Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция ни бе любезно предоставена от г-жа Мария Блакянова.

Инструкция за безопасни условия на обучение в кабинета по технологии и предприемачество, домашен бит и техника

І. Учениците са длъжни:

1. Да изслушват внимателно инструктажа и всички други форми на обучение по Безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана, които се провеждат от учителя .
2. Да се подпишат в книгите за инструктажа в училището, с което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност на труда и че се задължават най-стриктно да ги спазват.
3. Строго да спазват разпоредбите по Безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана и правилата за вътрешния ред и поведение в училището, като изпълняват дадените им указания в това направление.
4. Да подържат образцов ред, чистота и висока култура на работното си място.
5. Да познават устройството, предназначението и действието на инструментиге и специфични изисквания от инструкциите за безопасна работа с тях.
6. Преди започване на работа или дейност да огледат внимателно работното си място и инструментите и при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия, веднага да уведомяват преподавателя.
7. През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание само възложената им задача. Всяко отклоняване на вниманието, разговори и др. могат да доведат до сериозни трудови злополуки и нещастни случай. Това особено важи за дейности, при изпълнението на които са ангажирани двама или повече ученици.
8. Забранява се посягане към съучениците с остри и режещи инструменти и приспособления.
9. При работа с лесно запалими течности /разредители, ацетон/ учениците да бъдат много внимателни и да работят под наблюдение на учителя.
10. Да не предприемат по своя инициатива определена работа, с която не са запознати добре и за всяка нова работа да изискват инструктаж от учителя.
11. Преди да напуснат работните си места, да предадат инструментите почистени и в пълна изправност.
12. При злополука незабавно да съобщят на учителя, за да се вземат бързи мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия.

ІІ. На учениците строго се забранява:

13. Самоволно да извършват работа, която не им е възлагана.
14. Да напускат или сменят работното си място.
15. Да вземат работни или измервателни уреди и инструменти от съучениците си. Да разговарят по време на работа.
16. Да извършват поправки на ел.уреди, инструменти, ел.инсталации, работни машини, съоръжения, приспособления, обзавеждане и др.
17. Да разхвърлят безразборно обработените предмети около работното място.
18. Да използват собственоръчно направени инструменти, без да са прегледани и разрешени за ползване от преподавателя.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ