Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега.

Инструкция за безопасна работа с акумулатори

1. Преди използване на акумулатора прегледайте информацията върху батерията, инструкцията за експлоатация на батерията и ръководството за работа с превозното средство.

2. Оловно-киселите батерии съдържат сярна киселина, която е силно разяждаща отрова, а при зареждане на акумулаторите се отделя газ, който е лесно запалим. За това е важно когато зареждате акумулатори помещението да разполага с добра вентилация.

3. Избягвайте да работите с бижута по ръцете. Носете предпазни очила и облекло. Бъдете внимателни защото всяка пръска електролит разяжда кожата, очите и дрехите ви.

4. Никога не изключвайте кабела от клемата на батерията в превозно средство с работещ двигател, защото батерията действа като филтриращ елемент за електрическата система на автомобила. При отделяне на акумулатора при работещ двигател се получават пулсации в напрежението, което може да повреди скъпите електронни компоненти, например компютъра, аудиосистемата, системата за зареждане и др.

5. Преди да извадите акумулатора от автомобила изключете двигателя. Изключете и всички електрически консуматори.

6. За обслужваемите акумулатори проверете нивото на електролита. Уверете се, че той покрива плочите. Не включвайте акумулатора към зарядно устройство ако е много студено и температурите са близки до нулата.

7. Да не се пуши или да се предизвикват искри, докато батерията се зарежда, тъй като батериите отделят взривоопасни газове.

8. Следвайте процедурите на производителя на зарядното устройство и акумулатора за свързване и изключване на кабелите и други стъпки при зареждането, за да се сведе до минимум възможността от експлозия или неправилно зареждане на батерията.

9. Ако при зареждане на батерията тя повиши температурата си над 42 ° C преустановете зареждането.

10. Опасност от експлозия: Когато се зареждат батериите се образува експлозивна газова смес от водород и кислород. Експлозивните газове могат да причинят слепота и нараняване.

11. Огън, искри, открити пламъци и пушенето са забранени: Избягвайте създаването на искри когато боравите с кабели и електрическо оборудване, а също така и искри причинени от електростатичен разряд. Избягвайте късите съединения. Никога не свързвайте положителния извод към отрицателния извод на същата батерия, защото това ще причини късо съединение. Късото съединение може да причини изгаряния, пожар или експлозия на батерията. Почиствайте само с влажна кърпа и носете подходящо облекло. Сухата почистваща кърпа може да се зареди електростатично и да възпроизведе искри.

12. Опасност от корозия: Киселината в батерията е силно разяждаща. Киселината може да причини изгаряния и слепота. При нормални условия на работа не трябва да има контакт с електролита (разредена сярна киселина). Носете защитни ръкавици и очила. Не накланяйте батерията, позволявайки изтичане на киселина през отворите на предпазните клапани.

13. Внимание: Корпуса на батерията става чуплив с течение на времето и затова: Не излагайте батериите на директна слънчева светлина. Разредените батерии могат да замръзнат, затова ги съхранявайте на място, където са защитени от замръзване. Опасно е да използвате инструменти като чукове върху изводите на батерията при свързването на кабели. Никога не трийте със суха кърпа върху корпуса на батерията. Това може да произведе искри поради електростатични разряди и може да причини експлозия.

14. Първа помощ: Капки киселина, попаднали в контакт с очите трябва да бъдат измити в продължение на няколко минути с чиста вода. След това се консултирайте незабавно с лекар. Капки киселина върху кожата или дрехите трябва да бъдат незабавно неутрализирани посредством киселинен неутрализатор или сапунена пяна, и измийтe обилно с вода. Ако погълнете киселина, изпийте голямо количество вода и незабавно се консултирайте с лекар.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар