Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова и се публикува във вида, в който е предоставена. 
Възможно е да не съответства точно на Вашите условия на работа! Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при почистване и хигиенизиране на училището

1. При хигиенизиране с опасни за здравето химикали прозорците на класните стаи, кабинетите, залите и канцелариите задължително да се отварят.
2. При използването на препарати, нараняващи кожата, да се ползват ръкавици и се пазят останалите части на тялото.
3. Почистването на прозорците да се извършва след внимателно отваряне на същите и на изправни маси или стълби.
4. При почистване на прозорците или подмяна на осветителните тела да се осигури персонала срещу падане при качването и слизането.
5. На работещия да се осигурят лични предпазни средства и работни облекла и при изпълнението на служебните задължения да се ползват.
6. Събраните отпадъци и листа от двора на училището да се изхвърлят в контейнерите. Забранено е запалването на събраните листа и отпадъци.
7. При забелязани счупени стъкла, контакти и електрически ключове да се съобщи веднага на домакина и на училищното ръководство. Да не се пипат или правят опити да се отстраняват без знанието на длъжностното лице и да се ремонтират от съответните длъжностни лица.
8. Подмяната на осветителните тела, ремонт на учебно-техническите средства, съоръжения, машини, печки, пишещи машини, компютри, кафеварки и други, задължително се извършва от квалифициран персонал при изключено електрозахранване.
9. Извършването на ремонта на електрическите табла да става само от квалифициран персонал при успоредното изключване на електрическата мрежа.
10. След приключване на учебните занятия за деня, чистачките да изключат всички електроуреди и съоръжения и задължително да проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно - технически средства и осветление.
11. Преди началото на учебните занятия по време на отоплителния сезон всяка сутрин проверява състоянието на печките в класните стаи. При констатирани нередности незабавно уведомява домакина, училищното ръководство или помощник-директора и отстраняват повредите.
12. Преди началото и след края на учебните занятия задължително проверяват състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите, бюрата, дъски, шкафовете и осветлението и санитарно - битовите помещения. При констатиране на нередности незабавно пристъпва към отстраняването, им като своевременно уведомява училищното ръководство.
13. Почистването на паркета и подовите настилки да става през ваканцията, като чистачките спазват изискванията за работа с опасни химикали.
14. Задължително спазват инструктажите за противопожарна безопасност в ПБУОТ и заповедите на директора.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ