Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от инж. Румен Шолев и Снежина Божурска.

Инструкция за безопасна работа с машини за безизкопно прокарване на тръбопроводи

1.Изграждане на обезопасена строителна площадка

1.1.Подробно проучване и изясняване на наличните подземни комуникации.
При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения.

1.2. Укрепване на всички работни изкопи и монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения.
За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 m така, че горният им край да е на височина 1,0 m над терена.

1.3.Спазване ясно зададеното проектно трасе.

2.Подготовка на машината за сондиране

Преди започване на работа да се провери:

 • За спукване или износване на щанги или части от машината;
 • Визуално О-пръстените;
 • Нивото на охлаждащата течност;
 • Правилно ли са свързани всички маркучи и електрически кабели и дали са изправни;
 • Радиокомуникационната система;
 • Изцяло свързана ли е защитната система срещу токов удар;
 • Работи ли нормално предупредителната система срещу токов удар;
 • Разгъната ли е защитната кабина за оператора;
 • Отстранено ли е цялото количество вода от горивния филтър;
 • Нивото на моторното масло;
 • Нивото на горивата;
 • Смесена ли е сондажната течност и готова ли е за работа системата за смесване;
 • Готова ли е за работа хидравличната станция.

3.Задължително използване на лични предпазни средства

Да се носят обезопасителни обувки или гумени ботуши!
Да се носи предпазна каска!
Да се носят предпазни ръкавици!

4.Възможни опасности при работа с УСМ

4.1. Опасност от премазване /затискане/!
Да не се поставят ръцете в движещите се машинни компоненти или механизми!
Поставяйте съществуващите защитни капаци и предпазни устройства на точно определените за това места на машината!
Да не се отстраняват защитните капаци или предпазните устройства по време на работа на машината!
Да няма свободни части от облеклото! Съществува опасност от злополука от закачване или притегляне на вътре в движещите се части.

4.2.Опасност при преместване на товари!
Визуална проверка на използваните за преместване сапани преди всяка употреба.
Строго се забранява престоят под издигнати нагоре тежести.

4.3.Опасност от изгаряне при допир с горещи части!
Задължително да се използват предпазни ръкавици.

4.4.Опасност от нараняване на очите!
Задължително рязането с моторни или електрически флексове, да се извършва с предпазни очила!
Да не се гледат отблизо оптични кабели!

4.5. Опасност при придвижване на машината!
При придвижване на сондажната машина по стръмен терен да се използва дистанционното управление!
Строго е забранено возенето върху сондажната машина при транспортирането й на собствен ход!
При придвижване на самоход по наклон, максимално допустимият е 20°!
Работата с машината да бъде извършвана само от персонал с подходяща квалификация.
Новопостъпилите или стажант-оператори, трябва да работят само под постоянен надзор на квалифицирано лице.
При съществени, по отношение на безопасността, промени на машината или нейното експлоатационно поведение е необходимо машината да се спре незабавно от движение и работа и да се съобщи за аварията на компетентната служба или лице.

5.Мерки за елиминиране на възможните опасности при аварии по съществуващите подземни комуникации при хоризонталното сондиране

5.1.Опасност за живота от електрически ток!
Да се работи само с изправно и правилно свързано предупредително устройство за токов удар и заземителни решетки!

5.2. Опасност за живота от експлозия на газ!
Да се спазват сервитутите на газопровода и при хоризонталното сондиране да има представител на газоразпределителната компания.

6.Процедури след злополука

6.1.Запазете хладнокръвие и се владейте!

6.2. Съобщаване
Използвайте телефон или радиовръзка, за да уведомите пожарната служба, линейка за медицинска помощ, ръководството на фирмата.
Кратко, но точно уведомете:

 • Къде е мястото на злополуката
 • Какво се е случило
 • Какъв е типът на злополуката
 • Колко пострадали има
 • Кое е лицето, даващо съобщението

6.3. Мерки за оказване на първа помощ

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва долекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат преместени или в санитарно-битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.
При счупване на кости да се направи обездвижване на засегнатата част на тялото, като в никакъв случай не се прави опит за наместване.
При кръвотечение на крайник да се направи превръзка.
При вътрешен кръвоизлив пострадалият да се остави в пълен покой и бързо да се повика лекар.
При попадане на песъчинки в очите е необходимо промиване със струя чиста вода.
При отравяне с газове да се предприемат следните действия:

 • Отровеният незабавно да се изведе от обгазената обстановка;
 • Ако пострадалият е отровен с въглероден окис, да се направи изкуствено дишане, ако е друг газ, да не се провежда изкуствено дишане с двигателни процедури.

При изпадане на пострадалия в безсъзнание до идването на лекар да се предприемат следните действия:

 • Да се постави в легнало положение на гръб, с леко повдигната глава или странично легнало положение;
 • При повръщане главата да се извива на една страна на равнището на тялото;
 • При нарушение на дишането да се приложи обдишване “уста в уста” и да се приложат други прийоми на изкуствено дишане, усвоени в курсове за помощ и взаимопомощ.

6.4.Блокиране и предупреждаване

Подгответе достъп за линейката!
Блокирайте мястото на злополуката (светлини за внимание, флагове, сигнали)!
Обезопасете работните изкопи!
Обезопасете машината!
Потушете евентуален пожар!
Обезопасете кабелите, лежащи на/във земята!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ