Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за безопасно провеждане на часовете по физика и астрономия

І. Учениците са длъжни:

1. Всеки ученик трябва да спазва установеният ред и указанията на учителя, за да се избегнат нещастните случаи.Едно работно място да се заема само от един ученик.
2. Да изслушват всички обяснения и инструктажи за начина на провеждане на опитите, които се провеждат от учителя по физика.
3. Строго да спазват разпоредбите на Безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана и правилата за вътрешния ред и поведение в Училището, като изпълняват дадените им указания в това направление.
4. На работното място не трябва да се поставят други предмети освен тетрадка и учебник.
5. Да познават устройството, предназначението и действието на приборите, механизмите, пособията и опитните постановки, с които ще работят и да спазват всички специфични изисквания от инструкциите за безопасна работа с тях.
6. Преди провеждане на опити или демонстрации да огледат внимателно работното си място и при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия (например счупени или повредени прибори и механизми, оголени кабели и др.), да не ги докосват и веднага да уведомяват преподавателя.
7. През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание само възложената им задача. Всяко отклоняване на вниманието, разговори и др. могат да доведат до сериозни злополуки и нещастни случай.
8. Преди да напуснат работните си места да ги предадат почистени, а приборите, механизмите и другите пособия в пълна изправност.
9. Дори при най-малката злополука незабавно да съобщят на учителя, за да се вземат бързи мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия.
10. При електрически удар пострадалият да не се докосва, а незабавно да се извика учителя, който да прекъсне електрозахранването.
11. Преди провеждане на физичния практикум учениците трябва отново да бъдат запознати с правилата за безопасност.

ІІ. На учениците строго се забранява:

12. Да пипат уредите върху демонстрационната маса.
13. Да включват самоволното електрически уреди в кабинета
14. Писането и драскането по таблата и схемите, окачени в кабинета.
15. Да извършват опити, които не са им възложени.
16. Да напускат или сменят работното си място.
17. Да вземат прибори, пособия, материали или измерителни уреди от съучениците си.
18. Да се пресягат през работните маси и опитните постановки.
19. Да разговарят по време на провеждане на опитите.
20. Да извършват каквито и да е поправки на ел.уреди, инструменти, ел.инсталации, прибори, съоръжения, приспособления,обзавеждане и др.
21. Облягането и сядането върху работните маси.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ