Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с моторен храсторез (STIHL FS-350)

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

С моторен храсторез могат да работят само лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
• запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
• завършили курс за работа с моторен храсторез;
• с необходимите лични предпазни средства :
а) работно облекло ;
б) работни обувки ;
в) Защитни ръкавици ;
г) предпазен щит с метална мрежа и козирка;
д) антифони или тапи за уши.

II. Преди да започне работа с моторен храсторез работникът е длъжен:

1. Да огледа ножа за евентуални пукнатини в основата на зъбите или около централния отвор. Да предложи ножа за брак, ако има пукнатини.
2. Да провери дали носещият фланец не е пропукан поради износване или прекомерно затягане. Да го предложи за брак, ако е така.
3. Да се увери, че гайката не е загубила придържащата си сила.
4. Да провери дали протектора на ножа не е повреден или пропукан и да го смени, ако е така .
5. Да провери тримерната глава и протектора за повреда и ако е така да ги смени с нови.
6. Да провери дали е затегнат здраво болтът, който фиксира режещия инструмент.
7. Да огледа зоната, в която ще работи за типа на терена, устойчивостта на почвата, дали има камъни, вдлъбнатини и др. и се увери, че може да се движи и стои безопасно.

8. Да огледа зоната около него за вероятни препятствия ( корени, скали, клони, изкопи и др.), в случай че се наложи да се отдръпне внезапно. Да внимава много, когато е кално.
9. Да се увери, че наоколо няма хора, животни или други неща, които биха могли да повлияят върху контрола на машината.
10. Да се увери, че хора, животни и други не могат да влязат в контакт с режещия инструмент или да бъдат засегнати от отхвръкнали изпод режещия инструмент предмети.

III. Основни изисквания и правила за работа.

А. Зареждане с гориво.

1. ВНИМАНИЕ!: Бензинът е изключително запалително гориво. Бъдете с повишено внимание докато работите с гориво или горивна смес. Не пушете и не палете пламък близо до горивото или машината
2. Смесвайте и съхранявайте горивото в контейнери специално предназначени за бензин .
3. Смесвайте горивото на открито, далече от искри и пламък.
4. Намерете гола повърхност, спрете двигателя и изчакайте да се охлади преди да заредите отново.
5. Почистете около капачката на резервоара, за да не замърсите горивото.
6. Развийте капачката на резервоара бавно, за да освободите налягането.
7. Внимателно налейте горивната смес в резервоара. Избягвайте разливането.
8. Преди да поставите капачката отново почистете и проверете гарнитурата.
9. Затегнете добре капачката на резервоара след като заредите. От вибрациите по време на работа капачката може да се отвие и горивото да се разлее.
10. Попийте попаднало върху машината гориво. Преди да запалите двигателя се отдалечете на 3 метра от мястото, където сте заредили,
11. Никога не се опитвайте да изгорите разлято гориво при никакви обстоятелства.
12. Не пушете докато боравите с гориво или работите с моторния трион.
13. Съхранявайте горивото в хладно, сухо и проветриво място.
14. Никога не оставяйте машината в запалителна среда като например сухи листа, слама, хартия и др.
15. Съхранявайте уреда и горивото, където евентуално изтичане на гориво не може да достигне искри или открит пламък от отоплители за вода, електродвигатели,
пещи и др.
16. Никога не махайте капачката от резервоара докато двигателят работи.
17. Никога не използвайте гориво за почистване.
18. Внимавайте да не попадне гориво по дрехите Ви.
19. Винаги спирайте двигателя преди да презаредите. Никога не добавяйте гориво докато машината работи или двигателят е горещ. Отдалечете се най-малко 3 м. от мястото, където сте заредили с гориво преди да включите двигателя отново. НЕ ПУШЕТЕ.
20. ВНИМАНИЕ! Проверявайте периодично по време на работа за изтичане на гориво и отстранете проблема. Консултирайте се със сервиз, ако е необходимо.

Б. Работа с моторния храсторез.

1. Винаги носете съответната екипировка !
2. Уверете се, че екипировката е в добро състояние.
3. Организирайте грижливо своята работа.
4. Винаги използвайте пълна газ, когато започнете да режете с ножа.

5. Винаги използвайте остри ножове.
6. Когато двигателят работи на празен ход, режещата гарнитура не трябва да се върти. В противен случай се обърнете към оторизиран сервиз за да се отстрани проблема.
7. Хванете здраво храстореза с двете ръце . Винаги дръжте тялото си отляво на вала. Не използвайте кръстосан захват. Левичарите също трябва да следват тези инструкции. Поддържайте правилна стойка на косене. Винаги косете стабилно стъпили с двата крака на земята.
8. Преди да започнете почистването огледайте зоната, в която ще работите, типа на терена, устойчивостта на почвата, дали има камъни, вдлъбнатини и др.
9. Започнете от този край на площта, който е по-лесен и разчистете свободно пространство за работа.
10. Движете се от и към тази площ, почиствайки пътека с ширина 4-5 м при всяко минаване. Така се използва пълния обхват на машината в двете посоки.
11. Почистете пътека дълга около 75м. Преместете тубата с гориво, когато напреднете.
12. Трябва да планирате пътеката, така че да избегнете попадането във вдлъбнатини или други препятствия по земята. Трябва също да ориентирате посоката на пътеката с посоката на вятъра, така че окосените стъбла да падат в почистената област.
13. Тревата се коси със странични люлеещи движения, като движението от дясно на ляво е почистващо а от ляво на дясно - възвратно. Оставете тази част от ножа, която е откъм лявата ръка да извършва рязането. Ако ножът е наклонен наляво при косенето, тревата се събира в линия, което улеснява събирането и след това.
14. Опитайте се да работите ритмично. Стойте стабилно с раздалечени стъпала. Придвижете се напред след обратния замах и застанете стабилно отново.
15. Подпирайте леко придържащата капачка към земята, тя се използва , за да предпазва ножа да не се удари в земята.
16. Намалете риска от увиване на материали около ножа, като следвате следните инструкции: Винаги работете на пълна газ. Избягвайте отрязаните стъбла при възвратното движение.
17. Не режете по-високо от нивото на гръдния кош, тъй като ако храсторезът се държи по-високо, става неуправляем срещу обратен удар.
18. Изключете двигателя, когато трябва да се преместите на друго място.
19. Никога не оставяйте машината на земята с работещ двигател.
20. По време на работа не допускайте странични лица в радиус от 15 метра от храстореза.
21. Машината да се използва само с режещите инструменти и резервни части, които са препоръчани от производителя
22. Никога не използвайте храсторез без предвидените предпазни устройства на режещия инструмент.
23. По време на работа често спирайте двигателя и проверявайте състоянието на режещия инструмент, който трябва да се смени незабавно, ако се появят пукнатини или други повреди .
24. При работа на двигателя на празен ход, режещият инструмент не трябва да се върти. Ако се върти, регулирайте винта за празен ход на карбуратора.
25. Когато работи двигателят, не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности и не докосвайте режещия инструмент.
26. Работете с повишено внимание в близост до електрически кабели.
27. Режете само когато видимостта и светлината са достатъчни за да виждате ясно.
28. Спрете храстореза, ако удари чуждо тяло. Прегледайте моторния трион и сменете части, ако е необходимо.

29. Пазете храстореза от кал и пясък. Дори малко количество замърсяване ще повиши вероятността от обратен удар.
30. Бъдете особено внимателни и предпазливи, когато носите антифони, тъй като това може да ограничи възможността да чуете предупредителни сигнали за опасност (викове, предупреждения и др..)
31. Бъдете особено внимателни, когато работите на неравен или наклонен терен.
32. Внимавайте за отхвръкнали предмети. Винаги носете подходящи защита за очите. Никога не махайте протектора на редеещия инструмент. Камъни, частици могат да попаднат в очите и да предизвикат наранявания, дори слепота.
33. Не допускайте никого в близост. Деца, животни, наблюдаващи или помощници трябва да спазват дистанция не по-малко от 15м. Спрете машината веднага, ако някой приближи. Никога не движете машината без да проверите дали няма някой наблизо или зад вас.
34. Понякога трева или клони се заклещват между протектора и режещия инструмент. Винаги спирайте двигателя преди да ги почистите. Нито операторът на машината, нито някой друг не трябва да се опитват да отстранят отрязания материал, докато двигателят работи или режещият инструмент се върти, тъй като това може да доведе до сериозно нараняване. Зъбното колело може да се нагорещи по време на работа и да остане така известно време. Може да се изгорите, ако го докоснете.

IV. Забранено е:

1. Използването на машината, ако не е възможно да извикате помощ в случай на нужда.
2. Използването на машината в лошо време, като гъста мъгла, проливен дъжд, силен вятър, голям студ и др. Работата при лошо време е уморителна и води до допълнителни рискове, като хлъзгава земя например.
3. Монтирането към храстореза на всякакви други устройства, освен препоръчаните от производителя.
4. Да се режат други видове материали. Храсторезът да се използва само за косене на трева и рязане на дървета с дебелина до 7см само със специализираните дискове.
5. Използването на храстореза над нивото на земята или с режещ инструмент перпендикулярен на земята.
6. Използването на храсторез с разхлабен режещ инструмент. Ако дискът се е разхлабил след като е бил затегнат правилно, спрете работа незабавно. Закрепващата гайка може да е износена или повредена и трябва да се подмени. Никога не използвайте части, които не са предназначени за това да обезопасите храстореза. Ако дискът продължава да се разхлабва, потърсете оторизиран сервиз.
7. Рязането от стълба. Това е изключително опасно.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ