Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с дискова резачка

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисковата резачка може да бъде опасна ! Невнимателна или неправилна употреба могат да доведат до сериозни или фатални наранявания на оператора или други лица. Не работи с дискова резачка преди да се запознаеш с правилната и безопасна работа с нея ! Съхранявай дисковата резачка така, че да е недостъпна за неоторизирани възрастни.

Машината е конструирана да реже само твърди материали - бетон, тухли, зидария, лято желязо и циментови тръби.

Рязането създава много фини прашинки, които могат да причинят увреждания, ако бъдат вдишани. Използвайте подходяща респираторна маска. Избягвайте да вдишвате пари и отработени газове.

Искри от режещия диск могат да причинят запалването на материали като петролни продукти, дърво, суха трева и т.н. Спазвай изискванията за пожарна безопасност!

С дискова резачка могат да работят само лица над 18 г.:
• преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
• преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
• медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
• запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
• завършили курс за работа с дискова резачка;
• с необходимите лични предпазни средства :
а) работно облекло ;
б) работни обувки с нехлъзгащи се подметки и метални бомбета ;
в) Защитни ръкавици ;
г) защитни очила или визьор ;
д) антифони или тапи за уши.
е) защитна каска ;
ж) дихателна маска.

II. Преди да започне работа с дискова резачка работникът е длъжен:

1. Да подготви за монтиране режещ диск за материала, който ще реже, съгласно препоръките на производителеля :
- Диамантен диск за строителни материали, бетон и други съставни материали. Диамантените дискове не са предназначени за рязане на метал.
- Абразивен диск за метал.
- Абразивен диск за неметал.
2. Да провери абразивния диск, който ще използва, като го окачи на пръста си и леко го удари с отверка или нещо подобно. Ако дискът не произвежда резонансен звук, значи е повреден. Използва се за рязане на меки материали като тухли и асфалт.
3. Да провери дали диска е одобрен за същата или по-висока скорост от указаната на информационната пластина на машината. Не превишавайте максималната работна скорост указана на диска.
4. Да провери индивидуалните характеристики на рязане на диска. (например диамантеният диск изисква по-малък натиск при придвижване отколкото абразивния).
5. Да огледа режещия диск за евентуални пукнатини в основата или назъбвания по периферията. Повредените дискове могат да наранят оператора. Вижте инструкциите от раздел „Сглобяване". Да предложи диска за брак по горните причини.
6. Да монтира и регулира дисковете съгласно инструкцията за техническа експлоатация раздел „Монтаж на дисковете". Да се увери, че закрепващата гайка има голяма придържаща сила.
7. Да провери дали предпазителите на режещите дискове са поставени правилно. Тези предпазители са монтирани над режещите дискове и предотвратяват изхвърлянето на фрагменти от разрязвания материал към оператора. Не използвайте дискова резачка без предвидените предпазни устройства.
8. Да провери блокировката на лоста на газта. При освободена блокировка лоста на газта да е блокиран на празен ход. Натиснете блокировката и се уверете, че се връща в изходно положение при освобождаване. Проверете дали блокировката и лоста на газта се движат свободно и дали възвратните пружини работят правилно.
9. Да провери антивибрационните елементи за пукнатини и деформации.
10. Да провери дали антивибрационните елементи са здраво монтирани между двигателя и ръкохватките.
11. Да се увери, че двигателят спира, когато преместите ключа Стоп в положение STOP след стартиране на двигателя.
12. Да провери дали дисковете спират и остават неподвижни при работа на празен ход. За целта стартирайте машината и подайте пълна газ. Освободете лоста на газта. Ако дисковете продължават да се въртят на празен ход, трябва да се проверят регулировките на карбуратора. Регулировката на карбуратора трябва да се извършва от квалифициран сервизен техник. Не работете с машината, ако регулировката на карбуратора е неправилна! Редовно носете машината за проверка, регулировка и поправка.
13. При работа с диамантен диск, да се увери, че той се върти в посоката, указана със стрелките.
14. Да организира грижливо своята работа. Да огледа зоната, в която ще работи, типа на терена, устойчивостта на почвата, вероятни препятствия ( корени, скали, клони, изкопи и др.), вдлъбнатини, заровени кабели или проводници. и др. Да се увери, че може да се отдръпне внезапно при необходимост, да се движи и стои безопасно.
15. Да се увери, че наоколо няма хора, животни или други неща, които биха могли да повлияят върху контрола на машината и не могат да влязат в контакт с режещия инструмент или да бъдат засегнати от отхвръкнали изпод режещия инструмент предмети.
16. Да се екипира с личните предпазни средства . Те не елиминират напълно риска от нещастни случаи, но могат да намалят степента на нараняването.
17. Да се увери, че облекло или части от тялото няма да влязат в контакт с режещите дискове докато двигателя работи.

III. Основни изисквания и правила за работа.

А. Зареждане с гориво
1. Бъдете изключително внимателни, когато работите с горивото. Винаги помнете, че има опасност от пожар, експлозия и вдишване на пари. Бензинът е изключително запалително гориво. Бъдете с повишено внимание докато работите с гориво или горивна смес. Не пушете и не палете пламък близо до горивото или машината
2. Осигурете добро проветрение при зареждане на машината или приготвянето на горивната смес (бензин и масло за двутактови двигатели). Най-добре на открито, далече от искри и пламък.
3. Почистете около капачката на резервоара, за да не замърсите горивото.
4. Развийте капачката на резервоара бавно, за да освободите налягането.
5. Внимателно налейте горивната смес в резервоара. Избягвайте разливането.
6. Преди да поставите капачката отново почистете и проверете гарнитурата.
7. Затегнете добре капачката на резервоара след като заредите. От вибрациите по време на работа капачката може да се отвие и горивото да се разлее.
8. Никога не стартирайте машината ако:
a) сте разлели гориво върху нея. Хубаво избършете разлятото и оставете останалото да се изпари.
b) сте разлели гориво върху себе си. Сменете си дрехите. Измийте с вода и сапун местата, които са влезли в контакт с горивото
c) има изтичане на гориво. Правете редовни проверки за течове от капачката и маркучите на резервоара.
9. Никога не се опитвайте да изгорите разлято гориво при никакви обстоятелства.
10. Никога не оставяйте дис ковата резачка в запалителна среда като например сухи листа, слама, хартия и др.
11. Съхранявайте горивото в контейнери специално предназначени за бензин в хладно, сухо и проветриво място.
12. Съхранявайте дисковата резачка за дъги периоди от време с изпразнен резервоар за гориво и далеч от съоръжения отделящи искри или с открит пламък. Излишното гориво съхранявайте в туба с клапа против разливане.
13. Никога не махайте капачката от резервоара докато двигателят работи.
14. Никога не използвайте гориво за почистване.
15. Винаги спирайте двигателя преди да презаредите. Никога не добавяйте гориво докато машината работи или двигателят е горещ. Отдалечете се най-малко 3 м. от мястото, където сте заредили с гориво преди да включите двигателя отново. НЕ ПУШЕТЕ.
16. ВНИМАНИЕ! Проверявайте периодично по време на работа за изтичане на гориво и отстранете проблема. Консултирайте се със сервиз, ако е необходимо.

Б. Работа с дискова резачка
1. Избягвайте да работите в неблагоприятни природни условия, например гъста мъгла, силни ветрове или много ниски температури. Работата в лоши природни условия (хлъзгави повърхности и т.н.) е изморителна и може да създаде предпоставки за нещастни случаи Внимавайте много, когато е кално.
2. Преди да стартирате и докато работите с машината проверявайте дали в близост до Вас има някой, за да се уверите, че хора, животни или предмети няма да нарушат контрола върху машината или няма да нараните някого с режещите дискове. Не допускайте никого в близост. Хора, животни, наблюдаващи или помощници трябва да спазват дистанция не по-малко от 15м.
3. Преди да стартирате машината, проверете дали дисковете не се докосват до някакъв предмет.
4. Спрете машината веднага, ако някой приближи. Никога не работете с машината без да проверите дали няма някой наблизо или зад вас. Вие носите отговорността хора или животни да не навлизат в работното пространство. Не започвайте да работите с дисковата резачка преди да сте проверили работното пространство и да сте застанали стабилно.
5. При работа на двигателят на празен ход, режещия диск не трябва да се върти. Ако се върти, регулирайте винта за празен ход на карбуратора. Ако не се успеете да направите регулировката се обърнете към оторизиран сервиз за да се отстрани проблема.
6. Диамантени дискове за мокро рязане охлаждайте по време на работа с вода, за да предотвратите пренагряване, което може да доведе до счупване на диска и да причини нараняване.
7. Диамантени дискове за сухо рязане се повреждат от прекалено високи температури. За икономична работа охлаждайте диска като го повдигате на всеки 30-60 секунди от разреза и го оставяте да се върти във въздуха за около 10 секунди.
8. Винаги използвайте остър диамантен диск. Подостряйте диска, като режете мек материал като пясъчен камък или тухла.
9. ВНИМАНИЕ ! При рязане на пластмаса с диамантен диск, тя се топи в резутат от високата температура и се залепва по диска. Избягвайте да режете пластмаса.
10. Поставете основите под работното парче, което ще режете по такъв начин, че да можете да предвидите какво ще се случи при отрязването му (не трябва да прищипва диска). Стойте на удобно разстояние от работното парче.
11. Подпрете работния материал по такъв начин, че разрезът да остане отворен по време на работа и при завършването и. Опастност от придърпване, заклещване и прищипване.
12. Внимавайте за движенията на материала или други предмети, които могат да причинят затваряне на разреза и прищипване на дисковете.
13. Внимавайте когато поставяте диска във вече направен разрез.
14. Започвайте рязане при достигане на максимални обороти. Винаги използвайте пълна газ, когато започнете да режете.
15. Не работете с горния квадрант на диска ! Опастност от Обратен удар. Обратният удар може да се прояви много рязко и с голяма сила, отхвърляйки машината назад към оператора. Обраният удар представлява рязко отскачане на машината назад към оператора, когато горният квадрант на диска (зона на обратен удар) докосне обект при работа. Ако това се случи при въртящи се дискове, той може да причини сериозни и дори фатални наранявания.
16. Винаги дръжте машината здраво с две ръце така, че палецът и пръстите да обхващат ръкохватките.
17. Режете постепенно. Оставете машината да работи без да я натискате. По-малкият натиск при рязане би трябвало да спре вибрациите. В противен случай сменете режещите дискове.
18. Движете бавно диска напред и назад, за да достигнете минимална допирна повърхност между диска и материала за рязане. Това намалява температурата на диска и осигурява ефективно рязане.
19. Режете с напълно вертикален диск - правилния ъгъл към работния материал. Не натискайте диска в страни. Това може да причини счупването му и да доведе до нараняване на оператора.
20. ВНИМАНИЕ! При никакви обстоятелства не използвайте страничната част на диска при рязане. Почти сигурно ще бъде повреден, счупен и може да причини значителни повреди. Използвайте само режещата част.
21. Поддържайте безопасно разстояние от режещите дискове докато двигателя работи.
22. Пазете добро равновесие и винаги работете в стабилна работна поза с раздалечени стъпала. Работите ритмично.

23. Не режете по-високо от нивото на гръдния кош. Ако дисковата резачка се държи по-високо, става неуправляема срещу обратен удар.
24. Никога не местете машината докато режещите дискове се въртят. Изключете двигателя, когато трябва да се преместите на друго място.
25. Никога не оставяйте машината на земята с работещ двигател.
26. Бъдете внимателни при рязане на бетон с водно охлаждане. Има опасност от подхлъзгване особенно при ниски температури.
27. По време на работа често спирайте двигателя и проверявайте състоянието на режещия диск, който трябва да се смени незабавно, ако се появят пукнатини или други повреди.
28. Когато работи двигателят, не предприемайте никакви обслужващи или ремонтни дейности и не докосвайте режещия инструмент.
29. По времена работа и малко след нея ауспухът на дисковата резачка е много горещ. Не го докосвайте!
30. Работете с повишено внимание в близост до електрически кабели.
31. Използвайте машината само на места с добро проветрение. При рязането може да генерират прах или газове, които могат да съдържат вредни химикали. Отработените газове могат да доведат до задушаване. В ауспуха има химикали, които може да са карценогенни при негово повреждане.
32. Режете само когато видимостта и светлината са достатъчни, за да виждате ясно.
33. Бъдете особено внимателни и предпазливи, когато носите антифони, тъй като това може да ограничи възможността да чуете предупредителни сигнали за опасност (викове, предупреждения и др..)
34. ВНИМАНИЕ! Продължителното излагане на вибрации може да доведе до увреждания на страдащи от проблеми с кръвообръщението. Потърсете медицинска помощ, ако усетите симптоми, които са свързани с продължителното излагане на вибрации. Примери за такива симптоми са изтръпване, безчувственост, "гъделичкане", "бодежи", липса или намаление на обичайната сила, промяна на пигментацията на кожата. Тези симптоми обикновено се появяват по пръстите, ръцете и китките.

IV. Забранено е:
1. Работа с дискова резачка от лица не запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност, незавършили курс за работа с дискова резачка. Неправилната употреба на дисковата резачка може да я превърне в опасен инструмент, който може да причини сериозни или дори смъртоносни наранявания.
2. Работа с дискова резачка, ако не е възможно да извикате помощ в случай на нужда. Аптечката за първа помощ винаги трябва да Ви бъде под ръка
3. Работа с дискова резачка, която има повреден ауспух. Ауспухът е конструиран да поддържа най-ниските възможни нива на шум и да насочва отработените газове в страни от оператора. В ауспуха има химикали, които може да са карценогенни. Ако ауспухът се повреди, внимавайте да не влизате в контакт стях. Тези опасности могат да доведат до сериозни увреждания или смърт.
4. Работа с дискова резачка без предвидените предпазни устройства, с дефектни или неправилно монтирани предпазители.
5. Работа с дискова резачка с неправилно монтирани и повредени режещи дискове. Поредените дискове могат да наранят оператора.
6. Работа с дискове, различни от оригинално предвидените за машината. Дисковете могат да се счупят и да причинят сериозни наранявания на оператора.
7. Рязането с дискова резачка на материали различни от тези, за които е предназначена машината. Дисковата резачка е предназначена да реже твърди материали като зидария. Дисковете могат да се счупят и да причинят сериозни наранявания на оператора. При рязане на по-меки материали съществува много по-голяма опасност от обратен удар. Вижте инструкцията за експлоатация раздел „Как да избегнем обратен удар?".
8. Стартирането на дискова резачка в затворено помещение или в близост до леснозапалими материали. Отработените газове са горещи и могат да носят искри, които могат да доведат до избухване на пожар. Следвайте инструкциите по проверката, поддръжката и сервиза на ауспуха (вижте раздел "Контрол, поддръжка и сервиз на защитното оборудване на дисковата резачка').
9. Рязането с дискова резачка, когато сте уморени, под влиянието на алкохол или медикаменти, които намаляват остротата на зрението, преценката или координацията ви.
10. Монтирането към дискова резачка на всякакви други устройства, освен препоръчаните от производителя. Да се използват само режещи инструменти и резервни части препоръчани от производителя. Неоторизираните модификации или резервни части могат да доведат до сериозни наранявания и дори смърт на оператора или други лица.
11. Използването на дискова резачка без подходяща защитна маска. Машините, които режат, мелят, пробиват или оформят материали може да генерират прах или газове, които могат да съдържат вредни химикали.
12. Използването на дискова резачка с разхлабен режещ инструмент. Ако дискът се е разхлабил след като е бил затегнат правилно, спрете работа незабавно. Стегнете закрепващата гайка. Ако дискът продължава да се разхлабва, потърсете оторизиран сервиз. Закрепващата гайка може да е износена или повредена и трябва да се подмени.
13. Рязането от стълба. Това е изключително опасно.
14. Складирането на мокър абразивен диск. Това може да го разбалансира и да доведе до сериозни наранявания. Ако използвате абразивен диск при мокро рязане, трябва да задвижите диска за 30 сек, за да се изцеди от водата.
15. Използването на специални режещи дискове конструирани за стационарна работа за които се използват допълнителни приспособления.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ