Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа на общ работник в склад

I. Условия за извършване на работата.

1. До работа се допускат лица, които са:
- преминали начален инструктаж и са с валиден периодичен инструктаж;
- запознати с възможни рискове и резултатите от оценката на риска, с всички мерки, които са предприети за отстраняване, намаляване и контролиране на тези рискове.
2. Забранено е да се извършват дейности, за които се изисква правоспособност, без наличие на такава и изрично упълномощаване от работодателя.
3. Товарно-разтоварни работи се извършват от лица:
1. без здравни противопоказания и физически годни да извършват тази дейност;
2. инструктирани и обучени за безопасно извършване на товарно-разтоварните работи;
3. неупотребили алкохол и/или упойващи вещества.

II. Изисквания за ЗБУТ.

1. Всеки работещ при извършване на своята работа е длъжен:
- да изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност и съдейства на работодателя за изпълнение на съответните мерки;
- да използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и предоставени от работодателя;
- да използва предоставените му лични предпазни средства в сътветствие с указанията на производителя и работодателя.

2. Товарите се поставят, подреждат и укрепват така, че да се осигурява:
- тяхната устойчивост при транспортиране и складиране;
- устойчивостта на транспортните средства при товарене и разтоварване;
- безопасното им манипулиране;
- устойчивостта на фигурите (стифтовете);
- безопасността на работещите при образуване или разформироване на фигурите (стифтовете) и при работа около тях;
- възможност за използване и нормално функциониране на средствата за защита на работещите и противопожарната техника;
- циркулация на въздушните потоци при естествена или принудителна вентилация на закрити складове;
- спазването на разстоянията за безопасност както между товарите, така и между товарите и стационарното работно оборудване, елементите на сгради, инженерните и енергоснабдителните комуникации;
- необходимото пространство за движение на пешеходци и подвижното работно оборудване.

3. Да се спазват поставените знаци, сигнали и маркировка за регулиране на движението.

4. Не се допуска:
- присъствието на хора и придвижването на подвижно работно оборудване и транспортни средства в зоната на възможно падане на товари при извършване на товарно-разтоварни работи и преместване на товари с повдигателни съоръжения;
- присъствието на хора в транспортни средства при товаренето /разтоварването им с повдигателни съоръжения.

5. За качване на и слизане от пътни превозни средства, контейнери, складирани товари и други места, се използват подходящи и изправни преносими стълби и/или съоръжения.
Стълбите и съоръженията се използват съгласно установените изисквания и утвърдените от работодателя инструкции и указания.

6.Хлъзгави подове на складове и места за товарене/разтоварване не се допускат. При възникване на такива опасни условия, да се уведомява прекия ръководител.

6. Подът/настилката на товарно-разтоварните площадки и складовете, стелажните коридори, пътищата за движение и проходите да се поддържат чисти, без препятствия и разхвърляни предмети по тях.

7. Товари не се оставят на пътищата за движение, по стелажните коридори и проходите.

8. Товарни единици се формират и разформират само на специално определени места.
Неизправни палети и производствени опаковки не се използват.
Производствени опаковки, палетизирани и пакетирани товари не се:
- бутат и блъскат;
- влачат по пода на складове, товарно-разтоварни площадки, транспортни средства и контейнери.

9. Не се допуска хора да се качват по складирани товарни единици.

10. Не се допуска присъствие на хора:
- на местата, където се оставят или вземат палетни единици;
- в опасна близост до стелаж/стиф при поемане/поставяне на товар.

11. При ръчно извършване на товарно-разтоварни работи:
- да се извършва организация на трудовия процес, която позволява смяна и редуване на тежка с по-лека физическа работа с цел намаляване на неблагоприятния ефект от тежкия физически труд;
- да се спазват въведените физиологични почивки, като се препоръчва те да са пасивни и да се прекарват при подходящи условия извън работното място.

12. Когато товарът се повдига ръчно на по-голяма височина от допустимата за вдигане от едно лице, се използват няколко лица, застанали на места, осигуряващи:
- безопасно и удобно поемане на товара;
- защита срещу падане.

13 Товарите, които се хващат отдолу, се поставят върху подложки или са с опаковка, която позволява хващане отдолу. Разстоянието между дъното на товара в мястото на хващане и пода (земята) е над 50 mm.

14. Преди ръчно повдигане на товар той се оглежда за наличие на опасности, които могат да причинят нараняване при хващането и вдигането му.

15. Товари не се вдигат и пренасят чрез хващане за обвързващите ги средства, когато те не са предназначени за тази цел.

16. Товари с ниска или висока температура се пренасят със специални приспособления или използване на подходящи лични предпазни средства и специално работно облекло за защита от топлина/студ.

17. Когато товар се пренася от група лица, той се повдига, сваля или хвърля едновременно от всички пренасящи го лица по команда на отговорното за пренасянето лице.

18. При пренасяне на товар на рамо пренасящите го лица се подреждат по височина, а товарът се поставя на едноименните рамена.

19. При оставяне на товар се взимат мерки срещу:
- притискането на ръцете и краката;
- самоволното преместване на товара.

20. Товар не се хвърля, когато той може да се увреди, както и да увреди хора или имущество.

21. При повреди на опаковката на товара се взимат мерки срещу нараняване или увреждане на здравето вследствие на тези повреди.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар