Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от колега.

Инструкция за безопасна работа с медицинска апаратура

Изготвена на основание: чл. 166 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и чл. 277 от Кодекса на труда.

1. Условия за използване на работното оборудване.
Право на работа имат само работещи, за които към момента на започване на работа с уреда не е изтекъл срока на задължителния периодичен инструктаж.
Апаратурата е предназначена за наблюдение на медицински параметри.
Никога не използвайте апарати с повреден кабел; захранващият кабел тряба да бъде подменен с нов от квалифицирано лице.

2. Предвидими ненормални ситуации.
Апаратурата да не се използва в близост до леснозапалими вещества.
Апаратурата да не се използва с мокри ръце.
Апаратурата не трябва да се мокри (например от пръскаща вода, дезинфектанти на водна основа и др.).

3. Изисквания за безопасност и здраве при работа.
При всяко пускане на уреда го оглеждайте целия, включително и евентуалните приставки за видими увреди.
Да не се използва клетъчен телефон в близост до апаратурата.
Апаратурата да не се поставя/монтира/използва на места с пряка слънчева светлина.
След всяко ползване, както и при неизправности по време на работа, и при всяко почистване изключвайте уреда и издърпвайте щепсела от контакта.
При почистване и поддръжка
• Апаратурата първо се почиства със суха кърпа, която не изпуска власинки.
• От съобръжения за безопасност апаратурата не трябва да се мие или да се потапя в течности.

4. Извлечени от опит заключения при използването на работното оборудване
Да не се прегъва и усуква захранващия кабел, особено в мястото, където кабелът излиза от уреда.
Не оставяйте включения уред без контрол.
При необходимост от изключване от мрежата кабелът се изважда от контакта като се хваща за щепсела, а не чрез дърпане.
Внимавайте изходящите отвори за охлаждане на апаратурата да не се покриват или запушват със замърсявания – може да се задейства термичната защита от прегряване и апаратурата да се повреди. Извадете щепсела от контакта и тогава отстранете причината.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар