Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Румен Шолев и Снежина Божурска.

Инструкция за безопасна работа с хидравлична машина за прибутване на обсадни стоманени тръби

1. Изграждане на обезопасена строителна площадка
1.1. Подробно проучване и изясняване на наличните подземни комуникации.
Техническият ръководител е длъжен преди започване изпълнението на обекта да нап-рави съгласуване за точното отбелязване по проекта на подземните комуникации и съоръже-ния, да организира означаването им и да инструктира екипа. Попълва се и се подписва Сон-дажен дневник към дневния отчет на екипа в случаите когато Възложителят не е предоставил съгласуван с комуникационните дружества надлъжен профил.
1.2. Укрепване на всички работни изкопи и монтиране на ограждащи и предпазни съо-ръжения.
За влизане и излизане от изкопа се поставят подходящи стандартни стълби с широчина най-малко 0,7 м така, че горният им край да е на височина 1,0 м над терена.
1.3. Спазване означеното проектно трасе.

2. Задължително се проверява:
Преди започване на работа:
• Персоналът подготвен, в кондиция и инструктиран ли е;
• Радио комуникационната система изправна ли е;
• Товарозахватните приспособления /сапани/ изправни ли са;
• Налична и изправна ли е системата за принудително подаване на въздух (при дължина на проектното трасе над 30 м;
• Нивото на маслото в хидравличната станция в норма ли е;
• Правилно ли са свързани всички маркучи и електрически кабели; визуална про-верка изправни ли са;
• Подготвена ли е площадката за позициониране на машината.

При пускане и вадене на машината и товари в изкопа:
• Има ли отговорник за преместването и схема за окачване на товара;
• Има ли хора в зоната на преместване;
• Правилно ли е закачена;
• След закачването на товара да се извърши пробно повдигането му на 30-40 см над земята, за да се провери сигурността на закачването.

По време на работа:
• Забранява се пребиваването на хора в обсадната тръба по време на работа на хидравличната машина!
• По време на работа на хидравличните цилиндри в изкопа не трябва да има хора.
• При челното заваряване стоманените тръби трябва да са зачистени в зоната на срязване, да бъдат поставени в една равнина и много точно напаснати. Заваряването се извършва само от правоспособни заварчици, оборудвани с необходимите лични предпазни средства.
• Ръчното копане в стоманената обсадна тръба да се извършва с изправни ръчни инструменти. Да не се копае повече от 0,20 м след края на стоманената тръба.

3. Възможни опасности при работа с хидравлична машина за прибутване на стоманени обсадни тръби
При повдигане и преместване на товари;
От изплъзване, завъртане или удар при подаване на стоманените тръби;
От срутване на земна маса;
При използване на захващащи устройства включително сапани, куки, въжета;
При заваряване на стоманените тръби - аерозоли, електрически удар, пожар, срязване при зачистване на краища на тръби;
При осово изместване на хидравличната преса и прибутващите бутала в процеса на бутане;
При работа с ръчни инструменти;
При скъсване на хидравличните маркучи;
При ползване на стълби;
Природни и атмосферни явления при работа на открито (включително водни прост-ранства, кал, дъжд, градушка, сняг, поледица, вятър и други)
При липса на свеж въздух (при дължина на проектното трасе над 30 м).

Конкретни рискове и мерки за управлението им в приложена Оценка на риска.

4. Задължително използване на лични предпазни средства, в т.ч.
• предпазни ръкавици;
• защитни работни обувки или гумени ботуши;
• предпазна каска;
• предпазни очила при работа с хидравличните цилиндри;
• антифони при работа с къртач!

5. Процедури след злополука
Запазете хладнокръвие и се владейте!
Използвайте телефон или радиовръзка, за да уведомите на тел. 112 пожарната служба, линейка за медицинска помощ. Уведомете прекия ръководител!

Кратко, но точно уведомете:
Къде е мястото на злополуката
Какво се е случило
Какъв е типът на злополуката
Колко пострадали има
Кое е лицето, даващо съобщението

Окажете долекарска помощ на място, ако пострадалите лица не могат да бъдат пре-местени или в санитарно-битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.
Обезопасете мястото на злополуката (светлини за внимание, флагове, сигнали)!
Потушете евентуален пожар!

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ