Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при земни (изкопни) работи

1. Земни работи в зоните на подземни проводи или съоръжения се извършват след писмено съгласие на собственика или експлоатиращия проводите и съоръженията и при наличието на схема за вида и разположението им.
2. Преди започване на земните работи, се осигурява означаване със знаци или надписи разположението в план и дълбочина на съществуващите подземни проводи или съоръжения.
3. Земните работи в зони на подземни инсталации или съоръжения се извършват под непосредственото ръководство и контрол на техническия ръководител или бригадир.
4. Забранено е извършването на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 метра от подземни проводи или съоръжения.
5. Земни работи, на разстояние по-малко от 0,2 метра от подземни проводи или съоръжения могат да се извършват ръчно с права лопата. Кирки могат да се използват като помощно средство само когато са в защитени кожуси или защитени с бетонни или стоманобетонни стени подземни съоръжения.
6. При разкриване на неизвестни подземни комуникации, работниците прекратяват работа и уведомяват техническия ръководител.
7. Преди започване или през време на земните работи се провеждат мероприятия за отвеждане на повърхностните води, предвидени в проекта или ако условията ги налагат.
8. Забранено е извършването на земни работи в изкопи при наличие на почвени води, до осигуряване отводняването или укрепването на откосите срещу срутването им.
9. Преди започване на земни работи в изкопи, бригадирът (техническият ръководител) проверява състоянието на откосите и укрепяването. При наличие на надлъжни пукнатини, козирки, подлежащи на свличане земни пластове или камъни, както и счупвания, деформации, нарушена конструкция и други на укрепването, бригадирът (техн. ръководител) забранява започването на работа до осигуряване устойчивостта на откосите и укрепяването.
10. При наличие или съмнение за поява на вредни газове или пари в изкопи, работниците се уведомяват от техническия ръководител като се инструктират и осигуряват със съответни предпазни средства. На обекта се извършват периодични измервания за наличието и концентрацията на газове и пари.
11. При неочаквана поява на вредни газове и пари в тунели и други подобни непроветряеми пространства, работниците напускат незабавно работното място по посока към места с чист въздух. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, въз основа на резултатите от анализите на вида и концентрацията на газовете и парите.
12. Възобновяването на изкопните работи след период на временно прекратяване на същите или замразяване на обекта става по нареждане на техническия ръководител, след извършване на проверка на устойчивостта на откосите или укрепяването им и са отстранени констатирани неизправности и опасности.
13. Изкопните работи се преустановяват, когато се появяват условия, различни от тези, посочени в проекта.
14. Разполагането на изкопаната почва, строителните материали, съоръжения и други подобни, както и движението на строителни машини да става извън зоната на естественото срутване на откосите, но на разстояние не по-малко от 1 м от горния ръб.
15. Разполагането на изкопна почва, строителни материали и други в зоната на естественото срутване при укрепени изкопи може да става, ако при оразмеряването на укрепяването са взети под внимание съответните натоварвания.
16. Земните работи в непосредствена близост до съществуващите сгради или съоръжения се извършват въз основа на конкретно решение на проектите, включително и технологични указания за изпълнението на земните работи.
17. При механизирано извършване на земните работи, в зоната на действие на съответната машина е забранено да се извършват други видове строително-монтажни работи, както и престоят и преминаването на хора.
18. По време на почивки или престои земекопните машини се преместват на разстояние, по-голямо от 2,0 м от края на зоната на естественото срутване на откосите като кошът на багера се оставя опрян върху терена.
19. Забранено е повдигането и преместването на не габаритни предмети, като скални късове, дървета, дънери и други с работните органи на земекопните машини.
20. Уплътняване на почвени пластове посредством валиране или трамбоване в близост до конструкции, съоръжения или техни елементи - подпорни стени, колони, фундаменти и други подобни се извършва в съответствие с проекта или по указания на проектанта.
21. Изкопни работи по взривен начин се извършват при спазване на изискванията от Правилника по безопасността на труда при взривните работи.
22. Изпълнението на специални земни работи (заздравяване на земната основа, уплътняване на пропадъчни почви, земни работи по хидромеханичен начин, електронагряване на почвата, изкуствено замразяване, земни работи за шлицови стени, понижаване нивото на почвени води и други), както и на насипни работи се извършва в съответствие с Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения.
23. Изкопи за проучвателни работи като шурфове, шахти, кладенци и други подобни се засипват след използването им.

НЕУКРЕПЕНИ ИЗКОПИ

24. При ръчно изпълнение на изкопи с вертикални стени и без укрепване се спазват изискванията на Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения.
25. При изпълнение на изкопи с вертикални стени посредством багери с обратен или грайферен кош или с многокошови багери и без укрепяване, на дълбочини по-големи от указаните за ръчно изпълнение на такива изкопи в Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения, се забранява слизането на лица в изкопите преди укрепването на стените им.
26. Извършването на строителни работи в изкопи с вертикални стени и без укрепяване да става сред установяване от техническия ръководител на обекта на изправното и безопасно състояние на стените на изкопите.
27. Наклонът на откосите на временни изкопи с дълбочина над 5 м и на такива в неустойчиви или с повишена влажност почви се посочва в съответния проект на земните работи като при необходимост се конкретизира в проектите за организация и изпълнение на строителството.
28. Най-стръмните допустими откоси на временни неукрепени изкопи и в почви с естествена влажност се изпълнява съгласно изискванията на Правилата за приемане на земни работи и земни съоръжения.
29. През време на изпълнение на изкопните работи, бригадирът (техн. ръководител) следи за устойчивостта на откосите, като при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при опасност от свличания и обрушвания, разпорежда незабавното излизане на работниците от изкопа и извеждане на механизацията от застрашените участъци, след което се пристъпва към отстраняване на опасностите, без да се влиза в изкопа. Ако изпълнението на изкопите е неотложно, техническият ръководител, съгласувано с проектанта може да разпореди намаляване на наклона на откосите в съответните участъци или укрепяването им.
30. Забранява се престояването на лица без работа през време на почивки или след работната смяна в неукрепени изкопи на разстояние до долния ръб на откосите по-малко от размера на дълбочината на изкопа.
31. Техническият ръководител се задължава да осигурява безопасността при влизане и излизане на лица в или от изкопа, чрез поставяне на дървени или инвентарни стълби с широчина не по-малка от 0,70 м и парапет, излизащ над терена на височина 1,0 м.
32. Превозването на изкопана почва с ръчни колички да става по твърди настилки или
инвентарни пътеки.
33. Близката до изкопа страна на пътеката да отстои на разстояние не по-малко от 1,5 м от горния ръб на изкопа.
34. Пътеките да се поддържат чисти от кал, отпадъци, сняг и лед.
35. Разстоянието между междинните площадки за изхвърляне на изкопаната почва при ръчни изкопи да не надвишава 1,5 м във височина, а ширината им да не е по-малка от 1 м.
36. Площадките откъм изкопа да се обезопасяват с бордови дъски.
37. Прехвърлянето на изкопаната почва от площадка на площадка по височина и на терена да се извършва непрекъснато, без да се допуска престояване и натрупване на почва.

УКРЕПЕНИ ИЗКОПИ

38. Изкопите с вертикални стени и дълбочина, по-голяма от допустимата за неукрепени изкопи в съответствие с Правилата за приемане на земни работи, се укрепяват от ниво терен.
39. Укрепяването на изпълнени по механизиран начин тесни изкопи по предходната точка да се извършва с инвентарни укрепителни елементи, спускани от терена, като тяхното окончателно укрепване се извършва от работниците под прикритието на самите укрепителни елементи.
40. Забранява се слизането на работниците в изкопа по предходната точка, преди спускането на укрепителните елементи.
41. Работите с укрепителните елементи се извършват съгласно утвърдена инструкция по безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана за тези работи.
42. Обшивката на укрепяването на изкопа да излиза над нивото на терена не по-малко от 0,15 м.
43. Укрепяването на тесни изкопи с дълбочина до 5 м да се изпълнява по типови проекти или технологични карти, а над 5 м - по проекти, изготвени от проектанта.
44. Забранява се устройването на работни площадки в изкопи чрез използване на елементи от укрепяването, стъпването и ходенето по тях, както и поставянето на уреди, съоръжения, строителни материали и други върху тях.
45. При спускане или издигане на строителни елементи, материали и други в или от изкопи, както и при копаене с багер с грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп, да се пази устойчивостта на укрепяването.
46. Демонтирането на укрепяването на изкопите се извършва по нареждане и указания на техническия ръководител - отдолу нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, като броят на едновременно демонтираните хоризонтални дъски на плътната обшивка да не надвишава 3 броя.
47. При свличане на почва или при поява на други опасни условия по време на демонтирането на укрепването, работниците да преустановят незабавно работата, да излизат от изкопите и да уведомяват техническия ръководител, а в негово отсъствие - бригадира.
48. Ако демонтирането на укрепването продължава да създава опасност за работниците и за съоръженията в изкопите, техническия ръководител уведомява строителното предприятие, което може да разпореди укрепването да бъде изоставено и засипано, ако е невъзможно безопасното му демонтиране.
За предотвратяване срутването на стените се използват различни форми на напречното сечение. Изкопаният материал се складира на безопасно разстояние от стените на изкопа.
За предотвратяване срутването на стените, причинено от тежестта на строителната машина, е поставен ограничител, сигнализиращ за опасно приближаване на гумите до стените на изкопа.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ