Инструкция за безопасна експлоатация на автоклав стерилизатор

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Автоклавът е предвиден за употреба в медицинската сфера, например в общите лекарски и стоматологични кабинети. Съгласно EN 13060 при този автоклав става дума за парен стерилизатор с цикли от типа B. Той е предназначен за стерилизиране на опаковани или неопаковани, например по-големи количества инструменти с вътрешен канал и стоматологични инструменти, задвижвани от турбина или мотор, и текстилни материали.

I. Условия за използване на работното оборудване.

  1. Както предварителната обработка на инструментите, така и стерилизацията с този автоклав да се извършва само от квалифициран персонал, преминал обучение за обслужване и безопасна работа с уреда.
  2. Само специалист може да изпълни електрическото свързване и връзките за входящата и изходящата вода.
  3. Уредът не е подходящ за работа в потенциално експлозивни атмосфери и в среда с риск от измръзване.
  4. Уредът е предвиден за работа в среда без пациенти. Минималното разстояние до мястото за обработка трябва да е с радиус поне 1,5 m
  5. Пружинният предпазен клапан трябва да се движи свободно и не трябва например да се облепва или блокира

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.