Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
 Тази инструкция е изготвена и споделена от Румен Шолев и Снежина Божурска.

Инструкция за безопасна работа с дистанционно управляеми летателни средства с видеоконтрол (дрон)

1. Общи положения:

До работа с дистанционно управляемо летателно средство (дрон) с видеоконтрол се допускат само лица, които
• са преминали обучение при производител/вносител и притежават сертификат за управление на машината,
• са запознати с устройството и начините за безопасно изпълнение на работите с този вид машини,
• и упълномощени за това.

2. Преди работа с летателното средство:

Лицата, работещи с дистанционно управляемо летателно средство са длъжни да извършват проверка на техническото състояние на летателния апарат за:

 • повреди по корпуса;
 • износени или спукани витла;
 • изправността и нивото на зареденост на батерията на дрона, дистанционното и таблета спрямо продължителността на предстоящия полет;
 • калибрирането на компаса;
 • правилното функциониране на GPS и VPS системата;
 • преглед на движенията и правилната работа на камерата.

При констатиране на повредени или неправилно работещи елементи незабавно да бъдат ре-монтирани или заменени с резервни.

Забранено е използването на неизправно летателно средство!

3. При работа с летателното средство:

3.1. Lетателното средство се калибрира преди всеки полет.
3.2. Компасът не се калибрира на места, където има силни електромагнитни смущения като постоянни магнити, далекопроводи, ретранслатори и др.
3.3. Да се избягват полети до и над хора, имущества, дървета, сгради, високоволтови съоръжения (стълбове, трафопостове, подстанции) и строителни машини на разс-тояние по-малко от 1 м.
3.4. Да се избягват полетите на големи височини. Максимално допустимата височина за дистанционно управляеми летателни средства е 130 м.
3.5. Не се допуска използване в лошо време при дъжд, вятър (не повече от слаб бриз) или мъгла.
3.6. Летателното поле трябва да е обширно и свободно от препятствия и е необходима пряка визуална връзка между дистанционното и летателното устройство.
3.7. При използването на автоматичната функция за излитане, прибиране и кацане операторът трябва да държи пръстите си върху контролните стикове, в случай на проблем да поеме ръчно управлението на летателния апарат.
3.8. Препоръчва се всеки полет да се съобразява с местните закони за безпилотно ле-тене и летене над забранени зони.
3.9. Не се препоръчва операторът да носи в себе си материали с магнитни свойства, като например мобилен телефон или преносим (джобен) високоговорител.

4. Възможни опасности при работа с летателно средство с дистанционно управление:

 • Опасност от удар от летящи предмети;
 • Наранявания от въртящите се части;
 • Работа на открито;
 • Използване на уреда от необучени и неупълномощени лица;
 • Опасност от удар в препятствие и/или падане на едно ниво;
 • Падане от едно ниво на друго;
 • Опасност от пожар.

5. Мерки за безопасност:

Летателното средство да се използва само по предназначение.
Да не се презареждат надути или наранени батерии. Батерията да се зарежда винаги под надзор, върху негорима повърхност и никога в близост до горими материали.
Забранено е докосването на перките или моторите по време на въртене.
При извършване на ремонти винаги да се използват предпазни ръкавици.

Забранено е управлението на летателния апарат под влияние на алкохол или нар-котици!

6. Мерки за оказване на първа помощ:

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва първа долекарска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени. Долекарската помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ