Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с водоструйка

I.Общи положения.

С водоструйка могат да работят само лица над 18 г.:

 • преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност ;
 • преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по н астоящата инструкция;
 • медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
 • запознати с устройството, правилната и безопасна работа и мерките за безопасност ;
 • с необходимите лични предпазни средства :
  а) работно облекло;
  б) работни обувки с подметки срещу подхлъзване;
  в) защитни ръкавици;
  г) защитни очила.

II. Преди да започне работа с водоструйка работникът е длъжен:

 1. Да постави водоструйката в работно положение съгласно изискванията на производителя.
 2. Да се увери, че до машината има постоянен достъп на вода. Работа без вода може да доведе до сериозни увреждания на машината.
 3. Ел.захранването на водоструйката да се извърши от квалифициран ел.техник или лице обучено за тази цел. Машината трябва да бъде свързана към заземен контакт за ел.захранване, контролиран от електрически предпазител, като защита от претоварване на системата. В случай, че се използва удължител, щепсела и контакта следва да бъдат влагоустойчиви.
 4. Да се увери, че електрическият кабел е здрав и добре изолиран и оборудването е в добро състояние.
 5. Да се увери, че хора, животни и други не могат да бъдат засегнати от отхвръкнали изпод водната струя камъчета, бучки пръст и др.

III. Основни изисквания и правила за работа:

 1. Отворете напълно крана на водата, за да захраните машината. Дръпнете спусъка на пистолета за няколко секунди. По този начин въздуха вътре в маркуча ще бъде избутан навън. Оставете дръпнат спусъка и натиснете бутона в центъра на машината, за да стартирате електрическия мотор.
 2. Когато използвате машината за първи път, трябва да я оставите да работи в продължение на няколко минути без дюзата, така че въздуха и евентуални други примеси да се изхвърлят навън, след което можете да поставите дюзата.
 3. Машината е проектирана стандартно за употреба на препарат. Уверете се, че препарата, който използвате е биоразградим и е съобразен с националното законодателство - не съдържа химикали или корозивни вещества. Чрез въртене накрайника на дюзата регулирате потока и количеството препарата.
 4. По време на работа не допускайте странични лица в радиус от 10 метра от водоструйката.
 5. Внимавайте за отхвръкнали камъчета, бучки пръст и др.. Винаги носете защитни очила.
 6. Наблюдаващи или помощници трябва да спазват дистанция не по-малко от 10м. Спрете машината веднага, ако някой приближи. Никога не работете с водоструйката без да проверите дали няма някой наблизо или зад вас.
 7. Маркучите, аксесоарите и фитингите са много важни части за безопасността на машината. Използвайте само маркучи, аксесоари и принадлежности, препоръчани от производителя.
 8. След приключване на работата, изключете бутона за стартиране и с помощта на пистолета освободете остатъчното налягане в маркучите.
 9. След приключване работата с водоструйката я съхранете на хладно и сухо място, защитено от лоши атмосферни условия.

IV. Забранено е:

 1. Дърпането на електрическия кабел, за да изключите щепсела, за да се избегне възможността от нарушаване на изолацията и получаване на ел. дъга.
 2. Дърпането на маркуча, за да преместите машината, за да се избегне скъсването му.
 3. Поставянето на ръцете на пътя на водната струя.
 4. Използването на водоструйката под открито небе при валеж на дъжд и сняг, за да не се застраши правилното ѝ функциониране.
 5. Използването на водоструйката при минусови температури, за да се избегне възможно замръзване.
 6. Използването на водоструйката при повреди в ел.захранващия кабел или на други части. Ел.кабел с повредена изолация да се замени с нов от квалифициран ел.техник.
 7. Извършването на каквито и да е операции по поддръжка с включена в ел.захранването водоструйка. Преди операциите по поддръжка извадете щепсела на водоструйката от контакта.
 8. Насочването на водната струя под налягане към хора, електрическо оборудване и към самата машина.
 9. Използването на нефилтрираната вода и корозивни химикали представляващи опасност. Винаги използвайте чиста и филтрирана вода.
 10. Накланянето на водоструйката (с пълен резервоар) с повече от предписаното в инструкцията на производителя.
 11. Използването на не в лагозащитени удължители и разклонители. В работната среда има вода и влага, ето защо двата елемента могат да предизвикат късо съединение на електрическата система.
 12. Оставянето на водоструйката без надзор на работното място.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ