Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа при обслужване и ремонт на резервоарите в склад ГСМ и съхранение на ГСМ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата изструкция се издава на основание чл.19, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с ГСМ..
1. При работа с гориво-смазочни материали работещите трябва да бъдат запознати със свойствата на тези материали, тяхната токсичност и пожароопасност.
2. Лицата работещи с ГСМ трябва да са обучени да могат да оказват първа долекарска помощ на пострадали.
3. Работниците, работещи в атмосфера с повишено съдържание на пари от гориво, трябва да се подлагат на предварителен и периодичен медицински преглед.
4. При запалване на дрехите не бива да се допуска бързо движение за загасяване на запалени дрехи. Пострадалият да се завива с вълнено одеало (противопожарно одеало), престилка, палто и други. Пострадалият не бива да се движи, за да не пречи на другите да го гасят.
5. Гориво-смазочните материали, предназначени за зареждане на въздухоплавателни средства, се съхраняват в подземни или надземни резервоари.
6. Авиобензинът се съхранява в подземни резервоари.
7. Всички варели на авиационни ГСМ /пълни или празни/ се държат винаги затворени и пломбирани.
8. Техническото обслужване и ремонта на резервоари за ГСМ трябва да се извършва в съответствие със специално изготвена инструкция за съответния вид дейност ;
9. Работа по oбслужване и ремонт на резервоарите в склад ГСМ могат да извършват лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност, включително и на височина над 3м ;
• запознати с правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
• притежаващи удостоверение за допускане до самостоятелна работа с ГСМ ;
• с необходимите лични предпазни средства :
а) работно антистатично облекло ;
б) работни антистатични обувки ;
в) Защитни ръкавици ;
г) предпазна маска - при вземане на проби за лабораторни изследвания, при горно пълнене на резервоари и съдове за тариране на разходомерите;
д) предпазен колан - при работа по резервоарите на височина над 3 m когато липсва предпазна ограда.

II. Преди да започне работа по обслужване и ремонт на резервоарите в склад ГСМ механик ГСМ е длъжен:
1. Да постави необходимите лични предпазни средства ;
2. Да направи външен оглед за целостта на заземленията ;
3. Да извърши проверка на взривозащитената преносима лампа, ако използва такава.

III. Основни изисквания и правила за работа:
1. Люковете на резервоарите за течно гориво се държат затворени, с уплътняващи подложки и пристегнати болтове, за избягване на замърсяването на ГСМ с механични примеси и вода и за намаляване на изпарението. При отваряне на люкове за вземане на проби за измерване на нивото на горивото и др. се застава до люка с гръб към вятъра. След приключване на работата люкът плътно се затваря.
2. Люковете на резервоарите с авиационни ГСМ трябва да бъдат пломбирани, а капаците на подземните резервоари заключени.
3. Резервоарите да са обозначени с надпис за вида на продукта, за който се използват - за авиобензин-червен, за авиокеросин черен.
4. Вземането на проби от гориво от резервоари (стационарни резервоари, вагонцистерни, транспортни и зареждащи автоцистерни) трябва да се извършва със специални устройства за вземане на проба, чиято конструкция осигурява електростатична искробезопасност.
5. Тръбопроводите и другите елементи от комуникациите, по които се транспортира гориво (помпи, филтри, маркучи, сепаратори, огневи предпазители, мрежи, корпуси на кутии, зареждащи агрегати и др.) трябва да са заземени независимо едни от други. Поплавъците в резервоарите да са замасени с гъвкав проводник за стената или дъното на резервоара.
6. За изключване на опасността от разряд на статично електричество освен задължителното замасяване или заземяване на стационарното и подвижното оборудване работещите в склад ГСМ трябва да се има предвид и следната информация:
• авиационните горива натрупват статично електричество при триене, разпръскване и удар в твърда повърхност на струята;
• заострени предмети на дъното на съда (болтове, гайки, окалина), както и плаващи на повърхността на горивото предмети (листа, клонки и др.) също натрупват статичен заряд електричество.
• при промиване на резервоарите с вода под високо налягане и при пропарване се образуват заряди на статично електричество в накрайниците на маркучите, стените на вместимостта и в други метални части, което създава опасност от взрив ако вместимостта е пълна с пари от горивото;
• незамасени/незаземени електропроводящи обекти се наелектризират и при движение в слой нефтопродукт, какъвто е случая при ръчно вземане на проба нефтопродукти от резервоари или при измерване на равнището с незамасени предмети.
7. В процеса на експлоатацията на технологичното оборудване се осигурява постоянна изправност на дихателните и предохранителните клапани, огнепреградителите, нивомерите, дренажните системи, отвеждащите тръби, контролно-измервателните прибори, взривните мембрани и другите устройства, гарантиращи безопасна работа.
8. Прегледите и ремонтите на оборудването се извършват съгласно изискванията на техническата и технологичната документация. Резултатите от проверките на дихателните, предохранителните клапани и огнепреградителите се отразяват в протокол.
9. Заварки и работи с използване на искроопасен инструмент в резервоари, помещения и обекти, където е възможно образуване на взривоопасни концентрации на пари от гориво, се разрешава само след анализ на проба от въздуха, която показва, че концентрацията на парите от гориво е по-ниска от пределно допустимата норма. За заварките, както и за останалите видове огневи работи трябва да се спазват изискванията на Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от министерство на вътрешните работи и министерство на регионалното развитие и благоустройството.(обн. ДВ. бр.81 от 18 октомври 2011г.) Пробите се правят на всеки два часа.
10. Всички осветителни и електро инсталации трябва да са във взривозащитно изпълнение и за гаранция на тяхната изправност трябва да се намират под постоянен контрол на ел. механика.
11. При необходимост от осветяване на мястото на работа, където е възможно образуване на взривоопасни концентрации, трябва да се използват само взривозащитени преносими лампи, които се проверяват преди всяко ползване. При преглед на резервоарите се разрешава ползване на взривообезопасени преносими електрически лампи, защитени с предпазна мрежа. Напрежението трябва да бъде 12 волта, а захранващият кабел да отговаря на противопожарните норми за работа във взривоопасна среда. Включването и изключването на лампата трябва да се извършва извън резервоара.
12. Проверката на взривозащитените преносими лампи се извършва като внимателно се оглеждат ключалките и при тръскане на лампата във включено състояние, лампата не трябва да мига.
13. Преди работа по резервоарите за ГСМ от тях се източват нефтопродуктите, промиват се с вода, продухват се с водна пара или се вентилират до достигане концентрация на взривоопасни газове или пари 50% от долната концентрационна граница на възпламеняване. Кoнцентрацията се определя чрез вземане на проба за анализ и важи за време от 2 часа, след което се взема нова проба;
14. .След изпразване на горивото резервоарът се изолира от свързващите го тръбопроводи чрез глухи фланци ;
15. Работата в резервоар за гориво се изпълнява с наряд от бригада в състав най-малко от трима души, като на един работещ в резервоара се оставят двама души отвън за наблюдаване и оказване на помощ при необходимост. Последните нямат право да се отдалечават от входния люк на резервоара ;
16. При работа в резервоари и невентилируеми помещения да се използват противогаз или дихателна маска, със съответно подбран газов филтър в зависимост от условията на работа;
17. Aко работникът, работещ в резервоара почуства неразположение или мирис на гориво, трябва незабавно да излезе от резервоара. В случай на прилошаване или нараняване на работещ вътре в резервоара наблюдаващите незабавно го изтеглят навън ;
18. Инструментите за работа в резервоара трябва да бъдат помеднени, със закръглени ръбове и в процеса на работа трябва да се поставят върху мека подложка.
19. .При ремонтни и други работи по резервоари за ГСМ и други пожароопасни течности, когато се налага извършване на огневи работи, задължително трябва да се вземат мерки за намаляване на концентрацията на парите в резервоара под допустимите граници ;
20. Варелите, в които се съхраняват авиационни ГСМ се проверяват и при нужда се почистват след всяко изпразване. Варелите се съхраняват върху дървени поставки, легнали на страни като и двете пробки трябва да бъдат под нивото на течността. С цел гарантиране качеството на съхраняваните течности използваните варели за горивосмазочни материали се подменят с нови на всеки три години.
21. Отварянето и затварянето на капачките на варелите с петролни продукти да става само с неискроотделящи инструменти – ключове от цветни метали.
22. Преминаването през тръбопроводи на територията на складовото стопанство трябва да се извършва само по специално изградени и обезопасени срещу плъзгане стълбищни пасарелки;
23. Склад ГСМ да бъде оборудван с противопожарни табла, снабдени с уреди и средства за гасене на пожар - пожарогасители, негорими противопожарни одеяла, кофпомпи и кофи с вода, пясък и др.

IV. Забранено е:
1. Съхраняване на гориво-смазочни материали и специални течности в неизправни резервоари, варели и други вместимости ;
2. Пушенето в стопанството за течни горива, кабината на автоцистерната или сервисера, зареждащата станция както и в близост наоколо ;
3. Използването в склад ГСМ на преносими електрически лампи в нормално изпълнение, уреди без съответното взривозащитно изпълнение, както и открит пламък извън определените за това места;
4. Включването и изключването на преносима лампа вътре във взривоопасни помещения и резервоари, пунктовете за зареждане на автоцистерните и на разстояние от тях по-малко от 20 м.
5. Влизането на верижни транспортни средства и на автомобили без монтиран искрогасител на ауспуха;
6. Влизането в склад ГСМ с обувки с метални обкови на подметките;
7. Подгряването на арматурата и тръбопроводите към резервоарите за течни горива с открит пламък.
8. Ползването на открит огън и нагрети предмети (поялници, прътове и др.) при извършване на строителна и ремонтна дейност в склад ГСМ.
9. Предизвикването на искри в склад ГСМ при удари по метали;
10. Навеждане над отворен люк на зареждащите и транспортните автоцистерни и резервоари. При отваряне на люкове за вземане на проби за измерване на нивото на горивото и др. се застава до люка с гръб към вятъра ;
11. Влизане в резервоар без дихателна маска, със съответно подбран газов филтър в зависимост от условията на работа, при наличие на вредни пари и газове, надвишаващи санитарните норми, както и при температура на въздуха в резервоара над 40 градуса С ;
12. Влизането в резервоар или цистерна за гориво без използване на стълба ;
13. Влизането в резервоара на работник, който има у себе си запалка, кибрит, запалителни вещества, хранителни продукти, както и инструменти, които биха могли да предизвикат искра;
14. Едновременна работа в резервоара на две или повече лица.

V. Eкотоксичност, Рискове и Безопасност, Мерки за първа помощ и медицински съвети по видове ГСМ:

1. Авиационно гориво –Jet –A-1. клас 3-1
Реактивно гориво марка JET – A-1.
Информация за продукта: Сложна смес от въглеводороди – произведен от прякодестилирани керосинови фракции, облагородени чрез хидро очистване – пожароопасен.
Потенциални въздействия върху здравето: Отровно вещество със слабо до умерено действие. Въздейства на централната нервна система, вредно или фатално при поглъщане.
Ефекти при единично свръхизлагане на въздействие:
Очи: Контакт с течност или пари може да доведе до умерено възпаление.
Кожа: При продължителен или повтарящ се контакт може да причини дразнене на кожата. На практика не е токсично, ако се адсорбира при остро / еднократно / излагане на въздействие, течността може да се адсорбира през кожата в токсични количества, ако големи участъци от нея периодично се излагат на въздействие.
Поглъщане: Главната заплаха за здравето при поглъщане се състои в опасност от вдишване на капчици течност в белите дробове. Вдишването може да се изрази в химична пневмония /течност в белите дробове /, лошо увреждане на белите дробове, дихателен недостиг и дори смърт.
Поглъщането може да предизвика стомашно-чревни смущения, включително възпаления, гадене, повръщане и диария и подобни на алкохолни отравяния въздействия върху централната нервна система / мозъка /. При тежки случаи може да настъпи треперене, конвулсии, загуба на съзнание, кома, спиране на дишането и смърт.
Вдишване: Прекаленото излагане на въздействие на това вещество може да причини дразнене на носа, гърлото, дробовете и дихателния тракт. Въздействията върху централната нервна система могат да включат главоболие, виене на свят, загуба на равновесие и координация, безсъзнание, кома, дихателен недостиг и смърт.
Остри рискове за здравето: Горенето на който и да е въглеводород като гориво на място без подходяща вентилация може да доведе до рискови нива на продукти от горене, включително въглероден окис и неподходящи за дишането нива на кислород, което от своя страна може да предизвика безсъзнание, задушаване и смърт.
Хронични рискове за здравето: При повтарящи се въздействия върху животни подобни продукти водят до получаването на рак на кожата. Значимостта на тези резултати за въздействието върху човека не е определено.

2. Aвиационен бензин- AW GASS 100 LL
Авиационния бензин се получава от пряка дестилация на бензинови фракции очистен от серни и смолисти съединения. Авиационния бензин е силно летлив и пожароопасен.
Цвета на Авиобензин АW GASS 100LL е син, относителното тегло при 15 0С 0.721 а при 200 С 0.717. и има октаново число 100. Предназначен е за гориво на авиационни бутални двигатели.Поради високата си пожароопасност е забранено пълненето на пластмасови съдове с авиационен бензин. При зареждане на ВС с бензин и допускане на разлив, разлятото количество гориво по крилата на ВС се почиства с попиващи меки тъкани, а разлятото количество по изкуствените настилки се измива със силна струя вода.
Не се допуска използването на АW GASS 100LL за изпиране на работни дрехи.
Потенциални въздействия върху здравето: Отровно вещество със слабо до умерено действие. Въздейства на централната нервна система вредно или фатално при поглъщане.

Ефекти при единично свръхизлагане на въздействие:
Очи: Контакт с течност или пари може да доведе до умерено възпаление.
Кожа: При продължителен или повтарящ се контакт може да причини дразнене на кожата. На практика не е токсично, ако се адсорбира при остро / еднократно / излагане на въздействие, течността може да се адсорбира през кожата в токсични количества, ако големи участъци от нея периодично се излагат на въздействие.
Поглъщане: Главната заплаха за здравето при поглъщане се състои в опасност от вдишване на капчици течност в белите дробове. Вдишването може да се изрази в химична пневмония /течност в белите дробове /, лошо увреждане на белите дробове, дихателен недостиг е дори смърт.
Поглъщането може да предизвика стомашно-чревни смущения, включително възпаления, гадене, повръщане и диария и подобни на алкохолни отравяне въздействия върху централната нервна система / мозъка /. При тежки случаи може да настъпи треперене, конвулсии, загуба на съзнание, кома, спиране на дишането и смърт.
Вдишване: Прекаленото излагане на въздействие на това вещество може да причини дразнене на носа, гърлото, дробовете и дихателния тракт. Въздействията върху централната нервна система могат да включат главоболие, виене на свят, загуба на равновесие и координация, безсъзнание, кома, дихателен недостиг и смърт.
Остри рискове за здравето: Горенето на който и да е въглеводород като гориво на място без подходяща вентилация може да доведе до рискови нива на продукти от горене, включително въглероден окис и неподходящи за дишането нива на кислород, което от своя страна може да предизвика безсъзнание, задушаване и смърт.

3. Автомобилен бензин
Бензин автомобилен: А92, А95. клас 3-1
Информация за продукта: Сложна смес от въглеводороди – пожароопасен.

Потенциани въздействия върху здравето:
Отровно вещество със слабо и умерено дразнещо действие. Въздейства върху централната нервна система.Вредно или фатално при поглъщане.
ЕФЕКТИ ОТ ЕДИНИЧНО СВРЪХИЗЛАГАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ:
Контакт с очите:Контактът с течността или парите може да доведе до умерено възпаление.
Контакт с кожата: При продължителен или повтарящ се контакт може да причини дразнене на кожата. При единично, краткотрайно излагане на въздействие на практика няма въздействие. Течността може да се адсорбира през кожата в токсични количества, ако големи участъци от нея периодично се излагат на въздействие.
Вдишване: Прекалено излагане на въздействието на този продукт може да причини дразнене на носа, гърлото, дробовете и дихателния тракт. Въздействието върху централната нервна система може да предизвика главоболие, виене на свят, загуба на равновесие и координация, безсъзнание, кома, дихателен недостиг и смърт.
Ефекти от продължително свръхизлагане на въздействие: При злоупотреба с бензин при помирисване, при използването му като разтворител или като почистващ агент могат да се наблюдават влияния върху нервната система, внезапна смърт от спиране на сърцето, хематологични изменения и левкемия. Тези ефекти не се очаква да се наблюдават при нива на въздействие на бензина в дистрибуцията му и използването му като моторно гориво.

4. Дизелово гориво
Дизелово гориво за моторни превозни средства. Клас 3-2

Описание на продукта:
Сложна смес от въглеводороди – пожароопасен.

Потенциални въздействия върху здравето: Отровно вещество със слабо до умерено въздействие. Въздейства върху централната нервна система. Вредно или фатално при поглъщане. Прекаленото излагане на въздействие на това вещество може да причини дразнене на носа, гърлото, дробовете и дихателния тракт, възпаление на очите, дразнене на кожата.Поглъщането може да предизвика стомашно-чревни смущения, включително възпаление, гадене, повръщане и диария и подобни на алкохолно отравяне въздействия върху централната нервна система / мозъка /. При тежки случаи може да настъпи треперене, конвулсии, загуба на съзнание, кома, спиране на дишането и смърт.
Способност за ракообразуване – положителна – доказана върху мишка. Изследванията показват, че подобни продукти водят до рак на кожата или кожни тумори в лабораторни условия при повторни прилагания без измиване или отстраняване.Значимостта на това откритие за възможността на излагане на човек на това не е определена. Други изследвания показват, че измиването на кожата на животните със сапун и вода между повтарящи се въздействия с продуктта намалява образуването на тумори.

5. Етилцелозол (течност “И”) и течност “ИМ”
Потенциални въздействия върху здравето – токсичен.
Да се използват лични предпазни средства срещу попадане на етилцелозол (течност “И”) и течност “ИМ” върху кожата или в храносмилателната система, поради токсичното им действие. Cлед работа с тези течности, задължително трябва да се измиват ръцете с топла вода и сапун.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ