Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при хидроизолационни работи

1. Всички хидроизолационни работи трябва да се извършват само от обучени хора.
2. Изменение на проекта или на предвидените в него материали и технологии се изпълнява само при наличие на писмена заповед от инвеститорския контрол, проектанта или заместник-директора по производствено-техническата част на предприятието-главен строител.
3. Подготовката и влагането на хидроизолационни материали се допуска само на открито и при спазване на конкретно посочените в проекта правила по безопасност на труда.
4. Изпълнението на хидроизолационните работи се възлага на опитни работници, запознати добре с особеностите на работите, безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана и правилата за оказване на първа помощ на пострадали при всички случаи.
5. При подготовката, производството и употребата на битумни и каменовъглени смоли, на топли лепила, студени разтвори и пасти, да се вземат всички необходими мерки, предвидени в правилника за противопожарна охрана.
6. Котлите за топене на битума трябва да се намират на разстояние не по-малко от 25 метра до сгради, съоръжения и материали, застрашени от пожар, 10 м от дърва за горене и складирания за стопяване на битум. Мястото, където е разположен котела, трябва да е равно и заградено. Котелът да е осигурен с ламаринен капак със скоби в двата края за хващане с метални куки, с помощта на които се покрива плътно в случай на запалване на битума и при падане на валежи, които предизвикват опасно кипене.
Котелът да се пълни до 3/4 от обема, за да се предотврати преливане на битума при евентуално кипене,
7. Да се осигурят на дежурство следните противопожарни средства, стоящи близо до котела: сандък (варел) с пресят пясък -0,10 м3; лопати криви - 2 бр.; пожарогасител, действуващ с химическа пяна -1 бр.; ламаринен капак с две канжи, превишаващ размерите на казана с по 15 см; азбестово одеало с размери 2,0/ 1,40 м с азбестови препаски в четирите краища, дълги по 1 метър.
8. При подгряването с нафта: казанчето с нафта да бъде затваряемо и отстои на 10 м от огъня и разположено на 90o спрямо посоката на течението на вятъра към огъня; тръбата с дюзата да бъде дълга не по-малко от 4 метра.
Забранено е да се допускат каквито е да са течове от казанчето до огъня.
9. Наливането на горещото битумно лепило от котела в кофите трябва да се извършва с помощта на черпак с дълга дръжка от 1 метър.
10. Топлото битумно лепило да се пренася с кофи, по-широки в долната си част и снабдени с капак. Самите кофи да не се пълнят повече от 2/3 от височината им.
11. Пътят, по който ще се пренасят съдовете с горещи лепила до местовлагането, трябва да е чист от всякакви предмети и материали, да не е хлъзгав и добре осветен;
- преминаването през траншеи, канавки и др. да става с помощта на пешеходни пътеки или проходни мостове с ширина на същите 1,20 м и охранителни парапети с височина 1,0 м;
- при преминаването през тъмни помещения, коридори и др. да се осигурява и предварително осветление;
- когато теренът е хлъзгав или заледен, да се посипе с пясък или други противоплъзгащи средства;
- категорично се забранява горещите битумни смеси и лепила да се пренасят по стълби - временни или постоянни.
12. При работа върху покриви, които са в съседство с други населени такива или улици, площади, проходи и др., които се обитават, има движение на хора и превозни средства, опасната зона се загражда задължително, като се поставят, и предупредителни надписи или се осигурява жива охрана.
13. Мястото или съоръжението, от което се поемат материалите и лепилата на покрива, да е заградено с парапет, висок 1,20 метра.
14. При работа на покрива съдовете с горещ битум и др. лепила да се поставят на дървени поставки - платформи, съобразени с наклона на покрива така, че да бъдат в хоризонтално и устойчиво положение.
15. Когато се работи със студени битумни смеси на база органични разтворители (битумен грунд, студен азбобитум), които са силно огнеопасни, при приготовлението им е задължително да се вземат всички необходими противопожарни мерки.
16. Приготвянето на тези смеси трябва да става на открито, заградено и маркирано място, далеч от огън - на разстояние най-малко 40 метра.
17. При приготвяне на грунда разтворителя да се прибавя към горещия битум на малки порции, но не и обратно.
18. През време на работа абсолютно се забранява пушенето. Предварително бригадирът преди работа е длъжен да събере кибритите, цигарите и запалките от всички работници и определи подходящо безопасно място за пушене. Категорично е забранено паленето на огън, заваръчни и огневи работи, ползуването на отоплителни уреди.
19. Студените битумни смеси, които съдържат запалителни вещества, не трябва да се загряват.
20. Всички съдове с и от разтворители (от бензин, бензол, нафта и др.) да се съхраняват (складират) в пожаробезопасни, заключващи се помещения, снабдени с пожарогасител. На работното място не се допуска да се изнася повече от един варел. След всяко вземане на разтворител варелът да се затваря плътно, като се държи на сянка и не се излага на пряко въздействие на слънчевите лъчи.
21. Работниците по изпълнението на хидроизолациите трябва да са снабдени и задължително да ползуват полагащите им се работни облекла и лични предпазни средства.
22. Категорично се забранява влагането на разтворител на етилиран (отровен) бензин.
23. Не се разрешава започване на изолационни работи преди щателно преглеждане техническата изправност на постоянните и временни ел. инсталации и ел. съоръжения по отношение на заземяването и зануляването и сигурността на изолацията на проводниците от правоспособен ел.техник.
24. При работа по силно наклонени над 20о покриви, освен предпазните пояси и въжета, закрепени по сигурен начин, задължително се използват стълби с ширина на степенките не по-малко от 25 см, закрепени по сигурен начин на покривната конструкция. А по плоски и дьгообразни покриви - в краищата да бъдат оградени с охранителен парапет.
25. Ежедневно след свършване на работа всички материали и инвентар на покрива да се събират и застопоряват (привързват) по сигурен начин против издухване, преобръщане и изпадане от височина.
26. Работите по хидроизолациите да се преустановяват и работниците се изтеглят веднага при: поява на вятър, по-силен от 6-та степен, поледица, снеговалеж, дъждовалежи, гръмотевици, мъгла, лошо осветление, при неизправни ел.съоръжения, при извършване на огневи работи в опасната зона.
27. На работници на възраст под 18 години и бригадири на всички основания категорично е забранено да участвуват в тези видове работи.
28. Всички работници по хидроизолации ежегодно да бъдат подлагани на задължителен медицински преглед.
29. При полагане на хидро-, киселиноустойчиви и др. изолации в затворени и полузатворени помещения, съдове, котловани и др. съоръжения предварително да се осигуряват: вентилация - смукателна, нагнетателна или комбинирана; понизително противоексплозивно осветление (по възможност дистанционно разположено); дежурен (наблюдаващ); привързване на работещите се с конопени въжета, привързвани на удобни места за изтегляне; осигурени стълби за слизане и излизане; на всеки 15 минути да се дава почивка.
30. При ползване на нафтотопилки за разтопяване на асфалтобитумите да се спазват специалните противопожарни и по ел.безопасност правила по експлоатация на същите.
31. При полагане на хидроизолации чрез пламъчно залепване с газ пропан-бутан да се спазват строго правилата за противопожарна защита и безопасност на труда.
32. Транспортирането на бутилките с газ пропан-бутан да става като се спазват изискванията за транспорт на бутилки под налягане, като не се допуска търкаляне, удряне, хвърляне и нагряването им.
33. Пренасянето на бутилките до покривите по капиталните стълбища на ръце, вертикалният им транспорт с товарни и товаро-пътнически асансьори е категорично забранено.
34. Преди започване на работа е задължително бутилките да се проверяват за херметичност.
35. Не се допуска каквото и да е прегряване, прегъване или притискане на маркучите с тежки предмети. Самите маркучи да са стандартни - за високо налягане и масло-устойчиви.
36. Забранено е навиването на маркучите около бутилките, тъй като пречат за охлаждането им.
37. Забранено е едновременно грундиране и заваряване на рулонен материал. Заваряването може да се изпълнява 24 часа след полагане на грунда, и след като са взети мерки за проветряване на работното място.
38. Всички действия и манипулации с бутилката като поставянето на дросела и редуцил-вентила и режима на ползване, да се извършва само от обучено лице/притежаващо удостоверение за правоспособност.
39. Работното налягане да не надвишава 2,5 атмосфери. Ако превиши, то регулирането да стане чрез редуцил-вентила.
40. При поява на скреж (признак на замразяване) по повърхността на бутилките е задължително да се прекрати работата до размразяване. Последното да се провежда по установения начин от правоспособно лице, но в никакъв случай чрез подгряване с открит огън.
41. Категорично е забранено извършването на ремонт по бутилките и арматурите от обслужващият персонал. Това да става само в специализираните сервизни предприятия.
42. Когато се ползува пропан-бутан за подгряване или газопламенно залепване при хидроизолации на покриви, котловани, резервоари и др., освен останалите противопожарни средства, да има осигурени на дежурство и пожарогасители с въглероден двуокис.
43. Всички ръководители и работници, прилагащи различните видове технологии на изолации, се допускат на работа само след преминаване на специален курс на теоретическо и практическо обучение с изпит, като се изисква да познават основно и настоящата инструкция.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ