Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при бояджийски работи в строителството

1. Издаването и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари се извършва по механизиран начин.
2. Площадките на товароподемните устройства и приемателните площадки трябва да бъдат оградени с предпазни парапети.
3. Отворите в подовете се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, които да могат да понесат предвидените товари, както и да бъдат осигурени срещу непредумишлено разместване.
4. При използване на скелета и платформи се спазват изискванията за безопасна работа с тях.
5. Бояджийските работи на височина се извършват само в случаите, когато работната площадка е обезопасена срещу падане от височина. Когато обезопасяването е технически невъзможно или нецелесъобразно, се ползват предпазни колани.
6. Изкачването на работниците до работните площадки се извършва по обезопасени стълби. Когато височината на работната площадка е по-голяма от 10 м, стълбите трябва да са съоръжени с площадки за отдих на разстояние, не по-голямо от 10 м във височина,
7. Приготвянето по изключение и дообработването на бояджийски състави на строителната площадка да става в самостоятелни помещения.
8. Забранява се приготвянето на бои с отклонение от указанията на производителя, както и използването на бои и разтворители с неизвестен състав.
9. Металният амбалаж за съхраняване на лакови бои да се затваря с капачките си, а да се отваря с инструменти, не предизвикващи искрообразуване.
10. Външните бояджийски работи да се изпълняват от скелета, платформи или люлки, а вътрешните - от скелета, платформи или от инвентарни преносими стълби.
11. Забранява се на работниците, изпълняващи бояджийски работи, да стъпват или да се движат по монтирани прозоречни каси, подпрозоречни корнизи, парапети и други.
12. Боядисването на вътрешни стени на затворени помещения, пространства, съдове и други подобни с употреба на материали, отделящи вредни за здравето вещества, се извършва като се осигурява проветряване по естествен начин и в степен, осигуряващи концентрация на вредностите под допустимите санитарни норми за тях.
13. При работа с вредни за здравето вещества, които изискват изкуствена вентилация, бояджийските работи могат да се извършват при функционирането на предвидена в проекта вентилация.
14. Обгарянето на лаково-бояджийски покрития на основата на органични полимерни свързващи вещества при ремонтни работи в затворени помещения да се извършва при осигурено проветряване на същите.
15. Боядисването по механизиран начин с лаково-бояджийски състави, съдържащи летливи органични разтворители или други леснозапалими съставки, да се извършва при осигурен специален пост за противопожарна охрана.
16. При изпълнение на бояджийски работи с пневматични апарати в помещения, както и при използване на бързосъхнещи бои, съдържащи вредни летливи вещества, работниците да ползват респиратори от подходящ тип и предпазни очила.
17. Забранява се употребата на бензол и стилизиран бензин като разтворители на лаково-бояджийски и други състави при нанасяне на покрития.
18. Забранява се използването на избелващи вещества и бои, съдържащи олово или оловни съединения за боядисване в затворени помещения, без ползване на съответни лични предпазни средства.
19. Работниците, боядисващи с перхлорвинилови, хлор-каучукови, епоксидни, полиуретанови и други бояджийски състави с доказано вредно действие, нанасяне върху вътрешни повърхности на сгради, съоръжения или апаратури в сгради, както и тези, боядисващи външни повърхности при температура над +5°С, ползват маски или други ефикасни предпазни средства.
20. Работниците, боядисващи с вододисперсни (латексни) бои или варови (вароциментови) разтвори или полагащи полимерни мазилки, ползват брезентови ръкавици и очила, а тези боядисващи със състави, съдържащи летливи органични разтворители или оловен минимум, да ползват съответни маски.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ