Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при изолационни работи

1. Изолационните работи се извършват като се спазват съответните изисквания и указания на производителя на изолационни материали и изделия.
2. Изолационните работи да се изпълняват, след като са взети от техническия ръководител и бригадира необходимите мерки за безопасност на работниците от възможно действие на отрови, летливи вещества и прах от използваните материали, както и срещу термични или химически обгаряния и падане от височина.
3. Преди започване на изолационни работи на технологичното оборудване, техническият ръководител се задължава да осигури изключване на захранването на електродвигателите на работните механизми (ако има такива), а на накрайниците, подаващи пара, технологични разтвори или други вещества -да постави сигурно запушващи ги средства. На тези места да се окачват надписи, сигнализиращи за наличието на работещи хора.
4. При изпълнение на изолационни работи във вътрешността на технологично оборудване да се осигури смукателно-нагнетателна вентилация и местно осветление с напрежение не повече от 12 V и арматура във взривобезопасно изпълнение.
5. Затворените помещения на строителната площадка, в които се изпълняват работи по приготвяне на изолационни материали и изделия с използване на битуми и други вредни вещества, да се оборудват в съответствие с проекта със смукателно-нагнетателна вентилация и противопожарно оборудване, разработени в проектите.
6. След преустановяване или завършване на грундиране или нанасяне на битумни разтвори в затворени или полузатворени пространства и съдове, да се забранява достъпът до тях и да се означават със съответните надписи. Възобновяването на работата в същите да се разрешава от техническия ръководител след намаляване концентрацията на вредните вещества във въздуха най-малко до гранично допустимото ниво, в съответствие със санитарно-хигиенните норми.
7. В помещенията, в които се съхраняват, темперират или ползват разтворители, смоли, китове, шпакловки и други подобни пожаро- и взривоопасни материали, се забранява извършването на огневи работи, внасянето и използването на открит огън, пушенето и употребата на уреди и инструменти, при работа с които може да се образуват искри.
8. Забранява се развиването на капачките на варелите и бидоните с битумни смеси и разтворители с помощта на стоманени секачи, чукове и други подобни, както и хвърлянето на тези съдове при манипулиране с тях.
9. При изпълнение на изолационни работи по тръбопроводи и технологично оборудване се забранява отварянето на вентилите, шибърите и крановете им, както и подпирането или стъпването върху тях.
10. Забранява се изпълнението на изолационни работи на обекти по време на тяхното хидравлично или пневматично изпитание, както и в опасните зони при изпитанието им.
11. Забранява се изолиране на повърхности, по които има подаващи се краища на проводници.
12. В помещения или площадки, където се работи с лесно запалителни изолационни материали, предварително да се осигуряват средства за потушаване на пожар, като огнеустойчиви одеяла, сандъци с пясък, пожарогасители и други, както и да се обозначават със знаци по Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана или със съответни надписи. В тези помещения електроинсталациите, осветителните тела и други подобни да са в изпълнение, съответстващо на класа на помещението.
13. Работа с битумни смеси да се изпълнява, като се спазват следните изисквания;
- преди започване на работа бригадирът да проверява изправността на черпаците, кофите и инвентара, необходими за работа;
- доставянето на гореща битумна смес до работните места да се извършва по битумо-провод или по механизиран начин в специално предназначени за целта метални съдове, осигурени с плътно затварящи се капаци, които да изключват самоволното им отваряне;
- забранява се пренасянето на гореща битумна смес в открити съдове;
- съдовете с битумна смес да се напълват не повече от 2/3 от обема им и да се поставят на места, където са осигурени от самоволно обръщане или падане;
- допуска се ръчно пренасяне на гореща битумна смес да се извършва в метални кофи с обем 20 литра, напълнени до 2/3 от височината им. Кофите да имат форма на пресечен конус, обърнат с широката си част надолу, като в горната им част (над нивото на улея за изливане) е вградено фуниеобразно покритие с отвор в долната му част, осигуряващ топлата битумна смес срещу разливане по време на пренасянето й. Кофите да имат дръжки за носене и безопасно изливане.
14. Забранява се приготовляването на битумни смеси в закрити не проветряеми помещения.
15. Полагането на битумни смеси в закрити помещения да се извършва при вентилиране, осигуряващо санитарно-хигиенните норми, а при невъзможност да се осигури такова, да се ползват съответни лични предпазни средства за дихателни органи.
16. Изпълнението на изолационни работи във вътрешността на технологично оборудване да се извършва при аналогични изисквания на предходната точка и при използване на осветители с напрежение не повече от 12 V във взривобезопасно изпълнение.
17. Забранява се изпълнението на изолационни работи в резервоари, кладенци, мазета и други подобни, които не са осигурени с вентилация, отговаряща на съответните условия.
18. При работа в условията по т. 25 се осигуряват съответни противопожарни уреди и съоръжения.
19. Котлите за варене и загряване на битумни смеси да са в изправно състояние и да имат плътно затварящи се негорими капаци. Същите да се пълнят не повече от 2/3 от обема им, а битумът, поставян в котела, да е сух.
Забранява се използването на котли, по които се е появило протичане на битума.
20. Горния ръб на котела да се намира на височина 0,8 м над терена.
21. Огнището за котлите да е оградено и да има комин, излизащ на височина не по-малко от 0,5 м от горния край на котела.
22. Котлите за стопяване на битума да се разполагат на разстояние най-малко 25 см от сгради и съоръжения, в които може да възникне пожар и на разстояние над 15 м от горими материали или складиран битум.
23. При употреба на котли, които се загряват с течни горива (нафта, мазут, пропан, бутан и други), за покривни хидроизолации могат да се поставят и върху покрива, ако не съществува опасност от предизвикване на пожар в сградата или съоръжението.
24. Приготвянето на битумна смес да става като бензина се излива в битумът, а не обратно. Разбъркването на сместа да става с дървена бъркалка.
25. Температурата на битума в момента на приготвяне на сместа да не надвишава техническите и технологични изисквания за направата й.
26. Забранява се използването на открит огън в радиус под 50 метра от мястото на смесване на битум с органични разтворители, като бензин, терпентин и други.
27.Изпълнението на топлоизолационни работи в близост до технологично оборудване, намиращо се под налягане, да се допуска след осигуряване на необходимите мерки по безопасността от страна на организацията, експлоатираща оборудването.
28. Топлоизолационни работи върху тръбопроводи или друго оборудване да се изпълняват на терена преди монтажа им или преди закрепването им в съответствие с проекта.
29. При извършване на торкретни работи машинистът на компресорната уредба да спазва изискваното по паспорт работно налягане за съответния вид торкретен разтвор.
30. На височина торкретчикът да работи от обезопасена платформа, люлка или друго подходящо съоръжение.
31. Забранява се на торкретчика през време на работа, при престой, при задръстване на проводите, както и при други повреди на инсталацията да насочва накрайника към себе си или към други лица. Преди започване и след привършване на работа накрайникът да се държи насочен надолу.
32. При нужда от отстраняване на повреда в' инсталацията, налягането й да се изравнява с атмосферното.
33. Забранено е пясъкоструенето със сух пясък при извършване на строително-монтажни работи.
34. Работещите с вредни за здравето отровни изолационни материали (смоли, лакове, втвърдители, разредители и други химични продукти) подлежат на задължителни периодични медицински прегледи.
35. При работа с отровни разтворители и втвърдители в шахти, резервоари, цистерни и други полузатворени и затворени съдове или пространства, работещите да ползват шлангов противогаз и предпазен колан със спасително въже, като техническия ръководител определя наблюдаващ извън затвореното помещение.
36. При изпълнение на изолации върху вертикални плоскости с топли изолационни смеси (разтопен битум и други) да се вземат мерки за избягване изгаряния при евентуално преминаване на хора под работните места през време на работа.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ