Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна експлоатация на крик-повдигач за канал

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Ръчно управляваните трансмисионни крикове, са повдигащи устройства за повдигане на превозни средства.
2. До работа със съоръжението се допускат само лица, които са навършили 18 години и са обучени и запознати с правилата за безопасност в настоящата инструкция. Неспазването на приведените по-долу правила, може да доведе до тежки травми.
3. Поддръжка и ремонт на съоръжението, се извършват единствено и само от упълномощени и обучени сервизни техници, предоставени от производителя, лицензираните дилъри или сервизни партньори.
4. Откриването и отстраняването на повреди, може да се извършва само от оторизиран персонал.

II. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

5. Повдигане на автомобила:
5.1. да се спазва максималната товароносимост, посочена на табелката с технически данни на крика;
5.2. повдигнатите товари трябва да бъдат безопасно закрепени по подходящ начин;
5.3. за превозни средства, които трябва да бъдат повдигнати в две точки, трябва да се използват закрепващи оси;
5.4. товарът трябва да се повдига само в центъра на тежестта му;
5.5. товарите трябва да се поставят върху товарозахващащото приспособление, за да се предотвратят неволни промени в позицията;
5.6. при монтиране или сваляне на компоненти на тежкотоварни автомобили (двигател / задвижващ механизъм), центърът на тежестта може да се промени. При такива обстоятелства трябва да се предприемат подходящи действия, преди да се използва повдигането, за да се повдигне отново, като например определяне на центъра на тежестта и проверка на точката на товарене;
5.7. малко след повдигане на автомобила, да се провери дали са надеждни местата на повдигане;
5.8. корпусите и гнездата на трансмисията са повдигащи устройства и не са подходящи за безопасно задържане на товара за по-дълъг период от време;
5.9. по време на повдигане и спускане, операторът трябва да следи и двете операции така че да не застрашава себе си или другите;
5.10. операторът трябва да обръща внимание на всички движения на повдигача, така че да не застрашава себе си или другите;
5.11. ако операторът не може да види всички детайли в опасната зона, обученият втори човек трябва да наблюдава тези участъци;
5.12. повдигачът винаги трябва да се мести с двете ръце. Ако едно лице не е в състояние да осигури нужната ръчна сила, трябва да бъде повикан друг човек;
5.13. повдигача трябва да се премства само в прибрано състояние, докато се пренася товара. Товарът трябва да е повдигнат в центъра на тежестта му и да е подходящо закрепен към товарозахващащото приспособление (например чрез закрепване);
5.14. преди свалянето, операторът трябва да се увери, че в зоната, където се движат повдигачът и товарът, няма предмети.

6. Не се допуска:

6.1. да се надвишава степента на натоварване, обозначена на идентификационната табелка;
6.2. персонал в зоната на опасност, когато се повдига или спуска превозно средство над повдигача;
6.3. на персонала да пътува с товара или с товарното оборудване;
6.4. да се работи под вдигнатия товар, докато не се подсигури с подходящи средства;
6.5. да се оставят инструменти или други предмети върху натовареното оборудване;
6.6. умишлено разклащане на повдигащото устройство;
6.7. поставяне на товари отстрани, за да се предотврати преобръщане на повдигача;
6.8. използване за други подемни работи, освен предвидените от производителя.

7. Проверки за техническа изправност:

7.1. нивото на маслото в хидравличната система, трябва редовно да се проверява;
7.2. хидравличните компоненти трябва да се проверяват ежегодно;

8. Мерки при възникване на дефекти или при неправилно функциониране:
8.1. при повдигане и спускане от само себе си или изкривяване на опорните компоненти, незабавно да се спусне съоръжението или да се осигури опора.

III. ПОДДРЪЖКА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

9. Инструкции за поддръжка:
9.1. водещият мост трябва да се разшири до пълната му височина най-малко един път седмично и да се изпомпва няколко пъти с освобождаващия шпиндел. Това автоматично изпуска въздух от системата и елиминира натрупаното масло;
9.2. периодично да се почиства и да се третира с продуктите за поддръжка;
9.3. незабавно да се поправи повредата по боята, за да се предотврати корозия;
9.4. използване на каустични почистващи препарати или почистващи препарати с високо налягане и пара може да доведе до увреждане на съоръжението;
9.5. плъзгачът, шарнирният болт, ролките и другите движещи се части трябва винаги да са леко омаслени;
9.6. периодично да се смазват карето с помощта на смазочните нипели на ролките;
9.7. утайки и други видове замърсявания могат да унищожат уплътненията. Да се почиства редовно буталния прът! Повредата на буталния прът трябва незабавно да се отстрани, като се осигури мек преход на ръбовете. Препаратите за почистване и солената вода, могат свободно да проникнат и да причинят значителни повреди отвътре.
10. Зареждане с хидравлична течност:
10.1. хидравличната течност да се сменя според периода, количеството на погълнатата вода и степента на замърсяване, но във всеки случай след шест години;
10.2. при зареждане да се използва само хидравлична течност със същата спецификация;
10.3. преди да се провери и допълни нивото на течността, трябва буталният прът да е напълно прибран. Нивото на течността трябва да е между двата прореза на измервателната пръчка.

Настоящата инструкция е разработена на основание изискванията на нормативните документи по здраве и безопасност при работа и на база инструкцията за експлоатация на производителя. Тя е задължителна за лицата, които работят с каналния крик. Неспазващите тази инструкция носят административна, имуществена и друга отговорност при настъпили вреди и злополуки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ