Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за безопасно провеждане на часовете по информационни технологии

І. Учениците са длъжни:

1. Да изслушват внимателно инструктажа.
2. Да се разпишат в книгата за инструктаж, с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност на труда и че се задължават най-стриктно да ги спазват.
3. Да влизат в кабинета по информационни технологии само в присъствието на преподавателя.
4. Учениците сядат само на определените от учителя работни места
5. Всеки ученик отговаря за опазване на техниката. При увреждане на компютрите или друга училищна собственост щетите се възстановяват от нарушителите или от всички ученици, ползващи работното място.
6. Да спазват безупречен ред и чистота в кабинета по информатика и всички правила за безопасно провеждане на часовете по информационни технологии.
7. Да спазват строга дисциплина и порядък в кабинета по ИТ.
8. Да следят за състоянието на компонентите на компютърните системи и при повреди да уведомяват преподавателя.
9. Да включват и изключват компютрите ( терминалите) само по установената последователност.
10. При внезапно спиране на тока изчакват нарежданията на учителя..
11. При видими промени (спадане) на напрежението незабавно да уведомят преподавателя.
12. При късо съединение или други повреди да не докосват компютъра и незабавно да уведомят преподавателя, който да изключи захранването.
13. При блокиране на компютъра незабавно да уведомят преподавателя.
14. Внасянето на дискове и флаш- памети в кабинета става само с разрешение на учителя.
15. В края на часа компютрите ( терминалите) да се оставят в режим, указан от учителя.

ІІ. На учениците строго се забранява:

16. Работата с компютърните клавиатури, мишки и др. устройства не трябва да става с мокри или мръсни ръце.
17. Забранява се внасянето на всякакви храни, напитки и дъвки
18. Да включват или изключват захранващото напрежение на компютрите от контактите или от шалтера..
19. Да включват, изключват, теглят или опъват електрозахранващите или свързващите кабели на компютъра или монитора.
20. Да отстраняват повреди на компонентите на компютърните системи.
21. Забранява се сваляне, копиране или инсталирането на програмни продукти без разрешение на учителя.
22. Забранява се използването на компютрите и Интернет зa цели, несвързани с конкретна тема от учебните програми.
23.
24. След часа учениците са длъжни да напуснат компютърния кабинет

IІІ.Инструкция за оказване на първа помощ при токов удар:

25. Да се изключи напрежението от преподавателя.
26. Да се отстрани кабела с помощта на изолиран материал.
27. Да се приложи изкуствено дишане и сърдечен масаж.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ