Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при кофражни работи

1. Кофражни работи се изпълняват след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците при изпълнение на производствения процес, както и предпазване на работниците от прах, пара, обгаряния, химически вещества, поразяване от ел.ток, падане от височина или падане на предмети.
2. При използване на строителни машини, скелета, платформи и люлки се спазват изискванията за безопасна работа с тях.
3. Подмяната на отделни елементи на технологичните инсталации се разрешава при наличие на сертификат за качеството на същите от производителя.
4. Монтажът на пред-плочи, пред-стени или друг уедрен кофраж, оставащ като елемент на строителната конструкция се извършва като се спазват изискванията за безопасна работа за тази дейност.
5. Движението на хора за изпълнение на строително-монтажни работи, следващи кофражните работи се допуска след приемане на кофража от съответното упълномощено техническо лице.
6. Преминаването на хора и превозването на ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон да става по стабилно поставени върху подложки дървени пътеки, осигуряващи безопасното им преминаване.
7. Пътеките по предходната алинея да се поставят на разстояние не по-малко от 1,5 метра от външни контури или непокрити отвори на сградите и съоръженията, както и от други елементи, представляващи опасност при евентуално падане встрани на преминаващите.
8. Забранява се поставянето и складирането на кофражни платна, кофражни елементи и армировка на стълбищни площадки, стълбища, наклонени плоскости, места за преминаване и проходи и в непосредствена близост до непокрити отвори и външните контури на сградите и съоръженията.
9. Стенният кофраж за асансьори и други шахти да се изпълнява след направата на етажна подова площадка, покриваща целия отвор, ако в проектите не е предвидено друго решение със съответно предписани мерки по безопасността.
10. Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и кофражни елементи.
11. Забранява се оставянето във вертикално или наклонено положение на кофраж, преди укрепяването му.
12. Декофрирането на елементите от сгради и съоръжения се извършва по нареждане и указания на техническия ръководител на строежа.
13. Забранява се изправянето на кангална стомана чрез спъване в неоградени и необезопасени места на строителната площадка.
14. Забранява се рязането с ръчни ножици на парчета от стоманени пръти по-къси от 0,30 метра.
15. Армировъчните скелета, поставени преди монтиране на кофражните форми, да се осигурят срещу преобръщане или падане.
16. Монтажът на армировката за самостоятелни пояси, греди, ригели, колони, стени и други подобни конструктивни елементи да се извършва от платформи или скелета.
17. Предварителното напрягане на армировката се извършва в съответствие с инструкция за безопасност на труда при този вид работа.

ПЪЛЗЯЩ КОФРАЖ

1. Елементите на пълзящия кофраж да се съхраняват на строителната площадка на отводнени, подравнени и с твърдо покритие складови площи, като:
- стенните кофражни елементи се поставят изправени с лице един към друг укрепени срещу преобръщане;
- елементите на работните платформи да се подреждат на фигури, наредени хоризонтално един върху друг на височина до 1,40 метра;
- металните части се складират по видове отделно и на фигури с височина до 0,8 метра;
- между фигурите се оставят проходи с широчина не по-малка от 0,8 метра, като подреждането осигурява добра видимост на маркировката на елементите.
2. Забранява се започване на пълзенето преди техн. ръководител на обекта да е установил годността на кофражните платна, инсталацията и съоръженията към тях и да е дал нареждане за това.
3. Преди започване на всяка смяна на обекта, да се извършва следното:
- дежурните механизатори - машинисти и електромонтьори да проверяват изправността на всички инсталации, съоръжения, механизми, устройства и други подобни, а резултатите да се нанасят в дневника на обекта;
- сменният бригадир да проверява изправността на кофражните платна, работните платформи, окачването на висящите работни платформи, предпазните парапети, огради и козирки, временните стълби, наличието на капаци, на люкове и други от инсталацията за пълзящ кофраж;
- сменният технически ръководител на пълзенето да следи резултатите от извършените проверки и да не разрешава започването му при неизправна инсталация, съоръжения, механизми, устройства, елементи и други.
4. По време на пълзене се забранява достъпът до работните платформи на външни лица и на работници, незаети пряко с извършваните работи.
5. Движението на хора между платформата на бандерата и горната платформа на пълзящия кофраж да става по обезопасено преходно мостче, което да има широчина не по-малка от 0,8 метра.
6. Забранява се струпването на работници по платформите на пълзящия кофраж. Движението им да става по единично.
7. Забранява се скачането от горната върху долната платформа на пълзящия кофраж. Преминаването да става през люка на платформата по специално поставената за целта стълба, като след всяко преминаване, последният, преминал през него да затваря капака на люка.
8. Складирането на материали върху платформите да става на предвидените по проекта места, означени с надписи, оказващи допустимите им количества или маса.
9. Забранява се едновременното изпълнение на подови конструкции и извършване на пълзене, ако това и необходимите мероприятия по безопасността, произтичащи от съвместяването на двата процеса, не са предвидени в проекта.
9. При изпълнение с пълзящ кофраж на кухи стълбове на мост, отворите на хоризонталните укрепващи плочи (диафрагмите), през които се извършва изкачването и слизането на работниците, да са разместени шахматно. Ако тези отвори са изпълнени по една вертикална ос, всеки от тях да се затваря с железен капак.
10. При изпълнение на сгради и съоръжения с пълзящ кофраж при ниски температури, горните работни платформи да са ограждат със защитни платна с височина 2 метра,- а при обекти с малка застроена площ, като комини, водни Кули и други подобни, цялата работна платформа да се огражда и покрива с полиетиленово платно или брезент.
11. Демонтирането на елементите на пълзящ кофраж, на инсталацията за пълзене и на съоръженията към тях да се извършва под непосредственото ръководство на сменния технически ръководител на обекта.

ЕДРОРАЗМЕРЕН КОФРАЖ

1. Товарно-разтоварните и транспортните операции, извършвани при превоза, складирането, сглобяването, ползването или ремонта на елементите от едро-размерен кофраж да се извършват по начини, изключващи самоволното им изместване, преобръщане, падане и други.
2. Комплектите едро-размерен кофраж да се съхраняват на строителната площадка на отводнени, подравнени и с твърдо покритие складови площи, като:
- безподпорните кофражни маси се подреждат в хоризонтално проектно положение на фигури с височина до 2,5 м;
- подпорните кофражни маси от един и същ типо размер се складират на височина до 2 реда;
- между всяка двойка съседни фигури се осигурява проход с широчина не по-малка от 0,8 метра;
- елементите за кофриране на стени се поставят в изправено устойчиво положение, с обърнати една към друга лицеви плоскости.
3. Изкачването и слизането на хора по складирани фигури от кофражни елементи с височина над 1,5 метра да става по инвентарни стълби.
4. Забранява се употребата на елементи от едро-размерен кофраж, инвентарни конзоли, скелета и площадки, чиято годност не е установена от техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие - от бригадира, непосредствено преди ползването им.
5. Забранява се едновременното повдигане и преместване с крана на повече от един елемент от едро-размерен кофраж, освен в случаите, когато по проект се предвижда монтирането на няколко предварително свързани помежду им елементи.
6. Монтажът на стоманобетонни елементи при едроразмерен кофраж да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата.
7. През време на повдигането, преместването и поставянето за монтаж на елементи от едро-размерен кофраж, лицата, ангажирани с извършването на тези операции, да се намират извън описаната зона на движещия се товар. Направляването за монтаж на подавания елемент да се извършва посредством конопени въжета.
8. Отворите за сглобяеми стълбищни рамена или площадки, когато изпълнението на последните не следва изпълнението на етажните плочи, да се ограждат с парапет.
9. Забранява се окачването на инвентарни конзолни скелета към носещите стоманобетонни стени на по-горния етаж преди да е бетонирана или монтирана непосредствено лежащата върху тях етажна подова конструкция.
10. Болтовете, служещи за окачване на инвентарните скелета да имат приспособление против откачване.
11. Декофрирането на стоманобетонни полета с големи отвори, кофрирани с повече от една подпорна кофражна маса (обемна клетка или полуклетка), да става след изпълнението на всички изискващи се по проект временни подпирания и по нареждане на техническия ръководител на обекта.
12. Без-подпорните кофражни маси да се декофрират и избутват извън контура на сградата при ползване на инвентарно ограничително въже, закачено към конструктивен елемент на сградата по начин, изключващ случайното изпадане на масата и при спазване на предписанията на технологичния проект и изискванията за безопасност.
13. Декофрирането на подпорни кофражни маси с или без помощта на инвентарна хидравлична количка и на обемни кофражи с ходови колела да става при задължително ползване на ограничител срещу изпадането им извън сградата.
14. Забранява се преминаване на хора и работи на монтирани стенни платна от едроразмерен кофраж, които нямат работна площадка, обезопасена с парапет.
15. В етажите със завършени плътни между-секционни или други разделителни стени, се забранява преминаване на хора, чрез заобикалянето им от външната страна на сградата.
16. Забранява се повдигането и преместването на стенни платна от едро-размерен кофраж с площ до 12,0 м2 при скорост на вятъра 10 т/з и на такива с по-голяма от 12,0 м2 площ при скорост на вятъра над 7,5 т/з.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ