Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа на тракторист-горска техника

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа!
Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

І. Общи изисквания за безопасност.

1. До управлението и обслужването на трактор на сечище, се допускат само лица, навършили 18 години, преминали първоначален медицински преглед и притежаващи необходимата правоспособност. Тракторисъс е длъжен да носи със себе си документа за правоспособност.
2. Всеки работник е длъжен да премине начален инструктаж, което се удостоверява с подпис в дневника за начален инструктаж.
3. Преди допускане до самостоятелна работа, всеки работещ преминава обучение на работното място под ръководството на опитен тракторист. След приключване на обучението се провежда изпит за проверка на знанията, което се оформя с протокол.
4. Трактористът преминава периодичен инструктаж не по-рядко от един път на три месеца.
5. На тракторста се зачислява определен трактор, като допускането му до работа става с разрешението на прекия ръководител.
6. Трактористът е длъжен да бъде със специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства-защитна каска.
7. Трактористът е длъжен да спазва изискванията за защита на околната среда и противопожарна защита. Излизането на трактора от гората извън чертите на прокараната просека са забранява.
8. Паленето на огън и пушенето се разрешава само на определените за целта места, но не по-близо от 50 метра от гората и складираниядървен материал.
9. При работа през студения период на годината трактористът трябва да ползва мястото за затопляне.
10. Трактористът е длъжен да знае:
• правилата за движение по пътя;
• устройството и предназначението на всички механизми на трактора;
• реда за проверка на годността за работа на теглещите въжета;
• инструкциите по безопасност на труда;
• установените правила за сигнализация между работещите;
• знаците и средства, ограничаващи достъпа на транспортни средства и хора до сечището;
• правилата за движение и транспортиране на дървесина по пресечена местност;
• начините за оказване на първа долекарска помощ.
11. Добивът и извозването на дървесина при неподготвена просека се забранява. За подготвена се счита просека с ширина не по-малка от 5 м, а при стръмни участъци- не по-малка от 7 м, на която са :
• събрани дървета и клони;
• ниско отрязани дънери на нивото на земята;
• запълнени ями и коловози.
12. Тракторист, забелязал неизправност по трактора, оборудването, приспособленията и при нарушения на изискванията по безопасност, е длъжен да прекрати работа и незабавно да съобщи за това на механика или прекия ръководител, както и да не започва работа, докато не се отстранят всички неизправности и нарушения.
13. Трактористът не трябва да започва работа в следните случаи на нарушения на изискванията за безопасност:
• при неизправности и дефекти по оборудването на трактора, указани в инструкциите на завода –производител, които не допускат неговата експлоатация;
• при наклон на местността, превишаващ указания в инструкцията на завода-производител;
• при неподготвен път за движение на трактора
14. Не се разрешава допускането до сечището на лица в нетрезво състояние.
15. Добивът и извозването на дървесина през нощта е забранено!

ІІ. Изисквания за безопасност преди започване на работа

Преди започване на работа трактористът е длъжен:
1. Да получи задачите за деня, както и точни и конкретни указания за нейното безопасно изпълнение.
2.Да се запознае с условията и мястото за добив , складиране и извозване на дървесината.
3.Да бъде със специално работно облекло, обувки и ЛПС.
4.Да се убеди в изправността на всички механизми и възли на трактора.
5.Преди запалване на двигателя:
• да се убеди в това, че лостът за скоростите и лостът за включване на лебедката са в неутрално положение;
• да огледа всички механизми и възли на трактора и лебедката;
• да провери надеждността на закрепване на възлите по ходовата част, лебедката и др. части;
• да провери изправността при работа на фара, звуковата сигнализация, спирачката на лебедката и бордовата фрикционна спирачка;
• да провери акумулаторната батерия;
• съвместно със сапанджията да провери състоянието на сапаните.
6.При запалването на пусковия двигател се забранява навиването на ръката на пусковото въже.
7.Отварянето на капачката на съда с гориво-смазочни материали се разрешава само с помощта на ключове. Забранява се отварянето на капачката чрез удар с лост, чук, тесла или др. метални предмети.
8.Забранява се на тракториста да ползва открит огън за размразяването на възлите на машината.
9.Забранява се на тракториста да работи с машината при наличие на течове от горивна, смазочна или охлаждаща система на машината.
10.След запалването на двигателя, трактористът е длъжен да изпробва на празен ход, на място изправността на действие на всички механизми.
11.Преди тръгване на трактора, трактористът е длъжен:
• да затвори вратата на кабината;
• да се убеди в отсъствието на странични предмети под веригите на трактора;
• да се убеди в отсъствието на хора в близост до трактора;
• да огледа пътя за придвижване и да подаде предупредителен звуков сигнал.

ІІІ.Изисквания за безопасност по време на работа

1.При движението на трактора, трактористът е длъжен:
• да следи за това-предпазната решетка да се намира в транспортно положение;
• завиването на трактора да става на място, където липсват пънове и други препятствия;
• при преодоляване на препятствия, тракторът трябва да се движи на първа скорост, а преминаването през съборени дървета да става под прав ъгъл, през канавка и ров- под ъгъл 15- 20 ;
• при преминаване по мостове или други изкуствени съоръжение, да се ръководи от надписите и пътните знаци, касаещи товароносимостта на моста или съоръжението.
2. Навлизането на трактора в радиус от 50 м. от мястото на рязане или сечене на дървета, се забранява, с изключение на случаите, когато мотористът се явява прикачвач и между тракториста и моториста има двустранна сигнализация. В тези случаи трактористът задължително оставя трактора в границите на опасната зона, подава на моториста сигнал и единствено след получаване на разрешителен сигнал от моториста, навлиза в опасната зона на рязане към мястото на складиране на дървесината.
3. За подготовка на извозването, трактористът е длъжен да пусне решетката, да върне трактора назад докато решетката опре и да спре трактора. Преди пускане на решетката работещият е длъжен да се убеди, че в близост няма хора.
4. След получаване на сигнал от прикачвача, трактористът е длъжен да разположи трактора така, че надлъжната ос на трактора да съвпадне с направлението на движение на купчината.
5. Преди началото на движение на трактора, натоварен с дървесина, трактористът е длъжен да изключи лебедката, да затегне спирачката на барабана. Движението на трактора с дървесина при неизключена лебедка и незатегнат спирачен барабан се забранява.
6. При извозване на дървесина на големи купчини, трактористът е длъжен:
• да изравни предпазния щит или навесната система на булдозера или трактора;
• да товари камарата с изравнени рамена;
• да прави камарите така, че при повдигането, натискането или подреждането й да бъде уравновесена.
7. При извършване на работи по преместване на дървесина, трактористът е длъжен:
• да пристъпи към работа само по сигнал на прикачвача.
• Да премества товара единствено при отсъствие на хора в работната зона за товарене;
• Да повдига камара с маса, непревишаваща допустимите норми. Допустимите норми зависят от марката на трактора, метода за повдигане, броя операции и други параметри, произтичащи от местните условия. На устройството е необходимо да има табела с указаната максимално допустима товароподемност;
• Повдигането или отпускането на камарата при товарене да става плавно, без тласъци.
8. На трактористът се забранява:
• Работата с трактор с необорудвана кабина или с неоградено задно стъкло, както и с неизправен звуков сигнал;
• Да прави почистване и смазване на механизми при работещ двигател, а така също да се стои на гъсеницата или колело на трактора;
• При спиране на работа да се оставя двигателя включен;
• Тръгването на трактора от място, а също и включването на лебедката без подаден сигнал и без да се е убедил в това, че прикачвача се намира на безопасно място;
• Превозването на странични хора в кабината на трактора;
• Да се предава по време на работа управлението на трактора на други лица;
• Да се превключва скоростите при движение на трактора по наклон;
• По време на движение на трактора да се отваря вратата или да се показва през страничното стъкло.
9. Движението на колесен трактор нагоре по склан се допуска само при наклон не по-голям от 7 , спускането през сухия период на годината-при наклон не по-голям от 17 , а през зимата и през дъждовния летен сезон-не по-голям от 13 .
10. Забранява се работата при гъста мъгла /видимост не по-малка от 50 м./, скорост на вятъра не по-голяма от 11,5 м/С, бури, проливни дъждове и виелици.

ІV. Изисквания за безопасност при аварийни ситуации

1. При възникване на аварййна ситуация или такава, при която има вероятност за злополука, трактористът трябва незабавно да подаде авариен сигнал, да прекрати работа и да уведоми ръководството за обстановката.
2. В случай на спиране на трактора на склон, трактористът е длъжен да дръпне спирачката до отказ и да я застопори.
3. При разместване или разпиляване на камарата с дървесина, трактористът е длъжен незабавно да спре трактора и да отстрани проблема.
4. В случай на неизправност на в звуковата сигнализация по време на работа, трактористът е длъжен незабано да спре работа и да не продължава преди отстраняване на неизправността.
5. При нещастен случай, трактористът подава звуков сигнал, поставя скоростния лост в неутрално положение, задейства спирачката, изключва двигателя и пристъпва към оказване на първа долекарска помощ. При необходимост вика лекар и спешна помощ.

V. Изисквания за безопасност след приключване на работа

1. След приключване на работа, трактористът е длъжен:
• Да почисти трактора от отпадъци;
• Да остави трактора на определеното място;
• Да постави скоростния лост в неутрално положение и да задейства спирачката до отказ;
• Да изключи двигателя;
• Да прекрати подаването на гориво;
• Да вземе мерки, недопускащи възможността за пускане на двигателя на трактора от странични лица;
• При минусови температури на въздуха да източи водата от радиатора и да остави двигателя да поработи на място без вода 2-3 минути;
• Да проведе профилактичен преглед и ремонт на трактора;
• Да смаже, съгласно инструкциите на завода-производител, механизмите на трактора, надеждно да затвори и да почисти смазочни материали, а почистващите материали да изхвърли в специален съд;
• Да затвори плътно кабината на трактора.
2. За всички неизправности, открити при работаи оглед на трактора, неспазване на инструкциите по безопасност на труда, предпоставки за възникване на аварийни ситуации, нарушение на изискванията за противопожарна безопасност и замърсяване на околната среда, трактористът е длъжен да уведоми механика или прекия ръководител за предприемане на съответни дейстия по отстраняването им.
3. Да съблече и прибере в определените за целта места работно облекло, обувки и лични предпазни средства.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ