Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасност на труда при работа с комплектна екструдерна линия за производство на РЕТ фолио

1. Настоящата инструкция е предназначена, за да позволи правилната и безопасна работа на линията.
2. Да не се допускат по време на работа или при ремонтни дейности , до линията да се доближават странични хора.
3. Операторите работещи на линията за производство на РЕТ фолио са длъжни да се придържат към директивите на ЕО и към местните нормативни уредби относно работната среда, безопасността и им.
4. Преди пускане в експлоатация на линията за производство на РЕТ фолио операторите трябва внимателно да прочетат и да разберат съдържанието на ръководството за експлоатация, което се намира непосредствено до съоръжението за работа.
5. Операторите са длъжни да познават монтираните устройства за безопасност както и начините за използването им.
6. Работните зони и повърхностите на горната платформа на рамата трябва да се поддържат винаги чисти и свободни, така че никакви предмети, суровини, оборудване брак от обработката и други да не пречат на свободното движение на операторите или някакви вещества като прах, масло, разтворители и други да не замърсяват както машината така и пода под тях.
7. По време на работа на машината е забранено навлизането в опасните зони или да ги достигат с крайници .
8. Абсолютно забранено е навеждането над предпазните парапети и използването на същите като опора за достъп до високите конструкции.
9. При включването на таблата на отделните оборудвания , които съставляват линията е необходимо да се престъпи към проверка на аварийната верига и да се направи проверка за нейното правилно функциониране.Най- вече, трябва да се провери дали като се активира функцията за авария на каландъра , целиндрите се отварят напълно.
10. Прави се проверка за нормалната работа на охладителите и компресорите, в противен случай се престъпва към тяхното включване.
11. За почистване на системата за дегазиране е задължително да се носят лични предпазни средства съгласно нормите за безопасност на труда като каска, защитна маска, ръкавици, защитни работни обувки и подходящо работно облекло.
12. По време на загряване на машината проверете нивото на силиконовия разтвор и при зареждане е задължително носенето на ЛПС.
13. Смяната на ножовете за обрязване трябва да се извършва при спряна инсталация и задължително да се носят лични предпазни средства.
14. Операцията при смяна на отклонителния вентил трябва да се извършва при топла глава , поради това съществува опасност от изгаряния.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НОСЕТЕ ЛПС -като каска, защитна маска , ръкавици , защитни обувки и подходящо работно облекло.
15. По време на производство на материала от РЕТ вентилът, който подава охлаждащата вода на едношнековия екструдер , трябва да бъде затворен.При всяка смяна на производството, проверявайте позицията на вентила.
16. Преди почистване на цилиндрите на каландъра, се изключва терморегулацията и се изчаква 15 мин. Не се допускат преминаващи в близост до главата. Задължително е носенето на ЛПС.
17. Забранено е почистването на въртящи се цилиндри.
18. Забранено е свалянето, изключването и блокирането на предпазните системи с цел улесняване на операциите по почистване на цилиндрите.
19. При преместване на каландъра , трябва да се внимава много и да се провери дали има работници или препятствия в зоната, където се извършва преместването на машината.На пулта за управление на линията и на таблото се поставя надпис , указващ, че се извършва процедура за прекарване.
20. Абсолютно е забранено да се влиза в зоната на каландъра изключвайки системите, които ограничават достъпа.
21. Забранено е доближаването на горните крайници или други части на тялото към цилиндрите на каландъра при работеща линия.
22. Забранено е да се стои или преминава под висящ товар от дозаторите.Помощникът даващ указания при маневрите да стои на безопасно разстояние.Дозиращата система да се използва само по предназначение.
23. При повдигане на товара да се проверят монтираните за целта скоби и прорези.
24. По време на процеса на дозиране трябва да се внимава да не се събира прах.Да се носят задължително ЛПС.
25. Да се събират отпадъчните материали в подходящи контейнери.
26. Да се спазват предупрежденията и указанията за работа с линията в предвидения за целта наръчник от производителя.
27. Да се проверява наличието на предупредителни знаци.
28. Да се проверява стабилността на опорната конструкция на дозиращите устройства.
29. Да се проверява адекватността и работата на електрическата система, фитинги и връзки.
30. Да се проверява функционирането на бутоните за аварийно спиране.
31. Да не се извършват интервенции при работеща линия.
32. Да се спазва графика за поддръжка.
33. Да се докладва на Управителя при неизправности.
34. Да не се допускат неквалифицирани работници до линията.
35. Да не се променят устройствата за безопасност и да не се пренастройват по никакъв повод.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ