Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов и се отнася за компресор INGERSOLL RAND МОДЕЛ 1N00060.

Инструкция за безопасна работа с подвижен компресор

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Инструкцията определя конкретните мерки при експлоатация на съдове работещи под налягане със сгъстен въздух, които са задължителни за работещите с тях .
Настоящата инструкция се издава на основание Наредбата №8 от 23.09.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби Обн. ДВ бр.93/19.10.2004 г.,
Изпълнителния директор определя с заповед лице, което да се грижи и извършва техническото обслужване на компресора и следи за правилното провеждане на експлоатацията му.

Правилната техническа експлоатация изисква:
1. Поддържането на чиста работна среда ;
2. Почистване и подсушаване тялото на компресора ;
3. Внимателно боравене със захранващия кабел, за предпазването му от нараняване ;
4. Използване на подходящи за външна употреба удължители при работа навън ;
5. Внимателно и коректно опериране с компресора от неизморени работници ;
6. Системни проверки за наранени части и изпускане на въздух ;
7. Системно притягане на болтове и гайки ;
8. Заземяване на компресора за предотвратяване на евентуален риск от токов удар ;
9. Поддържане на чист въздушен вентил ;
10. Изключване ключа за налягането, когато компресора не работи ;
11. Използване само на оригинални резервни части.

Преди започване на поддръжката на компресора главното захранване се поставя в положение «0» и се проверява за липсата на натиск върху въздушния резервоар.

С подвижен компресор могат да работят само лица над 18 г.:
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност,
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• с необходимата квалификация и правоспособност, запознати с инструкцията за експлоатация, обслужването и безопасната работа на фирмата производител. Същите трябва да познават устройството на компресора, предпазните и указващите прибори и максималното налягане на въздуха, с което съоръжението може да работи.
• със защитни очила ;
• с маска за носа и устата при работа с бои ;
• с работно облекло и обувки.

II. Преди пускане на компресора работникът е длъжен да провери:

1. общото състояние на компресора;
2. електро и механичното обезопасяване – зануляване, заземяване;
3 изправността на предпазния клапан, манометъра, спирателната арматура (вентилите), автоматичният регулатор за налягането и др. Проверките за изправното състояние на защитните и указващите уреди да се извършват в съответствие с техническа им документация и указанията в ръководството дадено от фирмата-производител;
4. състоянието на филтъра;
5. нивото на маслото в картера;
Ако неизправностите не могат да бъдат отстранени веднага, да се уведоми прекия ръководител.

III. Основни изисквания и правила за работа:

1. Компресорът трябва да се използва в пригодени за целта помещения (с добра вентилация и температура +5/+35° С) , никога при наличие на барут, киселина, изпарения, избухливи или запалими газове.Компресорът за въздух да е установен така, че да има достатъчна осветеност и свободен достъп за включване, изключване, боравене с арматурата, наблюдение и проверка на манометъра и предпазния клапан, за преглед, продухване, ремонт, почистване и т. н.
2. Компресорът да е съоръжен със следната арматура и устройства:
а) изправен предпазен клапан, регулиран и пломбиран за максималното допустимо работно налягане;
б) манометър с възможност за изключването му и поставяне на контролен такъв;
в) кран (вентил) посредством, които се пуска (спира) сгъстения въздух за потребление. Може да се ползва за проверка на отсъствие на налягане в съда;
г) устройство за влагомаслоотделяне.
3. Засмукването на въздух от компресора да става чрез филтър.
4. Електрическото захранване на ел. двигателя да отговаря на изискванията за ел. безопасност. Забранява се свързването на ел. двигателя направо към мрежа. Използуване на пусковия автомат поставен на компресора е задължително. За подвижните компресори захранващия кабел да бъде с дължина до 3 м..
5. На видно място да се означи максималното разрешеното работно налягане от 8,5 bar. За гарантиране на сигурността и безопасността при експлоатацията на компресора, да се извършват и съответните прегледи.
6. За правилната експлоатация е необходимо:
а) периодично да се продухват влагомаслоотделнтелното гърне и въздухосборника (ресивера);
б) почистване на филтъра;
в) доливане на масло в картера предназначено за бутални компресори;
г) на всеки 12 месеца, да се проверява наличието на вътрешна корозия и да се извършва външен контрол.

IV. Работата с компресора се прекратява:

а) когато налягането се повиши над разрешеното;
б) при неизправност на предпазния клапан;
в) когато по въздухосборника бъдат открити подутини, значително отъняване на стените, пропуск на въздух и др.;
г) при пожар застрашаващ да обхване компресора;
д) при неизправност на манометъра и невъзможност да се определя налягането;
е) забелязване увеличение на вибрациите;
ж) появяване на миризма на изгоряло или дим;
з) когато се чуват чукания;
и) при други случаи посочени в инструкцията на фирмата-производител или при случаи, представляващи реална опасност за злополука като природни бедствия и др.
13. В случаи на замръзване се разрешава употребата на топла вода, горещ пясък или пара за размразяване, но в никакъв случай пламък.

IV. Забранено е:

1. Да се експлоатира компресора когато:
• не е технически изправен;
• предпазителният клапан или манометърът не работят или не са пломбирани;
• не е осигурено електрообезопасяване;
• маслото в картера е под долната минимална граница;
• не са налице по него всички предпазни елементи ;
2. разпломбирване, притягане или запушване на предпазния вентил (клапан);
3. изключване на манометъра през време на работа освен за изпробване на изправността му;
4. работа без филтър на засмукания въздух;
5. да се пуши в непосредствена близост до компресора;
6. насочването на въздушната струя директно към човешкото тяло ;
7. ползуване на компресора от външни лица;
8. извършване на обслужване и ремонтни работи, когато компресора работи;
9. да се чука по корпуса на въздухосборника, когато е под налягане ;
10. почистване на пластмасови части с разтворител ;
11. спиране на компресора чрез издърпване на щепсела. За целта да се използва ключа. ;
12. да се докосват с ръка горещи и движещи се части от компресора;
13. да се изменя конструкцията на детайли и възли.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ