Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Борислав Радованов.

Инструкция за безопасна работа с ръчни електрически инструменти за рязане на плоски дървени материали

Названието „Ръчни електрически инструмент“ се отнася за мрежово задвижвани електрически инструменти (с мрежови кабел), които се държат и направляват с ръка.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 • Ръчният циркуляр е подходящ за рязане (разкрояване) на плоски дървени материали в права линия
 • Ръчният прободен трион е подходящ за рязане на дърво, както в права така и в крива линия

Общи положения и изисквания

 • Работното място трябва да се поддържа чисто и подредено.
 • Тези инструменти не трябва да се използват във взривоопасна среда, в която има възпламеняващи се течности, газове или прахове. Електрическите инструменти изпускат искри, които могат да възпламенят прах или пари.
 • Щепселът на уреда трябва да е подходящ за контакта. Щепселът в никакъв случай не трябва да се променя!
 • Избягвайте контакта на тялото със заземени части, като тръби, радиатори, печки и хладилници.
 • Инструментите трябва да се пазят от дъжд или влага.
 • Не използвайте захранващият кабел, за да носите инструмента, да го закачате или да издърпвате щепсела от контакта. Пазете кабела от топлина, масла, остри ръбове или подвижни части на уреда. Повредени или усукани кабели повишават риска от електрически удар.
 • Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте удължаващи кабели, които са предвидени за работа на открито.
 • Включвайте електрическия инструмент в заземен контакт, с предпазител минимум 16 А в електрическа мрежа (230V ~, 50Hz).
 • Бъдете внимателни, обърнете внимание какво правите и разумно пристъпете към работа с електрически инструмент. Не използвайте машината ако сте уморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или медикаменти.
 • Носете лични предпазни средства. Защитни очила, антифони и прахови маски.
 • Избягвайте неволно пускане на машината. Уверете се , че превключвателят е в позиция „Изключено”, преди да поставите щепсела в контакта.
 • Не се надценявайте. Погрижете се да имате сигурен стоеж и пазете винаги равновесие.
 • Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или накити. Пазете косите си, облеклото и ръкавиците от въртящи се части.
 • Ако могат да се монтират устройствата за изсмукване на прах и такива за улавяне на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно .
 • Не претоварвайте машината си. За работата си използвайте определената за това електрическа машина и режещ инструмент.
 • Не използвайте електрически инструмент, чийто прекъсвач е дефектен.
 • Извадете щепсела от контакта преди да започнете настройките на машината. Сменете принадлежностите или оставете машината на страна.
 • Поддържайте вашите режещи инструменти заточени и чисти.
 • Захранващият кабел на електрическия инструмент подлежи на ежемесечна проверка. В случай, че е повреден, трябва да се подмени с подходящ, от правоспособен електротехник.

Специфични инструкции за безопасност

 • Не посягайте с ръце в обхвата на рязане и на режещия диск.
 • Не хващайте детайла отдолу. Предпазният капак не може да Ви предпази от режещия диск под детайла.
 • Настройвайте дълбочината на рязане към дебелината на детайла. Под детайла трябва да се вижда по-малко от една височина на зъба.
 • Никога не дръжте детайла, който режете с ръка и над крака си. Закрепете детайла на устойчива основа. Важно е, детайлът да е стабилно закрепен, за да се намали опасността от контакт с тялото, блокиране на режещия диск или загуба на контрол.
 • Хващайте уреда само за изолираните ръкохватки, когато извършвате работи, при които режещият инструмент може да срещне електрически кабели или собствения си захранващ кабел. Контактът с кабел под напрежение поставя и металните части на уреда под напрежение и води до електрически удар.
 • Винаги използвайте режещи дискове само с подходяща големина и подходящ отвор за монтиране (например звездообразен или кръгъл). Режещи дискове, които не са подходящи за монтиране към циркуляра, се въртят неравномерно и водят до загуба на контрол.
 • Никога не използвайте повредени или неподходящи подложни шайби или винтове. Подложните шайби и винтовете за режещия диск са конструирани специално за Вашия циркуляр, за оптимална мощност и безопасност при работа.
 • Хващайте циркуляра стабилно и дръжте ръцете си в положение, в което можете да устоите на силите на отката. Стойте винаги в страни от циркуляра, никога не поставяйте циркуляра на една линия с тялото си. При откат циркулярът може да отскочи назад, но работещият може да овладее силите на отката, ако се вземат необходимите мерки.
 • В случай, че режещият диск блокира или по друга причина рязането се прекъсне, пуснете бутона Включено/Изключено и дръжте триона неподвижен в детайла, докато режещия инструмент спре напълно. Никога не се опитвайте да отстраните триона от детайла или да го издърпате назад, докато режещия инструмент се движи или може да се получи откат. Открийте причината за блокирането на режещия инструмент и я отстранете чрез подходящи мерки.
 • Когато искате да пуснете отново режещия инструмент, който е заседнала в детайла, центрирайте режещия инструмент в процепа на шайбата и проверете, дали зъбите на шайбата не са се закачили в детайла. Ако режещият диск заяжда, той може да се изтегли от детайла навън или да предизвика откат, ако шайбата трябва да бъде пусната отново.
 • Стабилизирайте голямата плоча, за да се намали риска от откат поради заяждаща. Големите плочи могат да провиснат под действието на собственото си тегло.
 • Плочите трябва да се стабилизират от двете страни, както близо до процепа на шайбата, така и по ръба.
 • Не използвайте тъпи или повредени режещи инструменти. Режещите инструменти с тъпи или неправилно центровани зъби предизвикват повишено триене поради твърде тесния процеп на режещият инструмент и може да доведе до заяждане и откат.
 • Затегнете преди рязане настройките за дълбочината на рязане и за ъгъла на рязане. Ако по време на рязане настройките се променят, режещия инструмент може да заяде и да се получи откат.
 • Бъдете особено внимателни, ако направите рязане с “навлизане отгоре” в скрита зона, например съществуваща стена.
 • Проверете преди всяко използване дали защитният капак затваря безупречно. Не се използва режещият диск, ако защитният капак не се движи свободно и не затваря веднага.
 • Никога не закрепвайте или притискайте долния защитен капак в отворено положение.
 • Проверете състоянието и функцията на пружината за защитния капак. Ако защитния капак и пружината към него не работят безупречно, уреда трябва да се отремонтира преди всякаква употреба.
 • Никога не поставяйте режещият диск на работния плот или на пода, без да е покрит от защитния капак

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ