Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Даниела Ганчева.

Инструкция за безопасна работа с хидравлична преса

1. За оператора който използва машината.

1.1. Преди да стартирате машината, уверете се че няма външни предмети в работната зона и че матриците работят както трябва.
1.2. Не изменяйте функционалността на обезопасителните микропрекъсвачи, като например онези предназначени за контрол на предпазните бариери, на защитните корпуси, на обтегача на веригата, на разпределителната кутия с микропрекъсвачи и др.
1.3. Не навлизайте в работната зона с предпазни бариери докато машината още работи.
1.4. Ако бъдат забелязани аномалии в позиционирането на елемента или се вижда наличието на опасна ситуация, спрете машината чрез аварийните бутони или чрез бутоните за спиране на работния цикъл.
1.5. При всички случаи, никога не навлизайте в работната зона при работеща машина1
1.6. Уверете се че защитните корпуси са си на мястото.
1.7. Не смазвайте работните органи по време на работа на машината.
1.8. Спазвайте противопожарните указанията посочени върху табелите на машината.
1.9. Винаги спазвайте работното местоположение описано в инструкцията на машината.
1.10. Избягвайте да носите облекло от което висят развяващи се краища.
1.11. Носете подходящи ръкавици при работа свързана с ламарините.
1.12. Уведомете отговорните лица за евентуални аномалии по машината и не се опитвайте да отстраните повредите по интуиция.
1.13. Не използвайте машината ако не сте специално обучени.
1.14. Преди да навлезете в зоната на матриците, не забравяйте никога да вземете следните предпазни мерки:
- режимен превключвател на работа в изключена позиция (0)
- Изваден стартерен ключ на превключвателя
- Натиснат авариен бутон
- Поставени обезопасителни колчета регулирани по подходящ начин (шейна в горна мъртва точка).

2. Допустими места за заемане за оператора който ползва машината.

2.1. Оператора трябва, по време на операциите при нормални условия на работа на машината и по време на тестовете на матриците, да стои пред машината зад пулта за две ръце. За машините снабдени с подвижен пулт, пулта трябва да е фиксиран на същото или на по-голямо от безопасното разстояние. Стойността на това разстояние, изразена в милиметри, е посочена в табелата с характеристиките поставена върху корпуса на машината и описана в ръководството за пресата.
Важно! При никакви обстоятелства оператора не трябва да застава между пулта и машината!
2.2. При работа на машината, оператора отговоря за това, да провери дали не се проявяват анормални ситуации, които могат да доведат до намаляване условията на безопасност. Ето защо, негова задача е да провери дали няма други лица, които зареждат машинат,а когато е
предвидено само едно командно място и дали броят на операторите е равен на броя на активираните пултове.

3. За извършващия поддръжката.

3.1. Преди всякаква операция по поддръжка (включително и най-простата), изключете машината, изключете напрежението, блокирайте главния прекъсвач в позиция „отворен“ и поставете табелките „машина в процес на поддръжка“.
3.2. Преди да навлезете в зоната на матриците, поставете на мястото им специалните обезопасителни накрайници, като се погрижите верижката свързваща конектора за връзка с аварийната верига да бъде здрава.
3.3. Преди да извършите манипулации по хидравличното оборудване, изключете хидравличния блок и се уверете, че акумулаторите не съдържат масло. Ако това не е възможно, изолирайте чрез съответните спирателни кранова участъка от хидравличната машина върху който трябва да извършите операциите.
3.4. Преди да извършите манипулации по оборудване което е част от смазочната инсталация, изключете смазочната система.
3.5. Преди да извършите манипулации по оборудването, което е част от пневматичната инсталация, уверете се, че въздушните резервоари са празни, че захранването е изключено, че евентуалните спомагателни компресори са изключени, че инсталацията е изключена и блокирана в тази позиция.
3.6. Придържайте се винаги към указанията от ръководството за операциите по поддръжка.
3.7. Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжка, предупредете операторите за намеренията ви и поставете знаците „машина в процес на поддръжка“.

4. При въздействие върху елементи извън нормалния обхват на оператора.
По време на нормалната поддръжка/управление на машината е необходимо понякога да бъдат извършени манипулации в участъци извън зоните до които обичайно има достъп оператора.
Това се проявява особено когато:
- Трябва да бъде извършена операция за повторно синхронизиране на разпределителната кутия с микропрекъсвачи, в следствие на операция по подмяна на амбреажа.
- Трябва да бъдат достигнати омаслителите за въздуха и за електрическия клапан на амбреажа.
- Трябва да бъдат проверени ремъците.
В този случай е необходимо оператора да действа в пълна безопасност, поради което трябва да бъдат взети следните предпазни мерки:
4.1. Изключете машината и блокирайте шалтера в позиция „отворен“ и поставете табелка „машина в процес на поддръжка“.
4.2. Уверете се, че маховика е спрял.
4.3. Погрижете се да си осигурите устройство което е в състояние да достигне участъците които ви интересуват, което да е стабилно и да не се допира до евентуалните движещи се части на машината. За целта се препоръчва да НЕ се ползват подвижни стълби облегнати на машината, а да се използват системи които не са подпрени на пресата, като скелета или подвижни платформи.

5. Специфични изисквания при работа, извършвана на хидравлични преси.
5.1. Положението на тежестите на акумулаторите при инсталации за няколко пресови агрегата се следи чрез светлинна или звукова сигнализация от работното място на всяка преса.
5.2. При внезапен прекомерен разход на течност се осигурява прекъсване на притока от акумулатора към хидравличната преса.
5.3. Когато в мрежата работят няколко помпи, се осигурява възможност за изключване на всяка помпа поотделно.
5.4. Между пресите и обслужващите ги помпи има двустранна светлинна и звукова сигнализация и блокировка на пусковите устройства.
5.5. Възлите на помпено-акумулаторната система, работещи под налягане, се подлагат на периодични прегледи съгласно писмените инструкции на работодателя и съпроводителната документация на машините.
5.6. Без наличие на писмена заповед не се допуска работещите в помпено-акумулаторната станция да променят установеното положение на вентилите за регулиране.
5.7. Не се пускат в действие преси без ограничители на хода на буталото.
5.8. Не се допуска бързо отваряне на вентилите в хидравличната система, захранваща пресите.
5.9. Не се работи на преси, на които хидравличната система не е обезвъздушена. 26. При превишаване на налягането средствата за измерване и автоматиката регулират дебита на помпите или ги спират.
5.10. Когато се сваля буталото, подвижният блок се подпира и след това се освобождават захващащите болтове и гайки.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар