Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж.  Румен Шолев и Снежина Божурска.

Инструкция за безопасност и здраве при изпълнение на газоопасни работи

I. ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ.

Долна работна калоричност 8000 Kcal/Nm3

Състав на природния газ (доставян от Русия и Украйна):

Метан 94,0 %
Етан 2,0 %
Пропан 0,4 %
Бутан 0,2 %
Пентан 0,2 %
Азот 3,0 %
Въглероден двуокис 0,2 %

Процеси при горене на природния газ.
Горенето в своята физико-химическа същност представлява окисляване на елементите, влизащи в състава на природния газ. Този процес в съпроводен с отделяне на топлина. Основен показател за пълнотата на горенето е коефициентът на излишък на въздух (К), който представлява отношението на действителното количество въздух, участвал в изгарянето на определен обем природен газ, към теоретично необходимото количество въздух за изгарянето на същия този обем природен газ.

Теоретичното количество въздух е това количество, което е необходимо за пълното окисляване на елементите на природния газ до максимален обем на триатомни газове, без наличие на свободен кислород в димните газове. Пълно изгаряне на природния газ с коефи-циент на излишък на въздуха К=1 е невъзможно за осъществяване, поради невъзможността за осигуряване на идеални условия за смесване на горивото и въздуха в горивната уредба. За добро изгаряне на природния газ говорим, когато коефициентът на излишък на въздуха е К=1.1 до 1.15

Ако природният газ се намира в изолация от кислорода, то той не гори. Ако обаче природният газ се изпусне в атмосферата, то той попада в идеални условия за горене.

Ако при горенето газът се смеси с окислителя, се получава кинетичен пламък. В след-ствие на предварителното смесване дифузията на окислителя отпада като най-бавна реакция, така че скоростта на горене се увеличава. Температурата на запалване на природния газ е 650 0С. Времето за запалване на газа е около 10 секунди при температура 650 0С, около 1 секунда при 1000 0С и моментално при температура 2000 0С.

II. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ И3ПЪЛНЕНИЕ НА ГАЗООПАСНИ РАБОТИ.

Газоопасни са тези видове работи, които се извършват в загазена среда, или при които е възможно да изтече газ от технологичните тръбопроводи (газопроводи) или газови съо-ръжения.

Към газоопасните работи се отнасят:
- въвеждането в експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения;
- профилактичното обслужване на действащите газопроводи и газовите съоръжения;
- ревизиите и ремонтите на действащи газопроводи и газови съоръжения;
- огневи работи на действащи газопроводи и съоръжения.

Газоопасните работи се изпълняват под непосредственото ръководство на специалисти, които са атестирани.

Работници, специално обучени и назначени за изпълнение на газоопасни работи, могат да извършват самостоятелно:
- профилактичното обслужване на газопроводите и съоръженията;
- външните прегледи и проверки на газопроводите и съоръженията.

Изпълнението на газоопасни работи в зависимост от сложността им се извършва най-малко от двама работника.

Изпълнителите на газоопасни работи задължително преминават инструктаж по пожарна безопасност.

За извършване на газоопасни работи се издават наряди по образец, съгласно НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Дейностите по изпълнението на газоопасни работи се извършват по специален план за работа, утвърден от ръководителя на предприятието, или от упълномощени от него лица.
В плана за работа се посочват строгата последователност за извършване на работите, разпределението на работниците и на ръководния персонал, необходимите механизми и приспособления и се предвиждат всички необходими мерки за осигуряване на техническа, пожарна и санитарна безопасност.

В плана за работа се уточняват и лицата, отговорни за изпълнението на всяка газоо-пасна работа, както и лицето, което осъществява общото ръководство и координиране на последователността за изпълнението на газоопасните работи.

На лицата, отговорни за изпълнението на отделните газоопасни работи, се издават отделни наряди.

Към плана за работа и наряда се прилага и копие от изпълнителния чертеж на газовото съоръжение или газопровода.

Нарядите се издават своевременно, за да се осигури достатъчно време за подготовка. В наряда се посочват денят и часът на започване и завършване на работите.

Когато работите не могат да се завършат в определения срок, действието на наряда се продължава от лицето, което го е издало.

Нарядите се завеждат в специален дневник, като отговорното лице за газоопасните работи се разписва в дневника при получаването и при връщането им. Нарядите се съхраняват най-малко една година.

Работите по ликвидиране на аварии се извършват без наряд до отстраняване на пря-ката опасност за хората и материалните ценности, а следващите ги възстановителни работи се изпълняват по наряд.

Отговорност за осигуряване на необходимите средства за лична защита и за тяхната изправност носи ръководителят на газоопасните работи или лицето, което е издало наряда.
Наличието и изправността на средствата за лична защита се проверяват при издаване на наряда.

Газоопасните работи се извършват по правило през деня.

Участващите в газоопасните работи ръководители и работници трябва да са с проти-вогази. Противогазите трябва да бъдат изолиращи или шлангови. Не се допуска употребата на филтриращи противогази.

При работа в загазена среда се употребяват инструменти от цветен метал, които не предизвикват искрообразуване, а работните части на инструментите и приспособленията от черни метали трябва да се смазват с консистентна смазка (грес).

Работниците, инженерно-техническите работници и ръководителите, които изпълняват газо-опасни работи, използват облекло и обувки от антистатични материали съгласно действащите правила за защита от статично електричество. Обувките им трябва да са без железни гвоздеи или обкови.

Забранява се употребата на електрически инструменти, източници на искри.

При изпълнение на газоопасни работи се използват само взривозащитени осветителни преносими лампи.

Не се допуска проверка на херметичността на газови съоръжения и газопроводи с огън.

Забранява се подаването на газ в газопроводите и съоръженията, преди да е извършена проверка за изправността им.

III. ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ.

Ако при работа в шахти или закрити помещения работник се почувства зле: възбудено състояние, слабост, главоболие, виене на свят, гадене, повръщане и др. е необходимо да из-лезе на чист въздух, като за това уведоми останалите си колеги. Ако неговото състояние е толкова лошо, че не може да се движи сам, е необходимо да му се окаже първа помощ от наблюдаващия, който е извън загазената зона.

Ако пострадалият е загубил съзнание е необходимо да се изнесе на чист въздух, да се разкопчаят дрехите му и да се положи по гръб, да се покрие с одеяло ако е хладно и да не му се дава да заспи. Ако може да му се даде кафе или чай. Да се извика Бърза помощ или лекар от най-близкия медицински пункт.

Ако дишането на пострадалия е затруднено, повърхностно или съвсем преустановено, незабавно да се започне изкуствено дишане. Изкуственото дишане да се прави непрекъснато до възстановяване на самостоятелното дишане на пострадалия или до безусловни признаци на смърт.

Ако пострадалият е получил обгаряне не трябва да се пипат с ръка засегнатите части или да се мажат с каквото и да е мазнини. Изгорелият участък да се покрие със стерилна марля, да се постави отгоре памук и да се бинтова. Незабавно да се потърси компетентна ле-карска помощ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ