Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.
Тази инструкция за безопасна работа ни бе любезно предоставена от инж. Стефан Узунов.

Инструкция за безопасна работа с ъглошлифовална машина

1. С ъглошлифовална машина могат да работят само лица над 18 год.:

  • преминали обучение по безопасност и здраве при работа, по пожарна и аварийна безопасност и притежаващи най-малко първа квалификационна група, съгласно изискванията на ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000V Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г.
  • преминали периодичен инструктаж и инструктаж на работното място по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при работа с ръчни електрически инструменти;
  • медицински освидетелствувани.

2. Преди започване на работата с ъглошлифовалната машина да се провери:

  • здравината на диска. Абсолютно се забранява работата със спукани и нащърбени или по друг начин повредени дискове.
  • затягането на винтовете, закрепването на диска и предпазителя;
  • диаметъра на диска да не е по-голям от указания върху табелката на инструмента (ъглошлифовалната машина);
  • допустиматата периферна скорост на диска да нe е по – малка от 80 м/сек;
  • изправността на редуктора чрез завъртане с ръка на щпиндела /при изключен електродвигател/;
  • изправността на захранващия шнур. Трябва да е напълно здрав, без снаждания или наранявания на защитната обвивка.
  • за да се включи към напрежение 220 V корпусът трябва да бъде в защитно изпълнение "двойна изолация" и да има на табелата знака за двойна изолация.

З. Работниците, които работят с ъглошлифовална машина задължително трябва да ползват работно облекло и лични предпазни средства, съгласно изискванията на Наредба №3 /ДВ,бр.46 от 2001 г./, като:

• кепе (боне) за прибиране на косите;
• закопчано и добре прибрано към тялото работно облекло;.
• подходящи обувки за краката.
• предпазни очила.
• Антифони.

4. Забранява се:

• работа при резки изменения на температурата, които предизвикват кондензация на водни пари по повърхността на машината;
• работа при валеж и активна гръмотевична дейност;
• работа с ъглошлифовална машина без предпазителя на диска;
• да се пуска ъглошлифовална машина под товар;
• да се пристъпва към смяна на диска преди пълното му спиране и при включена към мрежата машина;
• пробиването на каквито и да е отвори по машината / за заземяване, закрепване на допълнителни табелки и др./ тъй като това довежда до повреда на защитната обвивка;
• разглобяването и ремонтирането на ъглошлифовалната машина. Ремонтът се извърша в специализирани сервизи;
• подаване на машината от един работник на друг, в работещо състояние. Това може да стане след като диска е напълно спрял и машината е изключена от мрежата.

5. При прекъсване на работа машината трябва да се изключи от електрическата мрежа.

6. Местата, където ще се работи с ъглошлифовалната машина предварително се почистват от горими материали в радиус от 5 м, а от леснозапалими и взривоопасни материали - в радуус от 20 м. Ако има или са възможни изпарения на леснозапалими и горими течности и газове, да се осигури вентилация, която да намалява концентрацията на парите най-малко два пъти под долната граница на взривяемост, което се установява с анализ.

7. Да се внимава при работа струята от нажежени стружки /искри/ да не се насочва към близостоящи или работещи хора.

8. Особено внимание да се обръща нажежените стружки да не попадат върху горими материали, за да не предизвикат пожар или взрив.

9. Забранено е да се режат материали поставени непосредствено на пода. Необходимо е да се осигури подложка най-малко 100 мм.

10. Забранено е обработваните материали да се притискат с крака или да се държат от друг работник.

11. Не се допуска при работа зaхранващият шнур да се допира до нагорещeни предмети, предмети с остри ръбове, омаслени повърхности и други подобни.

11. Всеки месец определеното със заповед длъжностно лице проверява изправността на ъглошлифовалните машини, като резултатите се нанасят в специален дневник. /чл.416 от ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г./, който съдържа най-малко следните данни : дата на проверката, наименование на проверяваното изделие, фабричен (инвентарен) номер, резултат от проверката, име и подпис на проверяващия.

12. Лицата отговарящи за съхранението на ъглошлифовалните машини трябва да притежават най-малко втора квалификационна група. Те предават ъглошлифовалните машини на използващото ги лице само, ако са в изправност, като ги изпробват в негово присъствие. За повредите по ъглошлифовалните машини уведомяват прекия си ръководител /чл.417 от ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V Обн. ДВ. бр.21 от 11 Март 2005г./.

13. Работата с ъглошлифовалната машина трябва да се преустанови при възникване на някои от следните неизправности:
• повреда на щепсела или захранващия шнур;
• счупване на капачката на четкодържателя:
• повреда на прекъсвача;
• искрене на четките, съпроводено с поява на кръгов огън по колектора.
• изтичане на смазка от вентилационните отвори;
• поява на дим или миризма характерна за изгоряла изолация.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ