Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа на маникюристка

І. Общи изисквания за безопасност

1. Маникюристката трябва да спазва правилника за вътрешен трудов ред, графика за работа и режима на труд и почивка.
2. На маникюристката по време на работа могат да въздействат следните вредни фактори на работната среда: повишена скорост на движение на въздуха, повишено напрежение на тока в ел. мрежата, недостатъчна осветеност на работното място, пренапрежение на зрителния анализатор, остри ръбове на режещи инструменти, напрежение на китките и пръстите на ръката, продължително статично физическо пренапрежение /от принудителната работна поза “седнал”/, летливи химични вещества във въздуха на работната зона /ацетон, лак, амоняк и др./, химични фактори /хлор, озон, синтетични миещи средства/, опасност от заразяване с вирусни, паразитни и гъбични инфекции и хепатит при контакт с болни клиенти.
3. Маникюристката е задължена да ползва през цялото работно време предоставеното работно облекло и лични предпазни средства /ЛПС/.
4. Лицето е длъжно да уведоми работодателя незабано за всяка ситация, застрашаваща живота и здравето на хората, както и за всяка злополука или травма, възникнала на работното място.
5. Маникюристката трябва:
• да оставя връхните си дрехи, обувки, шапки и други лични вещи в определения за целта шкаф/гардероб;
• преди началото и след завършване на работа, след посещение на тоалетна, при замърсяване на ръцете, както и преди хранене да се измиват ръцете със сапун;
• да се грижи за кожата на ръцете си, чрез използване на защитни средства /крем, лосион и др./ или ЛПС-ръкавици;
• да поддържа ноктите си къси;
• не се допуска хранене на работнато място.

ІІ. Изисквания за безопасност преди започване на работа

1. Да не се закачат по работната престилка игли и карфици; да не се държат в джобовете й остри, режещи или убождащи предмети /ножички, пилички и др./.
2. Да се провери с външен оглед:
• Изправността на кабели, щепсели на уреди, контакти и други видими части на ел. мрежата за отсъствие на оголени участъци, прегъване, прекъсване и други видими зефекти. При констатиране на нередности, да се уведими работодателяи да не се започва работа.
• Да се убеди в добрата осветеност на работната зона, като при намалена осветеност може да се ползва локален източник на осветление-настолна лампа.
3. За избягване на излишните движения, работните прибори и инструменти трябва да са разположени удобно:
• Вдясно от работната маса да се наредят инструментите за маникюр;
• Флаконите с лак, пяна, бои и други разтвори да се подреждат вляво на работещия;
• Да се подготви увеличителното стъкло;
• Да се подготвят и поставят в съд с капак тампоните за почистване на лак;
• Разтвори на спирт и кислородна вода да се държат в съдове с широк отвор;
• Да се осигури аптечка за първа помощ с необходимите дезинфикциращи и превързочни материали, която да стои на достъпно място.

4. Да се убеди в плътното затваряне на капачетата на флакони и съдове с течности и други разтвори. Всички течности, масла, кремове, бои и други продукти, използвани в работата, трябва да имат ясен надпис, съответстващ на състава, както и маркировка за срок на годност.
5. Да не се работи с открити рани по ръцете. Всички рани да са защитени с лейкопласт, напръстници или ръкавици.
6. Не се допуска при работа носенето на часовници, гривни и пръстени.

ІІІ. Изисквания за безопасност по време на работа

1. Работещият е длъжен да изпълнява само работни задачи и дейности, за които има знания и умения и за коите е преминал инструктаж.
2. Не се допускат до работа странични или необучени лица.
3. При работа да се използват само изправни инструменти. Същите следва да се използват само по предназначение.
4. Работното място да се поддържа чисто, като своевременно се отстраняват използвани салфетки, тампони, да се почистват изрязани нокти и кожички, да се почиства разлят разтвор.
5. Да се поддържа добър ред в работното помещение. Да не се преграждат проходите към други части на помещението и между столовете; да се осигурява свободен достъп и чисто пространство пред ел. табла, както и пътищата за евакуация при аварийна ситуация.
6. Крановете за гореща и студена вода да се развиват плавно, без резки движения и големи усилия. Да не се използват за развиването им случайни предмети и инструменти.
7. Да не се използват за сядане столове с колелца, мебели или случайни предмети.
8. Включването и изключването на ел. инструменти и осветителни тела да става със сухи ръце. При изкючване на ел. инструмент от тока, същият да се държи за щепсъла, а не за кабела.
9. Не се допуска самостоятелното отваряне и ремонт на дефектирали ел. инструменти. Същите се извършват от оторизиран специалист.
10. Да не се навиват на дръжките на инструменти изолационни ленти,у плат или други материали, които могат да доведат до опасност от нараняване.
11. Да не се лови падаща ножица. Да не се ходи с разтворена ножица вр ръка.
12. Да не се сушат влажни тъкани /салфетки, кърпи и др./ върху отоплителни тела-радиатори, печки и други. Сушенето да става в обособено за целта помещение.
13. Лакочистителят и лакът да се държат в плътно затворени съдове, далеч от огън, на прохладно място.
14. Повърхността на работната маса да се почиства от изрязани нокти и обрязани кожички след всеки клиент. Всички предмети, стоящи на масата, неколкократно през деня да се почистват с тампон, напоен със спирт или 5 % разтвор на хлорамин.
15. Преди да се пристъпи към работа, работещият внимателно да огледа състоянието на ноктите и кожата на ръцете на клиента. Ако има видими признаци за кожни заболявания, работещият има право да откаже обслужването на клиента.
16. При направа на маникюр да се използват еднократни салфетки за всеки клиент. Стерилните инструменти за маникюр да се съхраняват в метална кутия.
17. При използване на козметичен апарат е необходимо:
• След включване на парата в контакт, да се включи копчето за пускане;
• Чрез превключвател да се избере необходимото направление на въртене на накрайниците;
• Да се включва микромотора и чрез копчето за регулировка да се зададе необходимата честота на въртене.

Не се допуска:
• Да се използат накрайници на апарата при открит мотор на уреда;
• Да се сменят накрайниците при захранен с ток апарат.
18. Инструментите, използвани за манипулации, при които е възможно нараняване на кожата на ръцете, да се подлагат на дезинфекция и стерилизация след всеки клиент.
19. За предпазване от заразяване с хепатит, вирусна и папиломна инфекции, туберкулоза, гъбични и други инфекциозни и паразитни заболявания е необходимо работните инструменти да се дезинфекцират задължително и то чрез методи и средства, ефективни срещу причинителите на тези инфекции.
20. Методът на стерилизация се избира в зависимост от предназначението и особеностите на използваните инструменти.
21. При дезинфекция на инструментите с етилов спирт е необходимо да се следи режещата повърхност на инструмента да бъде напълно потопена в спирта.
22. С цел профилактика на инфекциозни и заразни заболявания, всички манипулации, при които съществува риск от зараза, трябва да се извършват с ЛПС-гумени ръкавици.
23. При попадане на кръв върху кожата на работещия, мястото следва внимателно да се измие със сапун. При наранена кожа, придружена от кръвотечение, раната следва да се обработи със 70 % спирт и след това с 5 % разтвор на йод.
24. При работа с дезинфекционни средства трябва да се използват само умерено и ниско рискови, нелетливи, непрахообразуващи, разрешени за употреба, в опаковки и форми, готови за употреба.
25. При приготвяне на дезинфекционни разтвори и при дезинфекция на инструманти, работещите задължително трябва да ползват ЛПС-ръкавици.
26. За профилактика срещу професионални заболявания на кожата, очите и дихателните пътища, при работа с дезинфекционни препарати е необходимо:
• Приготвянето на дезинфекционния разтвор да се извършва в отделно помещение, по възможност с естествена или изкуствена вентилация;
• Сухите дезинфекционни средства да се насипват в определения за целта съд и да се налива вода внимателно;
• Съдът с работния дезинфекционен разтвор плътно да е покрит с капак;
• Всички дейности с дезинфекционен разтвор да се извършват при задължително използване на ЛПС-ръкавици;
• Да се спазват мерките за безопасност, указани в инструкцията на завода-производител;
• По възможност да се използват препарати в малки опаковки.
27. Да не се използват саморъчно приготвени козметични средства, както и такива, на опаковките на които липсва информация за производител или срок на годност.

ІV. Изисквания за безопасност при аварийна ситуация

1. Ако по време на работа се получи замърсяване на работното място, вследствие разлив на използавни разтвори, работата следва да се прекрати до почистване на мястото.
2. При аварии в електрическата, отоплителната или климатичната инсталации е необходимо да се прекрати работата и да се уведомят съответните специалисти по поддръжка.
3. В аварийна обстановка е необходимо да се уведомят незабавно останалите работещи, клиенти, работодателя и да се пристъпи към действия, съобразно плана за действие при аварийна ситуация.
4. При откриване на пожар трябва:
• Да се прекрати работа и незабавно да се съобщи по телефона в службата ПАБ;
• Да се предприемат незабавно мерки по евакуация на хора, гасене на пожара и опазване на имуществото.
5. На пострадалите е необходимо да се окаже първа долекарска помощ и при необходимост да се извика спешна помощ.

V. Изисквания за безопасност след приключване на работа

1. Да се изключат от захранване използваните ел. уреди и инструменти, както и да се угаси осветлението.
2. Да се почистят повърхности и работни зони, да се дезинфекцират използваните инструменти.
3. Да се почисти и дезинфекцира работната маса. Всички инструменти, разтвори, бои и др. да се приберат в определените за съхранението им места, като всеки съд или флакон се провери за плътното затваряне на капачето му

VІ. Други

1. Работещите носят персонална отговорност за неспазване изискванията на тази инструкция. За допуснати нарушения се прилагат наказания, залегнали в Правилника за вътрешен трудов ред.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ