Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с антифриз

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С антифриз могат да работят само лица над 18 г.:

 • преминали начално обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност,
 • преминали инструктаж на работното място съгласно Наредба № РД 07 2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ДВ,бр.102 от 2009г./ включително и по настоящата инструкция;
 • медицински освидетелствувани, че могат да изпълняват този вид дейност;
 • с необходимите лични предпазни средства:
  а) работно облекло;
  б) защитни ръкавици;

II. Антифризът да се съхранява в чисти, добре затворени и укрепени съдове и в проветриви помещения, като не се излага на пряка слънчева светлина.

III. Антифризът да се налива в съда 5- 8 см под пробката.

IV. ЗАБРАНЕНО Е:

 1. Засмукване на антифриз с уста посредством маркуч или тръбички.
 2. Съхранението на други течности в съдове, в които е имало антифриз, ако същите не са основно почистени. Върху съдовете с антифриз да има надпис с едър шрифт: "ОТРОВНО!”
 3. При работа с антифриз да се яде, пие и пуши;
 4. Замърсяването на водоизточници, водни басейни и отточни води .

V. СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ

S25 – Да се избягва контакт с очите.
S26 - При контакт с очите незабавно изплакнете с много вода. в продължение на не по-малко от 15 минути . По възможност, отстранете контактните лещи, ако използвате такива и продължете изплакването. При наличие на постоянни симптоми потърсете медицинска помощ от лекар офталмолог.

При контакт с кожата - След работа с антифриз задължително да се измиват ръцете. Веднага свалете замърсеното облекло, ръчен часовник, бижута. Измийте засегната кожа обилно с вода. Изперете дрехите и почистете обувките преди повторна употреба.

Вдишване - Изведете пострадалия веднага на чист въздух и направете изкуствено дишане при необходимост.

Поглъщане - При поглъщане на антифриз да се предизвика веднага повръщане, да се промие стомаха с вода и сода за пиене и да се потърси лекарска помощ !

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар