Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от г-жа Елена Людова.

Инструкция за безопасна работа с ръчни електрически инструменти, преносими ел. лампи и трансформатори

1. До работа е преносими ръчни електрически инструменти се допускат лица, които са инструктирани и обучени за безопасните начини на работа е такива инструменти и имат необходимата представа за опасностите, свързани с електрическия ток и за защитните мерки при работа.
2. При работа е ръчно преносими електрически инструменти да се внимава за:
• токов удар;
• прекъснат проводник, поради срязване на кабела от конструкция и материали;
• пробив към корпуса на инструмента при провеждане в инсталация на същия;
• прекъсване на кабела, оголване и опирането му в корпуса на инструмента.

Изискванията към условията, на които трябва да отговарят ръчните преносими електрически лампи и трансформаторите:

1. Да се включват и изключват бързо от електрическата мрежа и да не се допускат възможности за произволно включване и изключване.
2. Да бъдат безопасни за работа и тоководещите им части да бъдат недостъпни за случайно допиране.
3. Ръкохватките на ръчните електрически инструменти трябва да бъдат от електроизолационен материал. Това се отнася и за преносимите трансформатори.
4. Захранващият кабел да е гъвкав, е двойна изолация тип ШКПП, ШКПС или друг е подобно предназначение.

Изискванията към напрежението според условията на работната среда в зависимост от характеристиката на средата по отношение на безопасността от поражение от електрически ток, номиналното напрежение на преносимите електрически лампи трябва да бъде не по-висок от:
• за среда е нормална опасност - 42 V;
• за среда е повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - 24 V.

Помещенията е повишена опасност за поражение от електрически ток се характеризират е наличие на едно от следните условия:

• относителна влажност над 75%;
• токопроводими подове (метални, землени стоманенобетонни, тухлени и др.);
• повишена температура над 35 С;
• възможност за едновременно докосване на човек до съединените със земята, метални конструкции на сгради, технологични апарати, механизми, тръбопроводи и други от една страна и е металния корпус на ел. съоръженията от друга.

Помещенията е особена опасност за поражения от електрически ток се характеризират е наличие на едно от следните условия:

• помещения, в които таванът, стените, подът и съоръженията често се пръскат е вода и са покрити е влага;
• химически активна среда (агресивни пари, газове, течности, наслоявания и други, които действат разрушаващо на електрическата инсталация);
• наличие едновременно на две или повече условия, създаващи повишена опасност;
• в метални резервоари, котли и др., в тунели, кладенци и други подобни - 12 V.

В зависимост от характеристиката на средата, номиналното напрежение на ръчните ел. инструменти и преносимите трансформатори трябва да бъдат не по-високо от:

• за среда без повишена опасност - 220 V за еднофазните и 380 V за трифазни;
• за среда за повишена и особена опасност, включително и извън помещенията – 42 V;
• за метални резервоари, котли и др., в тунели, кладенци и др. подобни - 24 V;
• за защитно изолирани инструменти и трансформатори (от клас), номиналното напрежение може да бъде 220 V и 380 V за трифазните, независимо от характеристиката на средата.

Условия и изисквания, които трябва да се спазват при работа:

1. Преди започване на работа да се провери внимателно и обстойно състоянието на инструментите:
• затягането на винтовете, закрепващите възли и детайли;
• изправността на редуктора чрез превъртане е ръка шпиндела на инструмента при изключено напрежение;
• състоянието на проводниците и изправността на изолацията им.
2. Забранява се работа е нестандартни и неизправни ръчни електрически инструменти, преносими лампи, трансформатори и др.
3. Забранява се работа е ръчни електрически инструменти вън от помещенията при валеж, освен ако са захранени е напрежение до 12 V. Забранява се също така използването им при активна атмосферна (гръмотевична) дейност.
4. Захранващите кабели на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи, трансформаторите за защитно разделяне и за безопасно свръх ниско напрежение др., трябва да бъдат със защитна изолация, без съединения и със здрава обвивка (шланг).
5. Дължината на кабелите на ръчните инструменти трябва да бъде до 6 метра, при използване на защитно изключване или е участие на второ лице като наблюдател, е най-малко втора квалификационна група, се допуска и е дължина до 30 метра.
6. Дължината на изходящите кабели в трансформаторите със защитно разделяне и безопасно свръх ниско напрежение трябва да бъде до 30 метра.
7. Захранващите кабели трябва да бъдат закрепени здраво към корпусите на ръчните електрически инструменти, подвижните лампи и преносимите трансформатори и да са осъществени действия против прекомерните механични претоварвания - притискане, прегъване, опъване и др.
8. Не се допуска заземяване и зануляване на вторичните намотки и вериги на трансформаторите за защитно разделяне и за безопасно свръх ниско напрежение.
9. Контактите за безопасно свръх ниско напрежение да се отличават по конструкция и цвят от тези е по високо напрежение.
10. Независимо от стойностите на захранващото напрежение, тоководещите части на контактите и щепселите да бъдат недостъпни за случайно допиране.
11. Да се проверяват дали работният елемент е годен за работа и дали правилно и здраво е закрепен към инструмента.
12. Да се избере най-подходящият контакт за включване на ел. мрежата (най-близко до работното място) и да се нагласява кабела така, че най-малко да е изложен на механични вреди и да не пречи на другите работещи наблизо.
13. По време на работа да не се блокира лостчето на прекъсвача, за да е възможно бързо спиране на двигателя при нужда.
14. При установяване на повреда, работещият трябва да предаде обратно инструмента, лампата и трансформатора на лицето, от което ги е получил, като предупреди за повредата.
15. Да не се работи е неизправни щепселни съединения, да не се удължават захранващите кабели и да не се използват нестандартни удължители.
16. Да се следи захранващите кабели да не се допират до нагорещени или намаслени повърхности, да не се подлагат на прекомерни механични натоварвания.
17. Да не се предават или преотстъпват за работа инструментите на други лица, които не
притежават първа квалификационна група по електро безопасност.
18. След приключване на работа или прекъсване на ел. ток, електрическите инструменти
да се изключват от захранващата мрежа.
19. Да не се работи е ръчни ел. инструменти на височина не по-голяма от 2,5 м. е подвижна стълба.
20. При работа е ръчни ел. инструменти се забранява изваждането на щепсела чрез дърпане на проводника.
21. При работа с ел. инструменти е понижено напрежение да се внимава, включването на инструмента към мрежата да става само в отбелязаните за понижено напрежение контакти.
22. При по големи прекъсвания на работата е инструмента, щепсела се изважда от контакта.
23. При работа е поялници, те да се поставят на негорими подложки за избягване на запалвания.

Поддържане изправността на ръчните електрически инструменти, подвижни лампи и трансформатори:

1. Определения е писмена заповед от работодателя работник да следи за изправността на ръчните електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, като ежемесечно извършва проверки на изолацията на токопроводящите части, здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения.
2. Резултатите от проверката да се отразяват в специални дневници. Проверката е ежемесечна, като дневникът съдържа:
• наименование на проверяваното изделие;
• фабричен (инвентарен) номер;
• резултат от ежемесечната проверка;
• дата на проверката;
• име и подпис на проверяващия.
3. Работникът които отговаря за съхраняване на ръчни електрически инструменти, преносими лампи, преносими трансформатори и др. е длъжен:
• да притежава най-малко втора квалификационна група по елеробезопасност;
• да води на отчет всички ръчни електрически инструменти, преносими лампи, трансформатори и др.;
• да изпробва електрическите инструментите преди предаването им в присъствието на лицето, което ще ги използва и да ги предаде само ако са в изправно състояние;
• да предава за работа електрическите инструменти само на лица, притежаващи квалификационна група;
• да уведомява за повреди лицето, определено да следи за изправността им.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ