Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е споделена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с шмиргел

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. С шмиргел могат да работят само лица над 18 г.:

 • преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност,
 • преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
 • медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
 • с необходимите лични предпазни средства :
  а). кепе (боне) за прибиране на косите;
  б). закопчано и добре прибрано към тялото работно облекло;.
  в). подходящи обувки за краката.

2. Точилният станок (шмиргелът) трябва да отговаря на следните изисквания:
а) да бъде правилно установен (монтиран) към пода, за да не вибрира;
б) абразивниге дискове да са оградени със специален кожух направен от дебела стоманена ламарина, на който се оставя отвор необходим за работа. Не се допуска кожух изработен от чугун;
в) отпред, пред всеки абразивен диск да има здраво закрепена упорна стойка за заточване, която да може да се приближава и отдалечава към диска. Разстоянието между диска и упорната стойка да се оставя не по-голямо от 2-Змм. Работната плоскосг на стойката да е хоризонтална, да съвпада с хоризонталната ос на шмиргеловия диск или да е над нея, но не по-вече от 10мм ;
г) В горната част на кожуха да има монтирана предпазна козирка (планка) с възможност за изместване (приближаване и отдалечаване) към абразивния диск. Разстоянието между предпазната козирка и диска да бъде - 3 мм. ;
д), да има предпазен екран за всеки (или общ за двата) абразивен диск с блокировка на пусковото устройство.

3. Абразивните дискове на станока да се монтират само от специално обучено и натоварено със заповед лице, което да съблюдава и спазва следните изисквания и условия:
а) преди монтажа на диска (абразивната шайба), да бъде прегледан внимателно, проверен за отсъствие на пукнатини и деформации;
б) проверява дали оборотите (периферната скорост) отбелязани на етикета поставен на шайбата, отговарят за оборотите на шмиргела. Те не трябва да бъдат по-малки от тези на шмиргела. Шайба без етикет не трябва да се монтира;
в) шайбата(диска) се закрепва към вала на шмиргела, без да се набива плътно, чрез два фланеца, които я притискат странично. Между фланците и шайбата трябва да се поставят подложки от еластичен материал (картон, гума, гьон) с дебелина от 0,5 до 2 мм. Затягането на гайката при закрепването трябва да се прави със стандартен гаечен ключ, без удари с чук ;
г) Оста, лагерите и шайбите трябва да бъдат добре центровани за осигуряване плавна работа при шмиргеловане;
д) Новомонтираната шайба след монтажа трябва да бъде изпитана на празен ход в продължение най-малко на 5 минути, при поставен предпазен кожух. При това около шмиргела не трябва да има работници, за да не пострадат при евентуално разкъсване на шайбата.

4. Шмиргелът да има резервоарче с вода, която да се ползва за охлаждане на заточвания инструмент.

5. Шмиргела да има местно електрическо осветление.

II. Преди да започне работа на шмиргел работникът е длъжен:

 1. Да прибере плътно към тялото си работното облекло;
 2. Да постави необходимите лични предпазни средства.

III. Основни изисквания и правила за работа:

 1. При пускане на шмиргела работникът да стои встрани докато диска получи нормалните си за работа обороти;
 2. През време на работа обработваемият предмет да не се натиска силно към абразивния диск;
 3. Шмиргеловите шайби да се използват точно по предназначението си, според инструментите, които се заточват и материалите, които се зачистват;
 4. При забелязване на неизправности работата с шмиргела да се спре;
 5. След приключване на работа работното място трябва да бъде почистено и подредено.

IV. Забранено е:

 1. Да се работи с абразивен диск при обороти (периферна скорост) над допустимите, т.е. тези отбелязани върху етикета.
 2. Да се работи на шмиргел, който има монтирана абразивна шайба само от едната страна.
 3. Да се работи на шмиргел, когато има биене на абразивните дискове.
 4. Да се работи на шмиргел без предпазни очила, ако предпазният екран е счупен.
 5. Да се извършва заточване или обработване на детайли, странично върху абразивния диск.
 6. Да се работи с абразивни дискове, чийто ръбове по външния диаметър са зачупени.
 7. Да се работи на шмиргел с износен абразивен диск.
 8. В близост до шмиргелите да има лесно запалими материали (разредители, бензин, нафта и др.).
 9. Да се работи на шмиргелов апарат при лоша (недосгатьчна) осветеност.
 10. Да се работи на шмиргел, който е технически неизправен, електромеханично не обезопасен или не отговаря поне на едно от горепосочените изисквания.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар