Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от инж. Румен Шолев и Снежина Божурска.

Инструкция за безопасна работа с машини за челно заваряване на полиетиленови тръби и фитинги и с машини за електрозаваряеми муфи

1. Общи положения

До извършване на заварки с машини за челно заваряване на РЕ тръби и фитинги и с машини за електрозаваряеми муфи се допускат само лица:
• Навършили 18 години;
• Обучени за работа със съответните машини;
• Притежаващи удостоверения за правоспособност за извършване на челно заваря-ване на РЕ тръби и заваряване на ел. муфи;
• Преминали инструктаж по безопасност при работа с машини за челно заваряване на РЕ тръби и с машини за електромуфи.

Да не се оставят машините по време на работа без наблюдение.
При повреда да се ремонтират само от квалифициран и оторизиран персонал.
Да не се извършват заваръчни работи по време на дъжд и наличие на вода или в бли-зост до леснозапалими течности.

2. Машини за челно заваряване на РЕ тръби и фитинги

Преди започване на работа с машината за челно заваряване на РЕ тръби и фитинги се правят задължително следните проверки:
• Проверява се нивото на маслото;
• Проверява се дали е почистено огледалото и при нужда се почиства;
• Проверяват се всички кабели и хидравлични шлангове;
• Проверява се генератора за стабилизирано напрежение и честота;
• Проверява се машината за евентуални повреди.
При работа със заваръчната машина се разрешава ползването на удължител при след-ните условия:
• С дължина до 75 m и сечение 2,5 mm2;
• С дължина до 100 m и сечение 4 mm2.

При работа да се спазват следните изисквания:
Да се пази захранващия кабел и хидравличните шлангове на машината от режещи ръ-бове.
По време на работа с машината за челни заварки на РЕ тръби се забранява отварянето на капаците й, поради достъп до части, работещи под напрежение.
Да се включва фрезата само, когато е поставена в машината. Да се пренася за дръж-ката и никога за режещия елемент.
Забранява се почистването на машината от стърготини, докато продължава процеса на рязане.
По време на процеса на заваряване да се работи с повишено внимание, поради висо-ката температура на заваръчните плочи – 200 ˚С.
Да не се допускат хора в зоната на работа с машината за челно заваряване на РЕ тръ-би поради опасност от наранявания.
При работа заварчикът да не поставя ръце или крака между подвижната и неподвижна рама на шасито.

3. Машини за електрозаваряеми муфи

Преди започване на работа с машината се проверява целостта на изолацията захран-ващия и работните кабели. Да се пазят кабелите от остри ръбове, масла и топлина.
При необходимост от удължители да се спазва следното изискване:
• С дължина до 20 m и сечение 2,5 mm2;
• С дължина над 20 m и сечение 4 mm2.

По време на процеса на електрозаваряване да не се пипа с ръка ел. муфата поради опасност от изгаряне.
По време на работа на машината за електрозаваряване на муфи да не се отваря, по-ради опасност от токов удар.
Процесът на заваряване не трябва да се повтаря на една и съща муфа, поради опас-ност от оголване на части под напрежение и докосването им.
Винаги да се използва накрайник, който отговаря на типа на муфата, която ще бъде заварявана. Преди започване на процеса на заваряване да се провери дали накрайниците правят добър контакт и никога да не се използват изгорели или неподходящи адаптори.
Да не се използва машината в лесно запалима газова среда или в близост до лесно-запалими материали, поради опасност о искрене в електрическите проводници.

4. Лични предпазни средства

При работа с машини за челно заваряване на РЕ тръби и с машини за електрозаваря-еми муфи да се използват предпазни очила и ръкавици.

5. Условия за принудително и аварийно преустановяване на работата:

При застрашаване живота и здравето на работещите;
При неотговарящи на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ма-шини, съоръжения, технологии, работни места или площадки.

6. Мерки за оказване на първа помощ

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва първа долекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени. Долекарската медицинска по-мощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ.
При счупване на кости да се извършва обездвижване на засегнатата част на тялото, като в никакъв случай да не се прави опит за наместване.
При кръвотечение на крайник да се направи превръзка.
При вътрешен кръвоизлив пострадалият да се остави в пълен покой и бързо да се по-вика лекар.
При термични изгаряния на ограничени области засегнатото място да се охлади с вода, покрие с марля и пострадалият да се изпрати при хирург.
При въздействие на електрически ток пострадалият да се освободи от напрежението и ако има дишане или пулс, да се остави да лежи.
При изпадане на пострадалия в безсъзнание до идването на лекар да се предприемат следните действия:
• Да се постави в легнало положение на гръб, с леко повдигната глава или стра-нично легнало положение;
• При повръщане главата да се извива на една страна на равнището на тялото;
• При нарушение на дишането да се приложи обдишване “уста в уста” и да се приложат други прийоми на изкуствено дишане, усвоени в курсове за помощ и взаимопомощ;
• При липса на пулс да се пристъпва към индиректен масаж на сърцето.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ