Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за безопасна работа с ацетиленови уредби

1. До работа с ацетиленови генератори се допускат само лица с необходимата правоспособност, които са преминали съответното обучение и инструктаж за безопасна работа с ацетиленови уредби.

2. При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска лични предпазни средства, за вида, употребата и начина на съхранение на които работещите са инструктирани (и обучени за използването на тези ЛПС, за които това е необходимо).

3. Забранява се работа с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на годност и на периодична проверка.

4. Всеки съд, работещ под налягане, след монтирането му се регистрира. Преди пускането му в експлоатация се освидетелства технически от органите за технически надзор.

5. Съдовете, работещи под налягане да се монтират така, че да е осигурен безопасен достъп до всичките им части и възможност за извършване на наблюдение, преглед и ремонт.

6. Преди започване на работа трябва да се провери: изправността на ацетиленовата уредба (генератор, горелка, маркучи, вентили и др., нивото и състоянието на водата във водния предпазител).

7. Маркучите да имат съответната цветова маркировка: за ацетилен - червен или с червена ивица, за кислород - син или със синя ивица.

8. Забранява се маркучи, предназначени за горивни газове, да се използват за подаване на кислород, както и обратното.

9. При започване на работа първо да се пуска кислород, а след това - ацетилен и тогава да се запалва горелката, като ръката се държи встрани от поднасяния огън. Работното място да се огради с предпазен екран.

10. Преди съединяване на редуцир-вентила с кислородната бутилка да се продуха щутцера чрез кратковременно отваряне на вентила. Свързването да се прави със специален ключ, който трябва винаги да е у заварчика.

11. След поставяне на редуцир-вентила бавно да се отваря вентила са кислород, при което да не се стои срещу редуцир-вентила.

12. През време на работа постоянно да се наблюдават показанията на контролно-измервателните уреди.

13. Нивото на водата във водния предпазител през време на работа трябва да се поддържа на определеното ниво.

14. При прекратяване на работата първо да се спира ацетиленът, а след него - кислородът.

15. Работата с ацетиленовата уредба трябва да се прекрати при:
- повишаване на налягането над максимално допустимото, указано в паспорта;
- неизправност на предпазните клапани и защитните блокировки;
- когато в основните елементи на съда бъдат открити пукнатини, подутини, значително отъняване на стените, дефекти в заваръчните шевове, течове в нитови и болтови съединения, скъсване на уплътнителите;
- при неизправност на манометъра и невъзможност да се определи налягането по други уреди;
- при неизправност на скрепителните детайли на капаците, дъната и люковете;
- при пожар.

16. Забранява се при експлоатация на ацетиленови генератори:
- да се поставя калциев карбид в мокра касетка;
- да се зареждат касетите с количества калциев карбид над определените в паспорта на генератора;
- изключването на автоматичните регулатори, ако има такива;
- отварянето на капака на устройството за пълнене ретортите на генератора от всички системи с високо налягане, докато не се изпусне от него намиращия се под налягане газ;
- да се изменя конструкцията на възли и детайли;
- да се използват неизправни зареждащи устройства.

17. Забранява се:
- да се оставя работещ генератор под налягане без наблюдение;
- да се стои срещу струята, когато се отваря вентила за сваляне на налягането;
- да се чука по корпуса и арматурата, когато съдовете са под налягане;
- да се докосват с незащитена ръка горещи части;
- отстраняване на дефекти във връзките между отделни елементи на съдове, когато се намират под налягане.

18. Забранено е поставянето и ползването на преносими ацетиленови генератори, даже и временно:
- около местата на вземане на въздух от компресори, вентилатори и др.;
- в помещения, където има отделяне на газове, образуващи с ацетилена самовзривяващи се смеси (хлор и др.);
- в помещения, където има или се отделят леснозапалими вещества (сяра, фосфор и др.)

19. Зареденият с калциев карбид преносим генератор да се пази от сътресения, удари и падане.

20. Забранено е заредени с калциев карбид преносими генератори да се поставят или използват в наклонено положение и да се оставят без надзор.

21. Забранено е ползване на зареден преносим ацетиленов генератор, поставен на количка съвместно с бутилка кислород.

22. При експлоатация на преносими ацетиленови генератори при температура, по-ниска от 0С е необходимо:
- генераторът, маркучите и тялото на вентила на водния предпазител да се топлоизолират;
- водният предпазител да се зарежда с подходяща незамръзваща течност;
- при замръзване на водата в генератора във водния предпазител или в маркучите, същите да се размразяват в затоплено помещение (може и посредством топла вода или пара).

23. Забранено е за размразяване на генератора да се използват открит пламък, електрически нагревателни уреди, нагорещени метални предмети и др.;

24. Забранено е откъртване на лед от замръзнал генератор.

25. След привършване на работата с преносим ацетиленов генератор е задължително:
- калциевият карбид в генератора напълно да се доработи;
- отработената карбидна каша да се изхвърля на определеното за това място;
- корпусът на генератора и ретортите с касетките за карбид да се промиват с вода;
- изважда се зареждащото устройство и да се източва напълно водата;
- генераторът и затвореният с капак съд с останалия неизползван карбид да се приберат на безопасно място.

26. Не се допуска вентилите на бутилките с ацетилен да се разглобяват и ремонтират на работното място.

27. Помещението, в което е работено с ацетиленов генератор, след привършване на работата задължително се проветрява основно.

28. Абсолютно забранено е измиването на оксиженовите генератори с петролни продукти.

29. Забранено е ползването на стоманени инструменти, които могат да създадат искри.

30. Забранява се извършването на заварки по съдове и инсталации, намиращи се под налягане.

31. Абсолютно забранено е пушенето и паленето на огън на разстояние, по-малко от 10 метра от ацетиленовите генератори.

32. Персоналът да е запознат с начина на гасене и безопасна работа с уредите за пожарогасене, с които е оборудван обекта.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар