Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа при извършване на асфалтови работи

Права и задължения на техническия ръководител:

• Разрешава започването на асфалтовите работи само след взимане на всички необходими мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
• Прави проверка на сигурността и обезопасяване на откосите на изкопите;
• Означава зоните на подземните съоръжения или мрежи със знаци и табели на терена или на подходящо място и ръководи извършването на земните работи в тях;
• Дава нареждане за възобновяване на работата във временно спрени или замразени изкопи след извършена проверка на устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняването на констатираните при проверката неизправности и опасности;
• Дава указания и нареждане за демонтиране на укрепването на изкопите;
• Дава нареждане за извършване на обратните насипи;
• Има право да спре работата на земекопните машини при установяване на неизправност.

Правоспособност

На работа като асфалтополагачи се допускат лица с начално или по високо образовнание, които са физически и психически здрави.На новоназначените работници се провежда начален инструктаж и инструктаж на работното място.

Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

Да се вземат следните мерки:
• предварително да се установят и съответно минимизират опасностите от подземни съоръжения и мрежи;
• да се оформят откосите или да се използва подходящо укрепване;
• да се предотвратят рисковете, свързани с падане на хора, продукти и предмети и с проникване на вода;
• да се осигури безопасен достъп до работните места;
• да се създаде организация на извеждане на работещите на безопасно място в случай на пожар, авария, затрупване или наводняване;
• складирането на продукти или земна маса и движението на транспортни средства или строителни машини да става на безопасно разстояние от изкопите и водните площи, а при необходимост да се поставят подходящи ограждения.

Преди започване на работа на работника по асфалтополагане се зачислява ЛПС,които той е длъжен да ползва по време на работа с оглед спазване на изискванията по безопасност и хигиена на труда.
Работникът е длъжен да провери състоянието и изправността на ръчните инструменти , с които ще работи (лопати,гребла,метли,четки,лостове и др.).

  • При механизирано полагане на асфалтовата смес задълженията на работника с по-висока квалификация е да обслужва машината посредством бутоните на страничните панели на масата на машината за предвижване вляво и дясно,нагоре и надолу в зависимост от необходимата дебелина на пласта.
  • Забранява се да извършва каквито и да е други дейности ,свързани с движението и работата на машината, да почиства някои възли (шнек, бункер) по време на движението.Почистването да става само при спряна машина и под контрола на машиниста,когато шнековете и зареждащата лента не са в движение.
  • Забранява се да се качва на платформата за управление на асфалторазстилача под какъвто и да е предлог;да сяда и се обляга на корпуса на машината.
  • При ръчно полагане на асфалтова смес, както и при монтаж на шахти и оттоци да се използват само подходящи изправни инструменти (кирки, лопати,гребла,метли,четки,лостове и др.)
  • При монтаж на съоръжения по платното (гривни и капаци за шахти и скари за оттоци) задължително да работят двама души и да използват помощни колани.
  • При напасване на капаците и скарите да се използват задължително железни лостове, кирки или други подходящи приспособления (куки и др.)
  • При работа с пневматични,електрически или бензинови къртачи да се използват задължително антивибрационни ръкавици и при необходимост антифони,работа с такива инструменти се възлага само на работници,притежаващи необходимата квалификация и правоспособност и преминали инструктаж по безопасност на труда.

Работникът е длъжен да работи с повишено внимание при лоша видимост (изпарения,мъгла,запрашване и др.),при възникване на опасност от инциденти, застрашаващи него,останалите работници или други лица , намиращи се в близост, да спре работата и да уведоми техническия ръководител за предприемане на мерки.

Лични предпазни средства

При асфалтополагането е абсолютно задължително работниците да носят светлоотразително елече .
При изкопни работи да се използват предпазни каски и ръкавици.
При работа в кални и влажни изкопи да се използват ботуши.

Принудително и аварийно преустановяване на работата

При настъпили повреди по време на работа отстраняването им става само при спряна машина,изключен двигател и натегнати спирачки.
При внезапно проникване на вода в изкопа извършваните работи незабавно да се преустановят и веднага да се уведоми техническия ръководител или бригадира. Работите да се възстановят само след отводняването на изкопа и допълнителното му укрепване.
При съмнение за наличие на опасни газове или пари работещите трябва да преустановят незабавно работа и да уведомят техническия ръководител или бригадира.
Изкопните работи да се преустановят незабавно при:
• откриване на неизвестни подземни съоръжения до получаване на разрешение от собственика им;
• поява на условия, различни от предвидените в проекта до даване на съответните предписания от проектанта и тяхното изпълнение;
• откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи;
При поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при евентуална опасност от свличания или обрушвания работещите незабавно да прекратят работата, да излязат от изкопа и да изведат машините от застрашения участък.
В случай на свличане на земна маса или появата на каквато и да е друга опасност по време на демонтажа на укрепването работа незабавно да се преустанови, работещите веднага да излязат от изкопа и да уведомят техническия ръководител или бригадира, ако техническият ръководител отсъства.

Мерки за оказване на първа помощ

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва до лекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени или в санитарно-битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Дол екарската медицинска помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа до лекарска помощ.
При счупване на кости да се извършва обездвижване на засегнатата част на тялото, като в никакъв случай да не се прави опит за наместване.
При кръвотечение на крайник да се направи превръзка.
При вътрешен кръвоизлив пострадалият да се оставя в пълен покой и бързо да се повика лекар.
При попадане на песъчинки в очите е необходимо промиване със струя чиста вода.
При отравяне с газове да се предприемат следните действия:
• Отровеният незабавно да се изведе от обгазената обстановка;
• Ако пострадалият е отровен с въглероден окис, да се направи изкуствено дишане, ако е друг газ, да не се провежда изкуствено дишане с двигателни процедури.
При изпадане на пострадалия в безсъзнание до идването на лекар да се предприемат следните действия:
• Да се постави в легнало положение на гръб, с леко повдигната глава или странично легнало положение;
• При повръщане главата да се извива на една страна на равнището на тялото;
• При нарушение на дишането да се приложи обдишване “уста в уста” и да се приложат други прийоми на изкуствено дишане, усвоени в курсове за помощ и взаимопомощ.

Знаците и табелите за безопасност на труда се разполагат по схема, както следва:

(Прилага се схема на местоположението и вида на необходимите знаци, съобразена с конкретните условия при извършване на асфалтовите работи).

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар

0 мнения за “Строителство/ Асфалтови работи *”

  1. Легнналото положение на пострадалия, трябва да е странично, докато дойдат специалисти за оказване на помощ. В противен случай, повръщането може да задуши пострадалия и да доведе до неговата смърт.