Инструкции за безопасна работа
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при зидарски работи

1. При използване на скелета и платформи се спазват изискванията за безопасна работа с тях.
2. Конкретните решения и изискванията за осигуряване на безопасна работа се определят с проектите за организация и изпълнение на строителството.
3. Обезопасеността на всички работни площадки се документира с протокол на главния изпълнител на обекта, преди започване на зидарските работи.
4. При извършване на зидарски работи в действащите или временно спрени обекти, техническия ръководител и съответен ръководител на действащия или временно спрения обект съставят протокол за осигуряване на мероприятията за безопасна работа.
5. Изкачването на работниците до работните площадки се извършва по обезопасени стълби. Когато височината на работната площадка е по-голяма от 10 метра, стълбите трябва да са съоръжени с площадки за отдих на разстояние, не по-голямо от 10 метра във височина.
6. Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари се извършва по механизиран начин.
7. Забранено е ръчно издигане и сваляне на и от височина на товари чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка в ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и други подобни.
8. Товари до 30 кг. могат да се издигат или свалят на и от височина посредством скрипци и полиспасти.
9. При извършване на товаро-подемни операции с повдигателна уредба, материалите се пакетират в контейнери, палети или пакети, а товаро-захващащите ги устройства осигуряват четири или тристранни ограждане на товара по цялата му височина като същевременно не допускат произволното им изпадане на части.
10. Спускането на празни палети или контейнери се извършва с помощта на товарозахватни приспособления.
11. Забранено е хвърлянето на височина на празни палети и контейнери, включително и при разтоварването им от превозно средство.
12. Доставянето на материали за зидарски работи в близост до откоси на изкопи, траншеи и ями се извършва извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопа, но на разстояние не по-малко от 1 метър от горния им ръб.
13. Строителните материали, доставяни с ръчни колички се укрепват срещу падане.
14. Площадките на товаро-подемните устройства и приемателните площадки се ограждат с предпазни парапети.
15. Временното при-обектно складиране на материали се извършва по начин, изключващ самоволното им изместване, преобръщане или падане.
16. Тухлите в палети и пакети на работната площадка се складират - не повече от два реда във височина, в контейнери - в един ред, а без контейнери - на фигури, с височина не по-голяма от 1,7 метра.
17. Фигурите с пясък, чакъл и други насипни материали да имат откоси с наклон, отговарящ на ъгъла на естествения откос за съответния вид материал или да са оградени със здрави подпорни стени.
18. Подходи, проходи и входове към работната площадка да бъдат на не по-малко от 1 метър от зидарското скеле и да имат предпазни подове, козирки и други в зависимост от конкретните условия на обекта.
19. Отворите в подовете се обезопасяват с парапети, временни покривни подове, които да понесат предвидения товар и се осигуряват срещу непредумишлено разместване.
20. Отворите на асансьорни шахти се преграждат изцяло, а отворите по стени, намиращи се до пода или на височина, не по-малко от 0,80 метра или водещи навън или към помещения без плътен под, се обезопасяват.
21. Зоните и местата на работните площадки с потенциална опасност за работещите се означават със съответни знаци.
22. При зидарски работи на височина над 30 метра се осигуряват ограждения с предпазни поясни мрежи, предвидени в проекта по размери, конструкция и брой.
23. Забранено е ходенето по предпазни корнизи, както и складирането на строителни материали и инструменти.
24. Забранено е извършването на зидарски работи на височина над 1,50 метра в случаите, когато не са взети мерки за безопасност срещу падане от височина на работещите или предмети.
25. Когато обезопасяването на работните места на височина над 1,50 метра е невъзможно или нецелесъобразно, се използват предпазни колани.
26. Работещите на височина поставят инструментите си в сандъчета или чанти.
27. Забранено е извършването на зидарски работи на работни места, намиращи се под други работни места, ако между тях няма необходимите предпазни съоръжения, осигуряващи безопасност на лицата, намиращи се под горното работно място.
28. Работните места за обработка на каменни и газобетонни блокове се ограждат. В тях не се допускат лица, които не са заангажирани с извършваните работи. Работните места се разполагат на разстояние не по-малко от 3 метра едно от друго и се разделят със защитна преграда.
29. Забранено е зидането на стени на следващ етаж, преди да е изградена или монтирана междуетажната носеща конструкция и преди да са изпълнени стълбищните рамена и площадки.
30. Забранено е зидането на стени с дебелина по-малка от 0,75 метра, стоейки върху тях, както и ходенето по тях.
31. Забранено е стъпването и облягането на иззидани стени по време на фугиране.
32. При зидарски работи с блокове с единично тегло над 20 кг, се повдигат до место-полагането с помощта на повдигателно средство, като се вземат мерки за недопускане на възможността за падане на товара от височина и товарозахващащото приспособление не обхваща долната част на блока.
33. При прекъсване на зидарските работи се забранява отстраняването на инструменти или не вложени материали върху стени.
34. Работещите зидарски работи се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства, които задължително използват според характера на работата.
35. Работещите зидарски работи се осигуряват с битова база на работната площадка.
36. Работещите на работната площадка (обект) се осигуряват с преносима аптечка, заредена с медикаменти и превързочни материали за оказване на първа до лекарска помощ.
37. При възникване на опасни, условия като свличане, поддаване на основа на скеле и други, работата се преустановява без нареждане. Възобновяването на работа започва след нареждане на техническия ръководител.
38. Зидарските работи на открито се преустановяват по нареждане на техническия ръководител при силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието, при скорост на вятъра над 12 м/сек.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ