Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при бетонови работи

 1. Полагането на бетонна смес да се извършва след приемането на кофража и армировката по реда и при условията на Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.
 2. Забранява се бетонирането преди техническият ръководител да е прегледал кофража, укрепването му, работните скелета, дъсчените транспортни пътеки, съоръженията и механизмите, временните стълби, осветлението на площадката и др.
 3. Полагането и вибрирането на бетонна смес в самостоятелно стоящи конструктивни елементи и в дълбоки фундаменти да се извършва от обезопасени работни площадки.
 4. Скелетата, по които се превозва бетон към отделно разположените греди и колони, трябва да имат плътен под, широк най-малко 1,20 метра и да са оградени с парапет и бордова дъска.
 5. Бетонджиите, които работят с вибратор, трябва да бъдат снабдени с антивибрационни ръкавици, ботуши, специално инструктирани за работа с ел. вибратор и да се сменят през 2 часа.
 6. При полагане на бетон в конструкция с наклон, по-голям от 30 градуса, работниците задължително ползват предпазни колани и нехлъзгащи обувки.
 7. При механизирано полагане на бетон, след прикачване стоманеното въже за куката на повдигателния механизъм,обслужващият бетонджия-сапанджия задължително се отдръпва встрани така, че да не е в обсега на повдигнатия товар.
 8. Строго да се спазват установените сигнали. При липса на пряка видимост с краниста да се постави втори работник-сапанджия за препредаване на сигналите.
 9. Отваряне и повдигане капака на самосвала при изсипване на бетона става само след като самосвалът е напълно спрял да кофата. До това време обслужващият бетонджия стои на безопасно разстояние от движещия се назад самосвал.
 10. Почистването на полепналия бетон по коша на самосвала се извършва с желязна стъргалка, прикрепена на дълга дръжка. Строго се забранява качването на работника на повдигнатия кош на самосвала за почистване.
 11. Строго се забранява на краниста да върти кофата над работниците без подаване на сигнал и без отстраняване на същите от опасната зона.
 12. При полагане на бетон с бетон-помпа налягането да се контролира чрез манометъра като не се допуска превишаване определеното такова.
 13. Работниците, обслужващи бетон-помпа, да са опитни и правоспособни и задължително да ползват лични предпазни средства: очила, каски и други.
 14. Забранява се ползването на кюбели за подаване на бетонна смес, на които капаците не се затварят плътно или нямат сигурно устройство за окачване.
 15. Забранява се механизираното преместване на празен кюбел с незатворен капак.
 16. При ползване на кран за подаване на бетонна смес с кюбел работниците да застават извън опасната зона на товара. Когато пренасянето на бетона се извършва със самосвали по естакади и временни мостове, последните трябва да се снабдят с предпазни буфери и ограждения.
 17. Изсипването на бетонна смес от кюбела да става след окончателното установяване на същия в покой.
 18. Забранява се изпускането на бетонна смес от кюбела на височина по-голяма от 1 метър от местополагането й без ползването на улей или ръкав (хобот).
 19. Забранява се насочването и нагласяването на празен кюбел преди същият да е опрял с долната си част на терена.
 20. На площадката за зареждане на кюбелите с бетонна смес се забранява наличието на други лица, освен обслужващия работник.
 21. Обслужващият работник, който насочва, нагласява, откачва и закачва кюбелите, да ползва брезентови ръкавици и гумени ботуши.
 22. Преместването на стрелата на бетон-помпата от един участък на полагане на бетонна смес на друг, да се извършва при спряно действие на нагнетателната помпа.
 23. Работникът, който премества и насочва гумения накрайник на стрелата на бетон-помпата при полагане на бетонна смес от височина, при не обезопасена площадка, да ползва и предпазен колан.
 24. Полагането на бетонна смес с бетон-помпи, както и електро и паронагряването на сместа да се извършва и в съответствие с утвърдени инструкции.
 25. Строго се забранява достъпа на лица, несвързани с обслужването на бетон-помпата в зоната на нейното обслужване. Минималната граница е 10 метра.
 26. При възникване на опасни ситуации, непредвидени в настоящата инструкция, но предизвикващи опасност за живота и здравето на работниците, работата се спира, работниците се отстраняват от опасната зона и се уведомява техническия ръководител за идване на място и даване указания за безопасна работа.
 27. При полагане на бетон в колони, фундаменти, стени и малки самостоятелни конструкции се забранява това да се извършва без осигуряването на плътна площадка с охранителен парапет за приемащия бетона. Отварянето на кофата и изсипването на бетона става, след като тя е в покой и на височина на долния край не повече от 1 м от леглото на бетона.
 28. Забранява се връщането на кофата с отворен капак.
 29. Строго се забранява движението на кофата да става над работниците и без подаване на сигнал от краниста.
 30. При стоварване на бетон от самосвали в саваци, монтирани на брега на изкопи, и отвеждането му до мястото на полагането посредством хоботи, савакът и хоботите задължително се укрепват, така че да не се получи свличане.
 31. При стръмни и опасни откоси на изкопа задължително се правят работни площадки с охранителен парапет за обслужващите савака работници.
 32. При превозване на бетона по мостове над местата за полагането му движението на самосвалите да става със скорост, не по – голяма от 3 км в час.
  Мостовете се правят по даден проект от проектанта или главния инженер на строителната организация, които след направата им ги преглеждат и приемат с писмена заповед в дневника (заповедна книга) на строежа.
 33. На моста се правят охранителни парапети и се поставят в началото му на видно място табелка, означаваща допустимото натоварване на моста, знаци за движение на хора и коли и др.
 34. Преди изсипването на бетона от самосвалите в саваците, казан-четата на хоботите или направо в мястото на бетонирането да се спазват строго установените сигнали.
 35. Изсипването може да стане само когато е отговорено на подадения сигнал, че хората долу са се оттеглили встрани.
 36. Техническият ръководител е задължен поименно да контролира движението на работниците, намиращи се вътре във фундаментите или съоръженията.
 37. При извършване бетонирането на големи фундаменти и конструкции с непрекъсващ процес на полагане на бетона се издава заповед от ръководителя или главния инженер на строителната организация, включваща всички мероприятия за безопасна работа.
 38. При полагане на бетон в конструкции с наклон, по – голям от 30о, работниците задължително ползват предпазни колани.

Полагане на бетон с “бетон – помпа”

 1. Преди започването на работа цялото съоръжение, включително и въздухопроводът до компресора, да се преглежда от главния механик, който писмено в дневника (заповедна книга) на строежа потвърждава изправността и разрешава започването на работа.
 2. Забранено е правото изсипване на бетона от тръбопровода. Това да става само през предпазния цилиндър (глава), монтиран на устието на последната тръба.
 3. Подаваният въздух в камерата с бетона да се контролира чрез манометър, като не се допуска превишаване на определеното налягане.
 4. Работниците, които обслужват бетон – помпата, да са опитни и добре запознати с устройството на механизмите и начина на работа. Същите задължително да ползват личните предпазни средства (очила, ръкавици и др.)
 5. След всяко изместване на тръбите в нова посока техническия ръководител на строежа проверява за правилното закачване на отделните тръби и тяхното уплътняване.
 6. Забранява се подаването на бетона по тръбопровода, без да е осигурено оттеглянето на работниците от устието на същия и по неговото протежение.
 7. Строго се забранява достъпът на лица, несвързани с обслужване на бетон – помпата, в зоната на нейното месторазположение и местодействие.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ