Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа при приемане на ГСМ и пълнене на горивозареждащ автомобил в склад ГСМ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящата изструкция се издава на основание чл.19, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

1. При работа с гориво-смазочни материали работещите трябва да бъдат запознати със свойствата на тези материали, тяхната токсичност и пожароопасност.
2. Водачите на зареждащи и транспортни автоцистерни трябва да са запознати със всички изисквания по безопасността на труда и противопожарната охрана при работа с такива машини, както и практически да владеят технологията за зареждане с ГCМ (в частта, която ги засяга) и мерките за действие в особени ситуации.
3. Лицата работещи с ГСМ трябва да са обучени да могат да оказват първа долекарска помощ на пострадали.
4. Работниците, работещи в атмосфера с повишено съдържание на пари от гориво, трябва да се подлагат на предварителен и периодичен медицински преглед.
5. Ауспухът на двигателите на зареждащите и транспортни автоцистерни трябва да е снабден с искрогасител.
6. При запалване на дрехите не бива да се допуска бързо движение за загасяване на запалени дрехи. Пострадалият да се завива с вълнено одеало (противопожарно одеало), престилка, палто и други. Пострадалият не бива да се движи, за да не пречи на другите да го гасят.
7. Работа по приемане на ГСМ и зареждане на автоцистерни с ГСМ могат да извършват лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
• запознати с правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
• притежаващи удостоверение за допускане до самостоятелна работа с ГСМ ;
• с необходимите лични предпазни средства :
а) работно антистатично облекло ;
б) работни антистатични обувки ;
в) Защитни ръкавици ;
г) предпазна маска - при вземане на проби за лабораторни изследвания, при горно пълнене на резервоари и съдове за тариране на разходомерите;.

II. Преди да започне работа по приемане на гориво в склад ГСМ или пълнене на горивозареждащ автомобил с гориво механик ГСМ е длъжен:

1. Да укаже на шофьорите на специални автомобили начина на подреждане на зареждащите автоцистерни, така че :
• ауспуха на двигателя да е обърнат в посока обратна на тази, в която се намира устройството за наливане на нефтопродукти
• цистерната да спре в пункта за пълнене така, че без трудности да може да се присъединят маркучите за пълнене ;
• при необходимост да могат бързо да се отдалечат ;
2. На автомобилната част на цистерната се поставят опорните трупчета и се включва ръчната спирачка;
3. Да провери всички заземяващи ел.свързващи кабели, заземителни щипки и макари за тяхното добро общо състояние и дали са захванати здраво за осигуряване на контакт. Ежеседмично се извършва проверка за непрекъснатост на веригата;
4. Да заземи транспортните и зареждащите цистерни и агрегати за отстраняване на статичното електричество и изравняване на потенциалите. Заземяването на гориво-зареждащата цистерна става с гъвкав електрически проводник към контактното устройство за заземяване в пункта за пълнене, като се осигурява изравняване на потенциалите между корпусите на цистерната и технологичното оборудване. Механик ГСМ трябва да се убеди визуално в надеждността на електрическите контакти между тялото на цистерната и точката за пълнене. При отсъствие на надеждни контакти пълненето е забранено;
5. Вземането на проби от гориво от стационарните резервоари, транспортни и зареждащи автоцистерни да се извършва със специални устройства за вземане на проба, чиято конструкция осигурява електростатична искробезопасност.

III. Основни изисквания и правила за работа:

1. Двигателите на зареждащите и транспортните автоцистерни трябва да работят на малки обороти.;
2. Ако двигателят спре, автомобилът се изтегля на буксир;
3. Ако по време на пълненето се появят неизправности по автоцистерната, трябва да се прекрати незабавно пълненето и автоцистерната да се изтегли на безопасно място за отстраняване на неизправността;
4. Отварянето и затварянето на капачките на варелите с петролни продукти да става само с неискроотделящи инструменти – ключове от цветни метали.
5. При наличието на силен вятър, работниците, които отварят люковете на автоцистерните, резервоарите и капаците на шахтите, застават от страната, от която духа вятъра.
6. Производителността на помпите при пълнене на цистерните на пунктовете за пълнене не трябва да превишават 1500 литра в минута. Във всички случаи скоростта на движение на горивото по тръбопровода трябва да е по-ниска от 4 m/sec.
7. Горивозареждащата цистерна се оттегля от пункта за пълнене като предварително в обратен ред се откачват маркучите за пълнене и т.н., но заземителните проводници се откачват последни.
8. Цистерната може да потегли от складовата база за ГCМ само след указания на механик ГСМ.

IV. Забранено е:

1. Cпирането на двигателите на зареждащите и транспортни автоцистерни;
2. Обръщане на движението и маневриране в района на пункта за пълнене;
3. Зареждане на резервоара за автомобилно гориво на автоцистерната в пункта за пълнене ;
4. Пушенето в стопанството за течни горива, кабината на автоцистерната или сервисера, зареждащата станция както и в близост наоколо ;
5. Пълненето и разтоварването на ГСМ при бури и гръмотевици;
6. Влизането в склад ГСМ с обувки с метални обкови на подметките;
7. Предизвикването на искри в склад ГСМ при удари по метали;
8. Използването в склад ГСМ на преносими електрически лампи в нормално изпълнение, уреди без съответното взривозащитно изпълнение, както и открит пламък извън определените за това места;
9. Навеждане над отворен люк на зареждащите и транспортните автоцистерни и резервоари. При отваряне на люкове за вземане на проби за измерване на нивото на горивото и др. се застава до люка с гръб към вятъра.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ