Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с металорежеща машина - фреза

Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува БЕЗПЛАТНО във вида, в който е предоставена.

І. ЦЕЛ

Целта на инструкцията е да запознае работещите с изискванията за безопасна работа, предотвратяване на трудови злополуки и аварии.

ІІ. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

Отговорност за спазване на инструкцията носят: работниците, производствените ръководители и длъжностните лица имащи отношение към нея.

ІІІ. ОПИСАНИЕ

1. До работа на МЕТАЛОРЕЖЕЩА МАШИНА – ФРЕЗА се допускат лица, които предварително са обучени, запознати с настоящата инструкция и знанията им са проверени, като преминават и периодичен инструктаж.

2. Преди започване на работа, работникът е длъжен да провери:
2.1 за наличието и изправността на всички предпазни устройства, аварийни стопове и блокировки;
2.2 изправността и действието на механизмите на фрезата, като я включи на празен ход;
2.3 наличието и изправността на заземяването на електрозадвижването.

3. Забранява се:
3.1 работата на фрезата с липсващи или неизправни предпазни устройства, аварийни стопове и блокировки;
3.2 почистването, смазването, настройката и ремонтирането на която и да е част на фрезата по време на движение;
3.3 ползването на фрезата, ако защитите и устройствата за безопасност са разглобени за осъществяване на дейности по поддръжка;
3.4 оставянето на фрезата под напрежение след приключване на работната смяна.
3.5 достъпа до фрезата на външни лица и лица употребили напитки с алкохолно съдържание и/или други упойващи вещества и не са в оптимално психо-физическо състояние.

4. Ръкохватките за ръчно придвижване на работните органи се осигуряват да не се въртят при включено автоматично подаване.

5. При работа с надлъжно подаване на масата, фрезистът трябва да затяга добре плъзгачите на напречните и вертикалните направляващи, за да се повиши стабилността на машината.

6. При поставяне на режещия инструмент, да се провери за пукнатини по него и да се осигури правилното му поставяне.

7. Ключовете за затягане на режещи инструменти, които имат конусна опашка, да се свалят преди пускане на машината в ход.

8. През време на работа да се ползват предпазни екрани или очила, когато има силно изхвърляне на стружките и при заточване на режещи инструменти.

9. Почистването да се извършва с малки метлички, четки и други подобни. Забранено е почистването да става с ръка.

10.При работа с тежки обработваеми детайли над 16 кг. да се ползват подемни устройства или помощта на друго лице.

11.Измерването на размери по обработваемия детайл да се извършва само след окончателното спиране движението на машината.

12. Забранена е работата с неизправни и лошо заточени режещи инструменти.

13. Не се допуска работа с режещи инструменти с недоброкачествено припоени твърдосплавни пластини.

14. Всички приспособления – патронници, стиски и други за установяване на обработваните детайли (заготовки) да осигуряват здраво закрепване, сигурно и точно установяване.

15. Да се работи със здраво и добре прибрано облекло. Да се предпазват дрехите и ръцете от увличане и нараняване.

16. Забранено е при работа обработваемия детайл да се придържа с ръка.

17. Охлаждането на режещия инструмент да не се извършва с намокрени конци.

18. Готовите детайли (както и подлежащите на обработка) да не се разхвърлят около фрезата, а да се подреждат така, че да не пречат на работата.

19.Да не се работи с ръкавици на фрезата. Допуска се изключение само тогава, когато се прави смяна на режещия инструмент и то при спряна машина.

20.Работещият на фреза е длъжен да затяга и центрова добре обработвания детайл и инструмент. След като се убеди в сигурността на закрепването да пуска в ход машината.

21.Работещият на фреза е длъжен да работи с безопасна скорост на режещия инструмент съобразно материала, големината и формата на обработващия детайл.

22.При обработването на детайла работещият на фреза трябва да стои на безопасно разстояние в страни от зоната на хвърчащите стружки.

23.Работещият на фреза трябва да приближава и отдалечава тръбопровода подаващ охлаждащата течност на обработваемия детайл така, че ръката му да не попада в работната зона на режещия инструмент и движещите се части на машината.

24.Работната зона да е осветена добре, за да се наблюдават детайлите и деленията на контролно-измервателните уреди и инструменти без да е необходимо навеждането на работещия над фрезата.

25.Задължително е ползването на ограждения или/и други защитни съоръжения при всички случаи при които има опасност да бъде наранен работещият на фрезата или други работници в зоната.

27.За предпазване очите от летящи твърди частици и пръски от охлаждащата течност, задължително да се ползва предпазен екран или друго защитно средство

28.За осигуряване безопасна работа с машината, инструментите и съоръженията, работещият на фреза е длъжен да полага грижи за опазването им и тяхното правилно използване.

29.Вниманието на работника да бъде съсредоточено към работата, да не се отвлича от странични дейности.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар