно при:
16.1. повишаване на налягането или температурата в газовата уредба над допустимите стойности, посочени в техническата є документация;
16.2. откриване в елементите под налягане и съединенията на деформации, дефекти или пропуски на газ;
16.3. недопустимо изместване или повреда на укрепващите елементи на газовата уредба;
16.4. наличие на неизправно предпазно устройство на газовата уредба;
16.5. неизправност на спирателната или регулиращата арматура на газовата уредба;
16.6. случаи, посочени в инструкцията за експлоатация на газовата уредба.
17. При откриване на пропуски на газ в газовата уредба:
17.1. се спира двигателят на мотокара;
17.2. се проветряват загазените помещения;
17.3. се взимат мерки да не се извършват дейности, свързани с искрообразуване или ползване на открит пламък.
18. Не се допуска елементите на газовата уредба да се нагряват до температура, по-висока от 50 °С.

II. БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАРИТЕ

19. Повдигането или спускането на товар посредством мотокар се извършва, когато:
19.1. мотокариста е получил подробни указания за вида и особеностите на товарите, които ще транспортира и манипулира;
19.2. под товара е осигурен необходимият просвет за вилиците или за други сменяеми приспособления;
19.3. мачтата е наклонена назад и виличните рогове са на транспортна височина 300 мм над пътя;
19.4. ръчната спирачка е затегната;
19.5. роговете на вилиците са разположени симетрично, спрямо вертикалната количка;
19.6. товарът е правилно разположен, съобразно означената на табелката диаграма на натоварването му;
19.7. товарът е балансиран и осигурен срещу разместване;
19.8. в близост до товара или под него не стоят хора.
20. Преди започване на работа водачът задължително получава подробни указания за маршрута, за вида и особеностите на товарите, които ще транспортира и манипулира, и за характеристиките на раб. среда.
21. Използваните товарозахващащи устройства трябва да осигуряват сигурно захващане на товарната единица, без да причиняват деформации и повреди на палетата, товара, транспортните средства и складовите съоръжения.
22. Изправността на товарозахващащите устройства за многократно използване се проверяват преди използването им.
23. Товарни единици:
23.1. не се подреждат, поправят, обвързват и разформироват, когато са повдигнати;
23.2. не се обработват, когато в мястото на обработване няма необходимата видимост и осветеност.
24. Манипулиране на обемисти товари:
24.1. при превозване на извънгабаритен товар се осигурява височина и широчина на проходите, достатъчни за свободно преминаване и движение при недобра видимост;
24.2. при превоз на обемисти товари, нарушаващи видимостта на преден ход, превозът се извършва на заден ход, или по изключение, движението се извършва бавно на преден ход с помощта на човек, който да показва пътя на водача;
24.3. при движение с товар, окачен на сменяемо приспособление, се взимат мерки товарът да не се люлее и/или завърта;
24.4. извънгабаритни товари с малка опорна площ се транспортират след предварително закрепване върху кара;
24.5. преминаване на кара през праг или от едно пътно покритие на друго се извършва с безопасна скорост;
24.6. повдигането на вертикалната количка с товар се извършва при спрян и застопорен със спирачките кар, като се следи товарът да се издигне малко над височината за полагане, след което мачтата се привежда във вертикално положение;
24.7. докато товарът дойде над мястото за поставяне, придвижването на кара се извършва бавно;
24.8. товарът се освобождава от вилицата чрез спускането до мястото на полагане и чрез наклон на мачтата напред, при което се следи за правилното поставяне на товара;
24.9. изтеглянето на кара, докато вилиците или друго сменяемо приспособление се измъкнат изпод товара, се извършва бавно;
24.10. карът тръгва при спусната вертикална количка на транспортна височина и наклон на мачтата назад.
24.11. за поемането на товар от стелажа (стифа) операциите по точка 38 се извършват в обратен ред, като се следи вилицата или друго сменяемо приспособление да влизат свободно под товара;
24.12. бандажи, дискове, зъбни колела, тежки автомобилни гуми и други подобни товари с голям диаметър и малка дебелина се преместват чрез плъзгане по подложки или пренасяне с подходящи колички и/или приспособления. Преместване чрез търкаляне не се допуска.

25. Манипулиране на течни товари:
25.1. течните товари се товарят/разтоварват и складират по безопасен начин, като се отчитат видът на товара и разпоредбите на съответните нормативни актове;
25.2. пожароопасни течности не се съхраняват в открити и неизправни опаковки и съдове;
25.3. опаковани, течните товари се товарят/разтоварват и складират след проверка изправността на опаковките им. Товари с повредени опаковки не се обработват, а се отстраняват по безопасен начин;
25.4. при товарно-разтоварни работи с опасни течни товари се осигуряват средства за неутрализирането им при попадане върху човешкото тяло и при разливането им.
26. Манипулиране на бутилки със сгъстени, втечнени или разтворени газове:
26.1. празни или пълни бутилки със сгъстен газ се превозват само когато са поставени върху специални подложки и закрепени по сигурен начин. Разтоварването им се извършва винаги от двама души, като не се допуска падане и удряне;
26.2. се пренасят на кратко разстояние със специализирани за целта носилки, колички с гумени бандажи или други подходящи съоръжения, които имат легла за бутилките/съдовете и приспособления за сигурното им захващане и укрепване;
26.3. се преместват на кратко разстояние чрез въртене около надлъжната им ос;
26.4. не се пренасят на ръце, когато това не е предвидено в конструкцията им;
26.5. не се преместват, когато гумените им бандажи са повредени;
26.6. се поставят в транспортните средства на специални подложки, предотвратяващи преобръщане, търкаляне и удряне;
26.7. при превозване и съхраняване се предпазват от нагряване от източници на топлина;
26.8. при изтичане на газ се отнасят на безопасно разстояние, като се предприемат подходящи мерки за безопасност в зависимост от вида на изпускания газ;
26.9. не се съхраняват и превозват заедно, когато съдържанието им е несъвместимо, както и с несъвместими товари.

Настоящата инструкция е разработена на основание шзшскванията на Наредба № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари. Тя е задължителна за водачите на мотокари. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални щети и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ