Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (2)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа с челен кофъчен товарач „Bobcat“

Задължения:
Ръководителя на работното звено да организира и контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност на работното място.

Правоспособност:
Работниците, работещи с челен товарач „Bobcat“, трябва да притежават валидно свидетелство за правоспособност.

Не се допускат до работа лица:
- употребили алкохолни напитки или наркотици;
- непреминали инструктаж.

Преди работа оператора е длъжен:
1.Оператора се запознава с работните условия и теглото на материалите, които ще се товарят. 2.Обема на товара се намалява, ако ще се работи с плътни материали.
3.Преди започване на работа се извършва проверка за попадане на запалими отпадъци (листа, слама и др.) в отделението на двигателя.
4.Оператора проверява цялото окабеляване и връзките за повреда. Поддържа клемите на акумулатора чисти и затегнати.
5.Проверява тръбите за горивото и хидравликата, шланговете и фитингите за повреди и течове.
Задължения и мерки за безопасност на оператора по време на работа:
1.Поставя колана на седалката затегнат;
2.Спуска преградата на седалката;
3.Поставя краката си върху педалите за управление и ръцете си върху лостовете за управление;
4.Забранено е използването на товарача без кабина и без обезопасяване от преобръщане и от падащи предмети;
5.Абсолютно забранено е използването на товарача за повдигане на човек или като повдигаща платформа за работа без нужната специализирана приставка за вдигане на хора;
6.Забранява се експлоатирането на товарача в среда с взривоопасен прах или газ, или където изгорелите газове могат да попаднат на запалими предмети;
7.Забранено е возенето на пътници с товарача;
8.В работната зона на товарача да няма хора;
9.При придвижване кофата или приставките да са в ниско положение, на около 30 ÷ 35 см. от повърхността на терена;
10.Товарачът да не се придвижва и да не се завърта с повдигнати подемни рамена;
11. Товаренето, разтоварването и завъртването се извършва само на равна повърхност;
12. Оператора е длъжен да спазва номиналната товароподемност зададена от завода производител на товарача;
13. Забранява се оставянето на товарача с работещ двигател или с повдигнати рамена;
14. Недопустимо е модифицирането на оборудването. Да се използват само одобрени от производителя приставки.

Приключването на работа се извършва в следната последователност:

1.Спускат се подемните рамена;
2.Оставя се приставката на земята;
3.Спира се двигателя.
Преди да напусне товарача оператора е длъжен:
1.Да включи ръчната спирачка.
2.Да повдигне преградата на седалката.
3.Да раздвижи педалите, докато и двата блокират.
4.Да премести хидравличните регулатори в неутрално положение, и да се убеди, че функциите повдигане и накланяне са деактивирани.
5.Да придвижи джойстиците за управление в неутрално положение, за да се убеди, че функциите на придвижване и на хидравликата са деактивирани.
6.Ако управлението не се изключи, прави техническа проверка.

Почистване, поддръжка и ремонт:

Почистването и поддръжката се извършват ежедневно.
1.Забранено е работа по товарач с вдигнати рамена, освен ако не е поставена специална подпора за обезопасяване на повдигащите рамене. Подпората се сменя, ако е повредена;
2.Оператора е нужно да носи прибрани дрехи, костата му да бъде прибрана, да се пази от съприкосновение с подвижни части, електрически контакти, горещи повърхности и ауспуси;
3.Акумулатора да се пази от заваръчни дъги, електро-искри, пламък и запалени цигари;
4.Машината да се спре, охлади и почисти от запалими материали, преди да се извърши проверка на мкостите;
5.Забранено е да се сервизира и регулира товарача при работещ двигател, освен ако това не изришно опоменато инструкцията за експлоатация;
6.Да се избягва контакт с теч от хидравликата на машината или дизеловото гориво под налягане;
7.Забранено е зареждането на резервоара с гориво при работещ двигател, извън площадката определена за тази дейност или близо до открит огън.

Лични предпазни средства:

1.Оператора е длъжен да носи работно облекло и противоплъзгащи обувки при работа с товарача;
2.При ремонт е задължително ползването на предпазни очила, обувки и облекло.

Мерки за оказване на първа помощ:

Първа помощ обикновено се оказва от този, които се намира най-близо до пострадалия. В повечето случаи първата помощ започва със сваляне на дрехите и обувките на пострадалия напълно или частично. При това, за да се избегнат допълнителни усложнения и нанасянето на допълнителни травми, е необходимо да се спазват следните правила:
1. Дрехите на пострадалия да се свалят, като се започне от здравата страна;
2. Ако дрехата е пристегната около раната, тя се изрязва около нея;
3. При силно кръвотечение с необходимо дрехата бързо да се разреже и разгъне, за да открие нараненото място;
4. При травма на стъпалото или коляното обувката първо трябва да се разреже по задния шев и след това при събуването да се освободи петата;
5. При събличането на дрехите или свалянето на обувката от травмирания крайник той трябва внимателно да се придържа;
6. Разсъбличането на дрехите без особена нужда е нежелателно; освобождава се тази част от тялото, където трябва да се извършат необходимите манипулации;

При оказването на първа помощ е достатъчно поставянето на превръзка върху раната при следните правила:
1. Да не се пипа раната с ръце, защото върху тяхната кожа има много микроби, способни да предизвикат инфекция;
2. Да не се промива раната с вода или с други течности, за да не попадат замърсяващите материи, намиращи се около нея, вътре в самата рана;
3. Да не се изчиства раната от замърсяване със спирт, йод или други дезинфекционни средства;
4. Да се постави стерилна марлена превръзка върху раната, като се използва личния стерилен пакет, намиращ се в аптечката. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА НЕ СЕ ПОСТАВЯ ПАМУК ВЪРХУ РАНАТА. Ако стерилният превързочен пакет е недостатъчен, могат да се използват чисти кърпи, късове плат, бельо, но винаги трябва да се внимава за допълнително замърсяване;
5. При рани в областта на главата да не се промива раната с кислородна вода, поради опасност от попадане и трайно увреждане на очите от нея.

В РАМКИТЕ НА ОБЕМА НА ПЬРВА ПОМОЩ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ДА НЕ СЕ ПРАВИ ОПИТ ЗА НАМЕСТВАНЕ НА СЧУПЕНИТЕ КОСТИ. Когато се касае за открито счупване и в раната се показват костни фрагменти, не се прави опит за наместването им, а те се покриват само със стерилна превръзка.
При премазване на крайници с или без ампутация на части от тях те се шинират заедно с ампутираната част. Това има значение по-нататък за лечението на пострадалите. След оказването на първа помощ е необходимо пострадалият да бъде транспортиран в лечебно заведение.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ