Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при извършване на бетонови работи

Права и задължения на техническия ръководител:

• Преди започване на бетонирането да направи преглед на изправността на скелетата, работните платформи и транспортните пътеки, които ще бъдат използвани по време на полагането на бетона, както и на осветлението на работните места и на другите временни съоръжения;
• При установяване на неизправност на съоръженията и машините при бетонирането да разпореди спиране на работата.

Правоспособност

Инсталациите, използвани при полагане на бетон да се обслужват само от оператори, преминали съответното обучение за работа с тях.
Работещите, обслужващи бетон-помпата да са правоспособни за работа с нея.

Мерки за безопасност

 1. Полагането на бетона да започва след приемането на кофража и армировката по съответния нормативен ред.
 2. Полагането и вибрирането на бетонната смес в самостоятелни стоящи конструктивни елементи и в дълбоки фундаменти да се извършва от обезопасени работни площадки с плътен под и с парапет с бордова лента, средно и главно перило за ръцете.
 3. Скелетата, по които се превозва бетон към отделно разположени греди и колони, да са с плътен под с ширина не по-малка от 1,2 м и да са оградени с парапет с най-малко средно и главно перило за ръцете и бордова лента.
 4. При полагане на бетонова смес с бетон-помпа и липса на пряк визуален контакт между машиниста и работещия, полагащ бетона, да се използва сигналист.
 5. Зоната на обслужване на бетон-помпата е 10 м и е зона с ограничен достъп, която се означава със знаци “Забранен достъп на външни лица”. В тази зона е забранен достъпът на лица, които не са свързани с нейното обслужване.
 6. При полагане на бетон с бетон-помпа преместването на стрелата от един участък на друг да се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа.
 7. При полагането на бетон с бетон-помпа налягането да се контролира чрез манометъра и да не са допуска превишаване на допустимото налягане.
 8. Бетонопроводът задължително да се изпразва и почиства при всяко прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 мин.
 9. Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както и отстраняването на остатъчен бетон по тях, да се извършват само след намаляване на налягането им до стойностите на атмосферното.
 10. По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух да се определи опасна зона с ограничен достъп около съоръженията, като работещите, незаети в операциите по изпитването, не се допускат на разстояние по-малко от 10,0 м от тях.
 11. Придвижването на хора и транспортни колички по прясно излят бетон да става по специално изградени, стабилно поставени върху подложки пътеки от дърво или друг подходящ материал.
 12. При транспортиране на бетонова смес с ръчни колички с едно колело допустимият наклон на пътеките е до 4% при изкачване и до 12% при спускане. За колички с две колела, за изкачване и спускане, наклонът на пътеката да е по-малък от 3%. Големината на товара за съответния наклон да се определя съгласно оценката на риска.
 13. Дървените пътеки, по които се извършва транспортирането на бетоновата смес, да са достатъчно здрави, да не се огъват и да нямат остри завои и стъпала. Те не трябва да стъпват директно върху направената армировка.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар