Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа с киселини и основи

1. До работа с киселини и основи се допускат само лица без медицински противопоказания, преминали съответно обучение и инструктаж за безопасна работа.

2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).

3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.

4. Съдовете с киселини и основи да са маркирани с трайни надписи, обозначаващи състава и концентрацията на съдържанието.

5. Преливането на киселините или основите от един съд в друг да става внимателно със специални приспособления (сифони), като се използват само чисти и сухи съдове.

6. Киселините да се съхраняват в киселинноустойчиви съдове в специални складове.

7. Празните съдове да се третират като пълни и да се поставят на определените за тях места.

8. Забранено е подреждането на опаковките една върху друга, освен ако за целта има специално устроени стелажи и рамки.

9. Бидоните с киселини да се подреждат в редове, като между тях да се оставят проходи за вкарване и изкарване с ширина не по-малка от 1 метър.

10. Забранено е складирането в едно помещение на киселини и основи (натриева, калиева и други).

11. Не се разрешава съхраняване на киселини под прякото въздействие на слънчевите лъчи или близо до нагрети предмети.

12. Преди започване на разтоварването на киселини и основи, внимателно да се провери състоянието на съдовете и опаковките.

13. При разтоварването на киселините и основите от затворени транспортни средства, 30 минути преди разтоварването да се проветрят чрез отваряне на вратите, люковете и др.

14. Транспортните средства, които превозват киселините и основите, след разтоварването да се неутрализират, почистват и измиват.

15.Съдовете с киселини и основи да се затварят с добре уплътняващи запушалки.

16. Забранено е пренасянето и съхраняването на киселини и основи в повредени опаковки.

17.Съдовете с количества над 10 литра да се пренасят от двама работника и то в специална количка.

18. Забранено е пренасянето на съдовете на гръб, на рамо или чрез обхващане отпред.

19. Разреждането на киселините да става в киселинноустойчиви съдове, като се налива киселина във вода на тънка струя при непрекъснато разбъркване със стъклена или пластмасова бъркалка.

20. При разливане на киселина или основа на пода да се неутрализира и почисти мястото, като задължително се работи с маска с дихател. Неутрализирането на сярната киселина да става с разтвор на натриев бикарбонат, а основата с разреден разтвор на оцетна киселина, като и в двата случая мястото да се посипе с пясък. Пясъкът след почистването да се изхвърли на определеното място.

21. При изпръскване на стената с киселина, тя трябва да се почисти с парцал, напоен с неутрализиращ разтвор и след това да се измие с вода.

22. При попадане на киселина в очите или по кожата, те трябва незабавно да се промият с вода, а след това да се неутрализират с 2-5% разтвор на натриев бикарбонат.

23. При попадане на основа върху открити части на тялото, незабавно да се промие този участък първо с вода, а след това с неутрализиращ разтвор на борна, оцетна киселина.

24.След завършване на работа ръцете и лицето задължително да се измиват основно с вода и сапун. Забранява се работа при спряна вода във водопровода.

25. В предверията на помещенията, в които се работи с киселини и основи да има с аптечка, съдържаща необходимите неутрализиращи медикаменти, превързочни материали и др., обозначени с траен надпис.

26.Забранено е храненето и внасянето на храна и напитки в помещенията, където се съхраняват киселините и основите.

27. Персоналът да е запознат с начина на гасене и безопасна работа с уредите за пожарогасене, с които е оборудвано помещението.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар