Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с копирна машина

I. Предпазни мерки при инсталиране.

1 . Копирната машина не трябва да се разполага в области и под въздействие на:
1.1. Високи и ниски температури /под 15oС и над 35o С/.
1.2. Висока влажност /над 75%/ и аерозоли.
1.3. Открит пламък и термолъчения.
1 .4. Директно слънчево греене.
1.5. Излъчване /емисия/ на прах и газове /особено пожаро и взривоопасни, като бутан, амоняк, ацетон, феноли, алкохол и др./.
1.6. Вибрации, сътресения и върху ненадеждни, нестабилни и неустойчиви мебели.
1 .7. Резки температурни изменения.
1.8. Елeктромагнитни и електростатични статични полета /в съседство с високочестотни генератори и уредби-ТВЧ, антени, радиоелектронна апаратура и др./.
2. Копирната машина да се захранва посредством, монтирани на стената ел. контакти тип "шуко" с проверена ефективност на предпазното зануляване от самостоятелен токов кръг 220V-240V и 50 Hz. В противен случай няма да получите качествена работа, а се създава опасност за повреда и злополука.
3. Осигурявайте разстояние минимум 10 см между стените и машината, за да се постигне ефективно охлаждане.

II. Предпазни мерки при работа.

1 . Не се опитвайте да разглобявате машината. Това може да се извършва само от правоспособен техник, запознат с инструкциите за ремонт и поддържане.
2. Не се разрешава с копирната машина да работят лица, които не са преминали обучение по настоящата инструкция и експлоатационните документи на машината.
3. Работете внимателно и недопускайте в машината да попаднат чужди тела /кламери, телбод, хартия и др./, както и каквито и да е течности.
4. Когато забележите изменение в нормалната работа на машината - шум, пушек, мирис и др. НЕЗАБАВНО 1 изключете от контакта и повикайте определените за целта технически лица.
5. Не задействайте включвателя и не отваряйте машината, докато не завърши цикъла на копиране.
6. Не използвайте запалителни и залепващи аерозолни продукти /дезодоранти, лакове и др./ в съседство с машината.
7. Ако копирната машина няма да се използва продължително време /например в почивните дни/ изключвайте 1 от електрическата мрежа.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар