Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Публикува се за безплатен достъп във вида, в който е била предоставена. Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с банциг

1. Работа, която включва риск за безопасността и здравето, се възлага само на работещи, които имат необходимата квалификация и умения, и се изпълнява в съответствие с дадените указания и писмените инструкции на работодателя.

2. На работни места, където съществува риск за безопасността и здравето на работещите, се допуска присъствието само на оправомощени лица.

3. Преди пускане в действие на машината се прави оглед и проверка на нейната изправност.

4. Обработването на детайли се извършва след достигане на номиналната честота на въртене на работния орган.

5. Винтовите съединения на машината и приспособленията, се осигуряват срещу самоотвиване и периодично се следи за сигурното им затягане.

6. Когато е необходимо за осигуряване на безопасността и здравето при работа, обработваните детайли се закрепват устойчиво.

7. Когато приспособлението, детайлът или обработващият инструмент не са закрепени безопасно, машината не се пуска в действие.

8. При подмяна на лентовия трион се използват приспособления, изключващи възможността от произволно падане на лентата.

9. Движещите се части на банциг-машината се обезопасяват със защитни прегради.

10. Лентовият трион се огражда с кутия, като се оставя свободна само работната й част между масата и лентоводителя.

11. Платното на лентовия трион да няма подгънат заден ръб и корозирали участъци.

12. При криволинейно рязане широчината на лентовия трион да съответства на радиуса на кривината така, че лентата свободно да се измества в обработвания профил.

13. При пукнатини в платното на лентовия трион с дължина, по-голяма от 15 % от широчината на платното, пукнатините се изрязват и краищата на лентата се запояват. При дължина на пукнатината, по-малка от 15 % от широчината на платното, в дъното на пукнатината се пробива отвор с диаметър 2 - 2,5 mm.

14. Използване на лентови триони с два последователни счупени зъба не се допуска.

15. Запояването на краищата на лентовия трион осигурява необходимата якост. Местата на запояване след зачистване не са по-дебели от самото платно.

16. При обработване на къси детайли се употребява тласкач за подаване.
• Обработването на къси детайли се съобразява с наличие на пукнатини и гнилоти.
• Обработване на детайли, покрити с лед, не се допуска.
• При обработване на детайли с криволинеен профил се употребяват подходящи шаблони.

17. При работа на блок-банциг не се допуска:
• захващане на трупа към вагонетката на блокбанцига само с една скоба;
• при разбичване трупът да се държи с ръце;
• наличие на работещи на вагонетката.

18. Устройството за задвижване на вагонетката на блок-банцига е изпълнено така, че да изключва възможността от самопроизволно включване на вагонетката.

19. Банциг-машините се осигуряват с приспособления за почистване на лентоводните колела от стърготини.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай

Вашият коментар