Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция е изготвена и споделена от колега 

Инструкция за безопасна работа с бензинова трамбовка тип "Пачи крак"

1. ЦЕЛ: Работната инструкция регламентира реда, отговорностите и пълномощията на персонала за задължително спазване на правилата за безопасност и здраве при работа с бензинова трамбовка в дружеството.

2. ОБХВАТ: Работната инструкция обхваща всички дейности и свързаните с тях опасности/рискове за работниците при работа с бензинова трамбовка в дружеството.

3. ПОЗОВАВАНЕ: Работната инструкция се позовава на :
3.1. OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements.
3.2. Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

4. ТЕРМИНИ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ: За целите на настоящата работна инструкция сa използвани термините, определенията и съкращенията, дадени в:
4.1. OHSAS 18001:2007 - Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements.
4.2. Бензинова трамбовка - използва се за уплътняване на земна маса, чакъл, баластра и инертни материали.

5. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ:
5.1. Техническият ръководител носи отговорност за спазване изискванията на настоящата работна инструкция.
5.2. Управителя е длъжен да осигури на работниците специално работно облекло и лични предпазни средства.
5.3. Отговорник БЗР контролира спазването изискванията на настоящата работна инструкция.

6. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:
6.1. Права и задължения на Техническият ръководител.
6.1.1. Дава указания и нареждане за уплътняване на земна маса, чакъл, баластра и инертни материали с бензиновата трамбовка.
6.1.2. Да не допуска до работа лица употребили алкохолни напитки или наркотици, непреминали инструктаж и които не са навършили 18 години.
6.1.3. Проверява за препятствия на работното място и в областта на движение, здравината на пода, наличието на защитни съоръжения към улицата, възможността за осигуряване на бърза помощ при нещастен случай.
6.1.4. Има право да спре работата с бензиновия фугорез при неспазване изискванията на настоящата работна инструкция.
6.2. Правоспособност.

До работа с бензиновия фугорез се допускат само работници които притежават валидно свидетелство за правоспособност за машинист на пътно-строителни машини и са инструктирани за работа с фугорези.

6.3. Изисквания за безопасност и здраве при работа.

6.3.1. По време на работа трябва да се носят винаги специално работно облекло и лични предпазни средства. Не се препоръчва носенето на широки дрехи в близост до машината, тъй като има опасност да се закачат. Ако сте с дълга коса я приберете за да не бъдете завлечени от машината.

6.3.2. Преди да стартирате машината:
- заредете с гориво.
- проверете маслото.
- отворете горивния клапан.
- затворете дроселния клапан в случай, че двигателя е студен. Ако двигателят е загрят или околната температура е висока го оставете наполовина отворен или го отворете напълно.
- превключете превключвателя на позиция "1".

6.3.3. Стартиране на двигателя:
- хванете дръжката на ръчния стартер и дръпнете леко докато съпротивлението спре. Върнете бавно стартера, след което го дръпнете рязко няколко пъти докато двигателя запали.
- оставете двигателя да поработи на празен ход.
Забележка: В никакъв случай не увеличавайте оборотите преди двигателя да е загрял.

6.3.4. Стартиране на машината:
6.3.4.1. Преди да стартирате машината се уверете, че:
- ръкохватките са сухи и по тях няма грес или масло.
- машината няма видими повреди.
- предпазителите на машината са си по местата.
- контролните лостчета са на позиция „neutral.
6.3.4.2. Хванете ръкохватката с две ръце. Увеличете постепенно скоростта като премествате лоста за да увеличите оборотите, без да пускате ръкохватката.

6.3.5. Спиране на машината и изключване на двигателя:
- плавно намалете оборотите на двигателя с лоста за газта;
- Веднага след като вибрацията спре, изключете двигателя;
- Поставете превключвателя на позиция „0";
- Затворете горивния клапан.

6.3.5. Управление на хода на машината:
- при увеличаване на оборотите се включва автоматично вибриращата функция и това води до увличане на машината напред. Дръжте винаги здраво машината с две ръце!
- при нужда от завой намалете оборотите с лоста за газта и машината ще забави своя ход пропорционално на оборотите на двигателя. С намалени обороти лесно се маневрира посредством ръкохватката. Чрез намаляване на оборотите до празен ход машината напълно спира своето движение, като преминава в покой, без двигателя да е изключен.

6.3.6. Работа с машината:
- оператора е длъжен да не допуска хора в близост до машината и да обезопаси работния си периметър.
- пазете краката си далеч от машината.
- не работете с машината в условие на лоша вентилация - има риск от натравяне с въглероден диоксид.
- използвайте машината само по предназначение.
- когато работите близо до края на обработвания терен бъдете особено внимателни. Не допускайте работната повърхност да излиза извън ръба на обработвания терен, особено в случаите когато е на по-високо равнище.
- уверете се, че знаете как да я спрете в случай на авария.
- при работа под наклон работете с повишено внимание - винаги движете машината в права линия - надолу и нагоре по наклона. Стойте на безопасно разстояние и се пазете от машината.
- по време на работа двигателя и ауспуха се нагряват до висока температура - не ги пипайте!
- при спиране - разположете машината на равен терен. Преди да оставите машината изключете двигателя.

6.3.7. При пренясяне на машината с кран в никакъв случай не стойте под или непосредствено до машината. Използвайте само маркираните точки за повдигане. Уверете се, че повдигащото устройство е в състояние да понесе товара на машината.

6.3.8. Поддръжката на машината се извършва само от компетентно лице. Не предприемайте ремонтна или дейност по подръжката в случай, че машината работи или е в движение.

6.3.9. Ежедневна поддръжка на машината:
- проверете нивото на горивото и при необходимост презаредете.
- проверете моторното масло и при необходимост допълнете.
- всеки път след работа почиствайте добре трамбовката - използвайте струя под налягане, като избягвате по-деликатните части на двигателя.
- проверявайте редовно състоянието на болтовете и гайките - при необходимост ги затегнете.
- правете редовна проверка на жилата за износване. Следете дали са коректно свързани.

6.4. Безопасна работа с двигателя с вътрешно горене.

6.4.1. Горивото има ниска точка на възпламеняемост и може да бъде изключително взривоопасно при определени обстоятелства. Не пушете в близост до работната област. Уверете се, че вентилацията в района е добра.

6.4.2. Дръжте на страна от машината източници на топлина или искри, когато боравите с горивото. Оставете двигателя да изстине преди да презаредите. Добре е презареждането да се усъществява поне на 3 метра от работната област. Не допускайте горивото или маслото да се разлеят по земята. Пазете се от контакт с кожата. Внимателно отворете капака на резервоара за да освободите налягането. Не препълвайте резервоара. Проверявайте редовно за изтичане на гориво или масло.

6.4.3. Обърнете внимание на плътното прилягане на капачката на резервоара.

6.4.4. При транспортиране на по-големи разстояния, резервоарът на двигателя трябва да се изпразни докрай.

6.5. Лични предпазни средства:
- При работа с машината оператора е длъжен да носи сигнално работно облекло (прилепнало по тялото), противоплъзгащи обувки, предпазна каска, антифон, виброизолиращи ръкавици и предпазни очила.
- При наличие на прашен въздух оператора трябва да използва предпазна маска.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар