Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
 Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за безопасна работа  шмиргел при монтаж на абразивни дискове на статичен шмиргелов апарат

I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. НЕ СЕ ДОПУСКА работа с необезопасен или неизправен шмиргелов апарат при:
1.1. свалени или неизправни предпазни кожуси;
1.2. неизправни или липсващи опорни стойки и предпазни козирки;
1.3. липса на предпазни екрани и ел. блокировка към тях, или с неизправна такава. При шмиргел с повреден или липсващ екран, да се работи задължително със защитни очила;
1.4. наличие на нехарактерни вибрации и шум, без аспирация, без локално или общо осветление и др.;
1.5. наличие на биене на абразивния инструмент;
1.6. силно замърсен шмиргел;
1.7. непочистена и неподредена работна площадка около шмиргела.

2. Разстоянието между абразивния инструмент /6/ и предпазната козирка /2/ не трябва да бъде повече от 6мм.Това разстояние се поддържа, като при износване на абразивния инструмент, предпазната козирка се снижава /регулира/.

3. Разстоянието между опорната стойка /1/ и работната повърхнина на абразивния инструмент /6/ трябва да бъде най-малко половината от дебелината на обработвания детайл, но не повече от 3мм. Опорната стойка да се постави така, че горната контактна точка на детайла с абразивния диск да лежи на хоризонталната равнина, минаваща през центъра на диска или малко над нея /до 10мм/.

4. Между фланците /8/ и абразивния инструмент /6/ да се поставят подложки /9/ от еластичен материал /картон, гьон,гума/ с дебелина до 0.5мм.Подложките трябва да покрият цялата притискаща повърхнина на фланците /8/ и да излизат навън по цялата окръжност най-малко 1мм.
5. При всяко пускане на шмиргеловия апарат, работникът трябва да стои встрани, докато тя развие пълните си обороти, и по време на работа, да не стои срещу абразивния инструмент /6/.

6. Подмяната на абразивния инструмент /6/ се извършва само от лице, обучено и инструктирано по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, по установения ред. Преди монтирането се проверява изправността на абразивния диск.

Иструкцията е разработена и утвърдена в съответствие с изискванията на нормативните документи и е задължителна за всички, които обслужват, ремонтират или работят с шмиргелови апарати. Неспазващите настоящата инструкция носят административно - наказателна и имуществена отговорност, предвидени в българското законодателство.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ НА АБРАЗИВНИ ДИСКОВЕ

I. ИЗБОР И ПРОВЕРКА НА АБРАЗИВНИТЕ ДИСКОВЕ

1. Абразивните дискове трябва да имат етикети с обозначение на предприятието-производител, материала, едрината на зърната, твърдост, спойка, размери на колелото, допустимите обороти, най-голямата допустима окръжна скорост в секунда с надпис "ПРОБВАН".
2. Преди да се монтира абразивният диск, трябва да бъде прегледан внимателно и проверен "на звук" за отсъствието на пукнатини и ако има и най-малка пукнатина се бракува, като се разчупва.
3. При скоростните дискове, трябва да се установи наличието на червена линия или надпис "СКОРОСТЕН”. Не се позволява използването на дискове без знак за изпитване на якост, чрез въртене.
4. Абразивният диск се подбира в зависимост от формата и материала на обработваните изделия и от избрания режим на работа.
5. Не се допуска монтирането на абразивни дискове, чиято изправност не е проверена и липсват данните за това от етикета.

II. МОНТАЖ НА АБРАЗИВНИТЕ ДИСКОВЕ

6. Абразивните дискове, да се монтират на статичните шмиргелови апарати, само от добре обучени лица.
7. Абразивните дискове се центроват на оста на шмиргела без заклинване, като се затягат между два диска, посредством гайката.
8. Между абразивният инструмент и дисковете се поставят пластични подложки /гума, кожа, гьон, картон / с дебелина от 0.5 до 1 мм. Подложките трябва да покриват цялата притискаща повърхнина на фланците и да излизат навън по цялата окръжност най-малко 1 мм.
9. Затягането на гайките при закрепването на абразивния диск, да се извършва със стандартен гаечен ключ. Не се позволява използването на допълнителни приспособления и затягане, чрез удар.
10. Работната повърхност на абразивния диск, трябва да е равна и да описва при въртенето си съвършено концентрични спрямо оста му кръгове.

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗПИТВАНЕ

12. След като абразивните дискове са закрепени на оста на машината, същите трябва да бъдат изпитани на празен ход в продължение най-малко на пет минути при работни обороти, затворени предпазни кожуси и спуснати предпазни екрани.
13. Когато машината има няколко скорости, изпитването става при най-голямата.
14. Изпитващият задължително застава отстрани на въртящите се абразивни дискове.
15. При работа с два абразивни диска върху едно вретено, разликата в диаметрите им не трябва да бъде повече от 10 %.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на Наредба № 3 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали. Тя е задължителна за лицата, които извършват монтаж на абразивни дискове. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при материални и други щети и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ